Is There Hidden Value in Real Estate Investments? - Real Options Analysis Provides Rationale to Contingent Investment Decisions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.contributor.author Vimpari, Jussi
dc.date.accessioned 2014-12-18T10:00:27Z
dc.date.available 2014-12-18T10:00:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-6008-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6007-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14716
dc.description.abstract The understanding of real options analysis (ROA) has been claimed by academics to be extremely valuable for the real estate industry; yet adoption of the method in practice has been very slow. The aim of this dissertation is to examine opportunities that ROA opens in real estate investment analysis and decision-making as well as to demonstrate the actual real option value in some topical areas of real estate investment. The study utilizes a mixed method research strategy with both quantitative and qualitative data. Case study research is used to collect data and to amount evidence to the research questions. Case studies conducted in this dissertation address the research problem from current areas causing uncertainties in the traditional discounted cash flow valuation of real estate investments, i.e. green building certificates, building flexibility, real estate portfolio management and public private partnerships. The dissertation finds that ROA can enhance real estate investment analysis and decision-making and proposes that i) ROA should be used in real estate investment analysis and management because it can identify value elements missed by standard valuation practices, ii) lifecycle performance of real estate assets can be enhanced with real options and iii) ROA can produce results that can encourage investments necessary for long-term success in the real estate industry. The calculated real option values for different demonstration cases were a 8.8 % premium in the green building certificate case, a range from €8/sqm to €195/sqm in the building flexibility case, a 6.6 % premium in the residential real estate portfolio case and an added value of €1,580,000 in the public private partnerships case. This dissertation contributes to the body of knowledge in the real estate investment field. The categorisation of previous research and building upon it new applications form a coherent whole of the method's potential in the real estate industry. The results enhance real estate investment analysis and decision-making by highlighting the role of uncertainty through different application levels. It points out that ROA can reveal new information and lines of actions, which can supplement or replace results of traditional DCF analysis. This is important for directing limited resources in long-term investments into right positions. The results presented in the papers enhances lifecycle performance of real estate investments from different viewpoints, which serves as a guidance for professionals in similar decisions as well as a starting point for developing new applications. The dissertation also discusses the practical adaptability of real options valuation techniques through different cases. en
dc.description.abstract Tutkimustulosten perusteella reaalioptioanalyysin ymmärtämisen on havaittu tuovan merkittävää lisäarvoa kiinteistöalalle. Teollisuudessa menetelmän käyttöönotto on kuitenkin ollut hyvin hidasta. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia mitä reaalioptioanalyysi avaa kiinteistösijoitusten analyysissa ja päätöksenteossa sekä näyttää toteen reaalioptioiden arvoja ajankohtaisissa kiinteistösijoitusalaa koskevissa aihepiireissä. Tutkimuksessa käytetään mixed method -tutkimusstrategiaa hyödyntäen sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista dataa. Tapaustutkimusta käytetään datan keräämiseen ja johtopäätöksiin, joilla vastataan tutkimuskysymyksiin. Väitöskirjassa toteutetut tapaustutkimukset käsittelevät tutkimusongelmaa aihepiireissä, joissa epävarmuuden on huomattu aiheuttavan haasteita perinteisessä kassavirta-analyysissa. Käsitellyt aihepiirit ovat ympäristösertifikaatit, rakennusten joustavuus, kiinteistöportfolioiden johtaminen sekä elinkaarimallit. Tämä väitöskirja näyttää toteen että reaalioptioanalyysi parantaa kiinteistösijoitusten analyysia ja päätöksentekoa sekä ehdottaa että i) reaalioptioanalyysia tulisi käyttää kiinteistösijoitusten analyysissa ja johtamisessa, koska sen avulla voidaan löytää arvoelementtejä, joita perinteiset laskentamenetelmät eivät huomaa, ii) kiinteistöomaisuuden elinkaaren suorituskykyä voidaan parantaa reaalioptioilla ja iii) reaalioptioanalyysi kannustaa investointeihin, jotka ovat välttämättömiä pitkäntähtäimen onnistumiseen kiinteistösijoittamisessa. Lasketut reaalioptioiden arvot eri tapaustutkimuksissa olivat 8.8 % preemio ympäristösertifikaatille, vaihteluväli 8 €/m2 - 195 €/m2 rakennuksen joustavuudelle, 6.6 % preemio asuntosijoitusrahaston portfoliolle sekä 1 580 000 € lisäarvo elinkaarimallille. Väitöskirja edistää kiinteistösijoittamisen tieteenalan tietämystä. Aiheen kirjallisuuden kategoriointi ja sen päälle uusien sovellusten rakentaminen muodostaa kokonaisuuden menetelmän potentiaalista kiinteistöalalla. Löydökset parantavat kiinteistösijoitusten analysointia ja päätöksentekoa korostamalla epävarmuuden roolia eri näkökulmista. Väitöskirja näyttää toteen, että reaalioptioanalyysi voi paljastaa uutta informaatiota ja toimintatapoja, joilla voidaan täydentää tai korvata kassavirta-analyysin tuloksia. Tämä on tärkeää, jotta rajallisia resursseja saadaan kohdistettua oikeisiin paikkoihin pitkäntähtäimen investoinneissa. Väitöskirjan löydökset parantavat kiinteistösijoitusten elinkaaren suorituskykyä eri näkökulmista. Tämä toimii sekä ohjauksena alan ammattilaisille vastaavanlaisissa tilanteissa että aloituspisteenä vastaavien sovellusten kehittämisessä. Väitöskirja myös käsittelee reaalioptiolaskennan käytännön soveltuvuutta eri tapauksissa. fi
dc.format.extent 53 + app. 84
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 204/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: Vimpari, J. and Junnila, S. (2014), “Value influencing mechanism of green certificates in the discounted cash flow valuation”, International Journal of Strategic Property Management, Vol. 18 No. 3, pp. 238-252. DOI: 10.3846/1648715X.2014.940615
dc.relation.haspart [Publication 2]: Vimpari, J. and Junnila, S. (2014), “Valuing green building certificates as real options”, Journal of European Real Estate Research, Vol. 7 No. 2, pp. 181-198. DOI: 10.1108/JERER-06-2013-0012
dc.relation.haspart [Publication 3]: Vimpari, J., Kajander, J. and Junnila, S. (2014), “Valuing flexibility in a retrofit investment”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 16 No. 1, pp. 3-21. DOI: 10.1108/JCRE-07-2013-0017
dc.relation.haspart [Publication 4]: Vimpari, J. and Junnila, S. (2014), “Value of waiting - option pricing as a tool for residential real estate fund divestment management”, Property Management, Vol. 32 No. 5, pp. 400-414. DOI: 10.1108/PM-03-2014-0013
dc.relation.haspart [Publication 5]: Vimpari, J., Sivunen, M., Kajander, J. and Junnila, S. (2014), “Risk management with real options in public private partnerships”, CIB International Conference on Construction in a Changing World, Sri Lanka 3-7.5.2014.
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Real estate en
dc.title Is There Hidden Value in Real Estate Investments? - Real Options Analysis Provides Rationale to Contingent Investment Decisions en
dc.title Reaalioptioanalyysi parantaa kiinteistösijoitusten analyysia ja päätöksentekoa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword real options analysis en
dc.subject.keyword real estate investment en
dc.subject.keyword investment analysis en
dc.subject.keyword decision-making en
dc.subject.keyword lifecycle performance en
dc.subject.keyword reaalioptioanalyysi fi
dc.subject.keyword kiinteistösijoittaminen fi
dc.subject.keyword investointianalyysi fi
dc.subject.keyword päätöksenteko fi
dc.subject.keyword elinkaaritehokkuus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6008-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.opn Oikarinen, Elias, Academy Research Fellow, Dr., University of Turku, Finland
dc.contributor.lab Real Estate Business en
dc.rev Lützkendorf, Thomas, Prof., Karlsruhe Institute of Technology, Germany
dc.rev Ashuri, Baabak, Associate Prof., Georgia Institute of Technology, USA
dc.date.defence 2015-01-23


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse