Learning Centre

A study of the interaction of ice sheet and a submerged body

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Matusiak, Jerzy
dc.contributor.advisor Mikkola, Tommi
dc.contributor.author Penttinen, Elias
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:50:37Z
dc.date.available 2014-12-23T08:50:37Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14798
dc.description.abstract In this thesis, the hydrodynamics of advancing underwater wing profile under ice sheet are studied. This is done by implementing an ice beam model based on FEM to an existing two-dimensional CFD code. First, the mechanism of the ship resistance with and without ice present and wave making process are presented advancing to the problems of hydrodynamic phenomena with ice field. The governing equations behind the YAFFA fluid solver with the boundary conditions and the discretisation are presented. An ice sheet model is developed restricting the case into two dimensional system of Euler-Bernoulli beams. Using finite element method, a system of equations is formed. Different boundary conditions along with the loads and time discretisation are presented. The model is implemented and then verified using the table values for beams with a range of different loads and supports. The effects of mesh density, boundary conditions, the velocity of the wing profile and the ice thickness to ice deflection and non-viscous drag force are studied. Each of the property is varied and the results are presented and analysed. The main findings are following. The surface deformation with ice sheet is considerably different than with free water surface. The drag force is significantly lower with ice sheet and with a high ice thickness the drag force approaches the case with infinitely rigid ice field. The drag force as a function of velocity is of over second degree nature. The accuracy of ice deflection calculation is relatively insensitive to mesh density, boundary conditions and other discretisation errors particularly with thin ice. The accuracy of drag force calculation is greatly sensitive to these factors. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan jääkentän alla etenevän siipiprofiilin hydrodynamiikkaa. Työtä varten luotiin kaksiulotteinen jääpalkeista koostuva malli elementtimenelmää käyttäen. Malli liitettiin olemassaolemaan virtausmekaniikan laskentakoodiin. Aluksi esitellään laivan kulkuvastuksen koostumus jään kanssa ja ilman. Aallonmuodostuksen periaatteet käydään läpi, jonka jälkeen keskitytään jään ja aluksen hydrodynamiikkaan. YAFFA-koodissa käytetyt jatkuvuuden ja liikemäärän yhtälöt johdetaan ja esitellään reunaehdot sekä näiden diskretointi. Kaksiulotteinen Euler-Bernoulli-palkeista koostuva järjestelmä kehitetään. Elementtimenetelmää käyttäen palkeista muodostetaan yhtälösysteemi. Aika-askeleiden diskretointi ja palkkielementtien reunaehdot käydään läpi. Malli sisällytetään virtausratkaisijaan ja tarkistetaan käyttäen kirjallisuuden taulukkoratkaisuja palkeille. Tutkitaan laskentaverkon tiheyden, reunaehtojen, siipiprofiilin nopeuden ja jään paksuuden vaikutusta jään muodonmuutokseen ja kitkattomaan vastukseen vaihtelemalla systemaattisesti kutakin ominaisuutta kerrallaan. Tulokset esitellään ja analysoidaan. Tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat. Jään muodonmuutos on erilainen verrattuna vapaan vedenpinnan muodonmuutokseen. Verrattuna vapaaseen vedenpinnan tapaukseen on vastusvoima huomattavasti pienempi jääkentän kanssa. Jään paksuutta kasvatettaessa vähenee vastusvoima lähestyen täysin jäykän jäänpinnan tapausta. Vastusvoima kasvaa yli toisessa potensissa kun nopeutta lisätään. Jäänpinnan muodonmuutos ei ole herkkä verkon tiheydelle, reunaehdoille tai muille diskretointivirheille varsinkaan ohuilla jään paksuuksilla. Vastusvoima on todella herkkä näille tekijöille. fi
dc.format.extent 61
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A study of the interaction of ice sheet and a submerged body en
dc.title Jääkentän ja vedenalaisen kappaleen vuorovaikutus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CFD en
dc.subject.keyword FEM en
dc.subject.keyword hydrodynamics en
dc.subject.keyword ice en
dc.subject.keyword wave making resistance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412253327
dc.programme.major Meritekniikka fi
dc.programme.mcode K3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kujala, Pentti
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07326
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50448
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse