Isojen kokoonpanojen suunnittelun toimintatapojen kehittäminen tuotetiedon hallintaympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Takkunen, Juha
dc.contributor.advisor Juhala, Matti
dc.contributor.author Tjurnev, Evgeni
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:50:44Z
dc.date.available 2014-12-23T08:50:44Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14799
dc.description.abstract Tuotteiden 3D-suunnitelussa isojen kokoonpanojen hallinta on yksi haasteellisimmista osa-alueista tuotesuunnittelussa. Monimutkaisten tuotteiden suunnittelu on erittäin haastavaa erityisesti silloin, kun työ jakaantuu usealle suunnittelijalle, joiden on kyettävä työskentelemään samanaikaisesti. Lisäksi kasvavien tuotantopaineiden takia suunnitteluun kuluvaa aikaa täytyy pienentää pitäen samalla suunnittelun laatua korkeana. Rinnakkaissuunnittelun ja tuotantopaineiden lisäksi haasteita on myös tietokoneiden ja käytettävien ohjelmistojen suorituskyvyn ja sen riittävyyden kanssa. Tämän työn tavoitteena on tarkastella isojen kokoonpanojen suunnittelun toimintatapoja tuotetiedon hallintaympäristön näkökulmasta. Ongelmat isojen kokoonpanojen kanssa ovat lähes kaikille yrityksille samanlaisia. Tässä työssä keskitytään esimerkkiyrityksen avulla tarkemmin isojen kokoonpanojen suunnittelussa esiintyviin haasteisiin ja ongelmiin. Tämän lisäksi työssä perehdytään Siemens PLM Softwaren tuottamiin suunnitteluohjelmistoihin ja miten näiden ohjelmistojen avulla isojen kokoonpanojen suunnittelu prosessia voidaan nopeuttaa ja tehostaa. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on teoriaosuus, jossa perehdytään käytettäviin ohjelmistoihin laaja-alaisesti sekä hieman tarkemmin esimerkkiyrityksessä käytettäviin ohjelmistoihin. Toisessa osiossa tarkastellaan esimerkkiyrityksen suunnittelussa kohtaamia haasteita ja ongelmia. Ongelmien kohdalla on selvitetty niiden juurisyyt sekä miten ne ovat vaikuttaneet muuhun suunnittelutyöhön. Kolmannessa osassa tarkastellaan esimerkkiyrityksessä käytettävien ohjelmistojen tarjoamia tekniikoita isojen kokoonpanojen suunnittelun helpottamiseksi sekä vertaillaan nykyisiä ohjelmistoversioita uudempiin ohjelmistoversioihin. Tämän lisäksi tarkastellaan uudempien ohjelmistoversioiden tarjoamia uusia työkaluja isojen kokoonpanojen suunnittelun helpottamiseksi. Työnperusteella isojen kokoonpanojen suunnittelussa eniten ongelmia aiheuttaa tietokoneiden ja ohjelmistojen suorituskyvyn puute. Suorituskyvyn parantamiseksi on suositeltua pitää sekä tietokoneet että ohjelmistojen versioit päivitettyinä. Nykyisessä suunnitteluympäristössä suorituskyvyn parantamiseksi on käytetty hyvinkin tehokkaasti muita tekniikoita, joiden avulla ongelmia on pyritty kiertämään. Näiden kiertotekniikoiden käytön takia haasteita ja ongelmia on syntynyt muilla osa-alueilla. Ohjelmistojen päivittämisen ja uusien tekniikoiden käyttöönottamisen lisäksi työssä on esitelty myös muitakin tekniikoita, joiden avulla niin suunnittelu kuin myös työn tarkistaminen helpottuu ja nopeutuu. fi
dc.description.abstract Product 3D design of large assemblies is one of the most challenging areas in product design. Designing complex products is very challenging especially when design work is done by several designers at the same time. Furthermore, the designing must be done quicker than before without compromising the quality of the design as a result of increased production pressures. Besides concurrent designing and production pressures there is also challenges in performance of computers and software which are used for design tasks. The objectives of this thesis is to examine large assembly design practices from the product data management point of view. Problems with large assemblies are basically the same for all companies. In this thesis the study of large assembly problems is performed with a case study of an example company. In addition, this thesis takes a look at design software provided by Siemens PLM Software and how these software can be used to improve performance and efficiency of designing large assemblies. The thesis is divided into three sections. The first section is the theoretical part, which introduces software used in this thesis. The second section examines with case study the problems and challenges faced by designers in the example company. Furthermore, the root cause of the problems is investigated and how these problems have been affecting the designing process. The third section examines the techniques which helps designing large assemblies. In addition the different software version tested in performance of managing and documentation large assemblies. Based on this thesis main problems when working with large assemblies is insufficient performance of used software and used computers. To overcome these issues it is highly recommended to keep the computers and software versions up-to-date. In the current design environment designers have used efficiently workaround techniques to overcome performance issues. This has worked well to improve performance but caused problems in other areas. Beside introduction of newer software versions and new tools of these software other techniques are also introduced which will help designing and also data validation processes. en
dc.format.extent 78+17
dc.language.iso fi en
dc.title Isojen kokoonpanojen suunnittelun toimintatapojen kehittäminen tuotetiedon hallintaympäristössä fi
dc.title Improving large assembly design best practices in product data managed environment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CAD fi
dc.subject.keyword PDM fi
dc.subject.keyword isot kokoonpanot fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412253328
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account