Learning Centre

Julkisen elinkaarihankkeen hankinnan tehostaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkilä, Jari
dc.contributor.advisor Kantola, Mikko
dc.contributor.author Kropsu, Antti
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:47:54Z
dc.date.available 2014-12-23T08:47:54Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14783
dc.description.abstract Elinkaarihankkeiden määrä on Suomessa lisääntynyt viime vuosina julkisissa hankinnoissa. Suomessa toteutettavat elinkaarihankkeet pohjautuvat kansainvälisiin PPP-malleihin, joissa yksityinen palveluntuottaja vastaa vähintäänkin hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta hankkeen palvelujakson ajan. Elinkaarimalleilla on koettu olevan monia vahvuuksia, joiden takia niiden käytön uskotaankin tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään. Elinkaarihankkeiden hankintaprosessit ovat kuitenkin osoittautuneet varsin työläiksi ja ne ovat vaatineet hankintoihin osallistuvilta osapuolilta verrattain suuria ajallisia ja rahallisia panostuksia. Diplomityön tarkoituksena on etsiä pääsyyt siihen, mitkä ovat aiheuttaneet elinkaarihankkeiden hankinnoista niin työläitä sekä laatia kehitysehdotuksia hankintojen tehostamiseksi. Diplomityö koostuu kirjallisuusselvityksestä ja tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää case-hankkeena olevan Haukiputaan elinkaarihankkeen hankintaprosessin kulku ja siinä ilmenneet ongelmat. Tapaustutkimuksessa hankinnan ongelmakohtia on pääsoin selvitetty haastattelemalla case-hankkeen hankintaan osallistuneita osapuolia. Kirjallisuusselvityksen ja tapaustutkimuksen tuloksena tunnistettiin elinkaarihankkeiden hankintojen kriittisiä tekijöitä sekä kehitysehdotuksia, joilla hankintoja voidaan tehostaa. Tuloksien perusteella elinkaarihankkeen hankinnan kriittisimmät tekijät ovat tilaajan toimet ja valmistautumisen taso ennen virallista hankintaa, hankintamenettelyn aikana käytävien neuvottelujen luonne ja tuloksellisuus sekä elinkaarihankkeen osapuolien välisen keskinäisen kumppanuushengen aikaansaaminen. Työn tuloksien mukaan myös hankkeen palvelusisällöllä ja sopimusrakenteella sekä sopimuksien muotoilulla on vaikutusta hankinnan kulkuun elinkaarihankkeissa. Elinkaarihankkeissa tulisikin välttää vaikeasti määriteltäviä palvelurajapintoja ja hankkeen sopimusrakenteet sekä yksittäiset sopimukset tulisivat olla selkeitä ja yksinkertaisia. Palveluiden toteuttamisen vastuiden tarkoituksenmukainen jakaminen sekä helposti tulkittavat sopimukset tehostavat hankintaa ja lisäävät osapuolten välistä lojaliteettia. fi
dc.description.abstract The number of PPP-projects has increased in recent years in Finland. The implemented PPP-projects are based on international PPP-procurements principles, where private service provider has responsibility for at least the designing, the building and the maintenance of the project until the end of the contract period. PPP -procurement has noticed to have many strengths and thus this practice is seen to be increased in the future. The PPP -procurement projects have proved to be laborious and they demand great investments of time and money from all project stakeholders. The purpose of this Master’s thesis was to find out main reasons that what have made PPP-projects so laborious and to create development proposals for intensifying the procurement processes. This Master’s thesis contains a literature study and case-surveys. The main goal of the case study is to investigate the implementation and problems of PPP-project in Haukipudas, Finland. In the case study, the problems are researched mainly by interviewing different parties of the project. As a conclusion of the literature and case study, the critical factors of PPP -projects were found out and development suggestions to intensify the PPP -projects are given. This study indicates that the most critical factors in PPP procurement are the client’s actions and level of preparation before the formal procurement, the nature and profitability of negotiations during the procurement process as well as creation of mutual partnership between the project stakeholders. This study also shows that the service content of the project as well as the contract structure and format have impact on procurement realization. Based on that, this study proposes that intangible service interfaces should be avoided and the contractual structures and single contracts should be clear and simple. The procurement process can be intensified and the allegiance of the parties can be increased by sharing the service execution responsibilities in an appropriate way and by doing easily interpret agreements. en
dc.format.extent 78 + 2
dc.language.iso fi en
dc.title Julkisen elinkaarihankkeen hankinnan tehostaminen fi
dc.title Streamlining of PPP-project Procurement en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword elinkaarimalli fi
dc.subject.keyword elinkaarihanke fi
dc.subject.keyword hankinta fi
dc.subject.keyword kilpailullinen neuvottelumenettely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233311
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_91134
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 50433
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse