Learning Centre

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mikola, Anna
dc.contributor.author Voutilainen, Anni
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:49:47Z
dc.date.available 2014-12-23T08:49:47Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14791
dc.description.abstract Suomalaisella vesihuoltokentällä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, muun muassa kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja lainsäädännölliset muutokset, jotka edellyttävät vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten arviointia yhä kriittisemmin. Suurimpien haasteiden edessä ovat yksityisoikeudelliset vesiosuuskunnat, jotka toimivat pääosin haja-asutusalueella. Perinteinen ajattelu vesiosuuskunnista itsenäisinä vesihuoltotoimijoina ei välttämättä ole enää mahdollista ja vesiosuuskunnat joutuvat kehittämään toimintaansa selvitäkseen kasvavista velvoitteista ja toimintaympäristön muutoksesta. Diplomityö pyrkii tarjoamaan Suomen vesihuoltokentälle työkaluja vesiosuuskuntien toiminnan arviointia varten. Työ keskittyy olemassa olevien vesiosuuskuntien teknisten järjestelmien tarkasteluun, mikä on toteutettu kolmea erilaista luokittelumenetelmää hyödyntäen. Valitut luokittelumenetelmät ovat riskinarviointi, kustannusanalyysi ja päätöspuumenetelmä. Kustannusanalyysi ja päätöspuumenetelmä kehitettiin tätä työtä varten. Luokittelun perusteella arvioidaan vesiosuuskuntien edellytyksiä jatkaa toimintaansa itsenäisesti tai liittyä kunnalliseen vesihuoltolaitokseen. Vesiosuuskuntien teknisten järjestelmien luokittelua sovellettiin työssä tapaustutkimukseen valituille 12 vesiosuuskunnalle, jotka sijaitsevat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, HSY, omistajakuntien ja Porvoon kunnan alueilla. Luokittelun perusteella vesiosuuskuntien toiminnassa on kehitettävää niin riskitilanteisiin varautumisessa kuin varautumisessa järjestelmien kasvavaan saneerausvelkaan. Parhaan toimintaedellytysarvion saivat nuoret vesiosuuskunnat, joiden verkostorakentamisessa on noudatettu hyviä rakennustapoja ja verkosto on laajentunut hallittavasti. Suurimmat haasteet havaittiin omia laitoksia käyttävillä vesiosuuskunnilla, joilla ammattiosaamisen puute uhkaa turvallisen vesihuoltotoiminnan ylläpitoa. Tarkasteltaessa vesiosuuskunnan liittymistä kunnalliseen vesihuoltolaitokseen tärkeäksi kriteeriksi muodostui vesiosuuskunnan toimintaympäristön soveltuvuus keskitetyn vesihuollon järjestämiselle. Paremmin kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon soveltuvia toimintaympäristöjä ei suositella liitettävän, jotta kunnallisen vesihuoltolaitoksen asiakkaat eivät joutuisi liiallisesti kustantamaan harvaan asuttujen alueiden vesihuoltoa. Pääsääntöisesti vesiosuuskuntien liittyminen tulisikin tapahtua muun kaupunkikehityksen yhteydessä. Teknisten järjestelmien luokittelun avulla vesiosuuskuntien toiminnan arviointi onnis-tuu melko luotettavasti. Työkalu on muodostettu niin, että se on helposti muokattavissa eri vesihuoltolaitosten, kuntien, ELY-keskuksien tai vesiosuuskuntienkin tarpeita vastaavaksi. fi
dc.description.abstract Urbanization, aging of the population and changes in national legislation have forced Finnish Water and wastewater utilities to critically evaluate their ability to continue operations. Consumer-owned water cooperatives that operate mainly in the rural areas are facing the biggest challenges. Therefore, the traditional way of seeing the water cooperatives as an independent unit seems no longer possible and the water cooperatives are required to develop their activities and cooperation with more professional Water and wastewater utilities. This study provides decision-making tools to analyze the operations in Finnish water cooperatives focusing on the technical aspects of water supply and sanitation systems. The possibilities for water cooperatives to continue independent activities or the viability for integration with municipal water supply facility is evaluated by utilizing three different classification methods: risk assessment, cost analysis and decision tree. The 12 water cooperatives locating in the Helsinki Metropolitan area and in Porvoo were chosen to be empirical cases of evaluating the decision-making tools in practice. Based on the empirical research water cooperatives need to develop risk management and prepare for increasing financial challenges due to network rehabilitation. In general, the younger water cooperatives that have followed appropriate construction practices and have controllably expanded their networks are in the best position. In contrast the water cooperatives with own treatment plants and lack of professional competence are facing the biggest challenges in the future. Prerequisite for the possible integration with municipal water supply facilities is to possess a suitable environment for centralized water supply. The environments that are more suitable for small-scale on-site water services seem to cause too much costs for reasonable integration. Typically, connecting the water cooperatives should align urban development. Three decision-making tools provide a reliable way of evaluating operations in water cooperatives. The tool is designed to be easily customized for the need of various Water and wastewater utilities, municipalities, Centers for Economic Development, Transport and the Environment or water cooperatives. en
dc.format.extent 97 + 27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin fi
dc.title Three requirements for the evaluation of technical activities of water cooperatives en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vesiosuuskunta fi
dc.subject.keyword riskinarviointi fi
dc.subject.keyword saneerauskustannus fi
dc.subject.keyword päätöspuumenetelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233319
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02316
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50441
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse