Tilintarkastajan asiakasportfolion kokoon vaikuttavat tekijät sekä tilintarkastusalan ominaispiirteet Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rögård, Peter
dc.date.accessioned 2014-12-11T09:15:07Z
dc.date.available 2014-12-11T09:15:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14635
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja tuoda esiin tilintarkastaja- ja asiakasyhtiökohtaisia tekijöitä, joilla on vaikutusta tilintarkastajan henkilökohtaisen asiakasportfolion kokoon. Lisäksi tarkoituksena on tutkia yleisemmällä tasolla suomalaisen tilintarkastusalan tarkastajakohtaisia ominaispiirteitä, kuten tarkastajan ikää, sukupuolta, auktorisoitua tutkintoa ja työskentely-yhteisöä sekä näiden piirteiden jakautumista ja vaikutusta toisiinsa. Vaikka tilintarkastusala on paljon tutkittu aihealue, yksittäisen tarkastajan tasolle meneviä tutkimuksia on ilmestynyt vähemmän. Tämä johtuu siitä, ettei kaikissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, edellytetä, että päävastuussa oleva tarkastaja allekirjoittaa henkilökohtaisesti annetun tilintarkastuskertomuksen. Tällöin tutkimukseen soveltuvaa materiaalia on vaikea saada. Lisäksi yksittäisen tarkastajan tasolle menevät tutkimukset ovat keskittyneet aikaisemmin lähinnä tietyn yksittäisen ominaisuuden selittämiseen, jolloin tarkastajatasolle menevän analyysin kaikkia mahdollisuuksia muun muassa yleisemmin tarkastusalaa kuvailevana materiaalina ei ole täysin hyödynnetty. Lisäksi tilintarkastajan asiakasportfolioiden kokoon vaikuttavien tekijöiden osalta aikaisempi tutkimuskenttä on hyvin suppea. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään näitä aukkoja. Tutkimuksessa käytetään hyväksi kvantitatiivista lähestymistapaa. Materiaalina käytetään laajaa suomalaista osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä kerättyä tilinpäätösmateriaalia vuoden 2012 aikana päättyneiltä tilikausilta. Yhteensä tutkittu perusotos sisältää yli 37 000 tilinpäätöstä tarkastajatietoineen. Materiaalin avulla yksittäisille tarkastajille muodostetaan heidän asiakasportfolionsa. Asiakasportfolion kokoa mitataan sekä asiakasmäärällä (kpl) että portfolioon kuuluvien asiakkaiden yhteenlasketulla taseen loppusummalla. Tutkimuksen materiaalia analysoidaan ensin tutkimuksen kuvailevassa osassa tunnuslukujen, ristiintaulukointien ja graafisten esitysten avulla. Tämän jälkeen analyysiä jatketaan toteuttamalla tutkimuksen kannalta keskeisten muuttujien välillä korrelaatioanalyysi, jota käytetään puolestaan pohjana päätestinä toteutetun regressioanalyysin toteutukseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asiakasportfolion kokoon vaikuttavat ensisijaisesti tarkastajan sukupuoli, ikä, auktorisointi, päämäärätietoisuus, erikoistuminen ja työnantajayhteisö. Lisäksi pientä vaikutusta on havaittavissa asiakasyhtiön iällä sekä koolla. Päätutkimustulosten lisäksi tutkimus havainnollistaa, että tilintarkastajakohtaiset ominaisuudet ovat jakautuneet suhteellisen epätasaisesti tarkastusalalla ja riippuvat voimakkaasti tarkastellusta otoksesta. Esimerkiksi tarkastajan ikä vaikuttaa vahvasti sekä sukupuolirakenteen että auktorisoitujen tutkintojen jakautumiseen tarkastusalalla. Tarkastajan iällä havaitaan olevan myös kaareva yhteys asiakasportfolion kokoon nähden. Lisäksi tietyt asiakkaan toimialat näyttäisivät olevan mies/naistarkastajavoittoisempia kuin toiset. Havainnot tuovat erinomaisesti esiin sen, kuinka tietyt tilintarkastajien ominaisuudet saattavat vaikuttaa toinen toisiinsa. Tällöin yhden ominaisuuden huomiotta jättäminen saattaa vaikuttaa ja näin ollen vääristää tuloksia toisaalla, mikä tekee kyseisten tarkastajan ominaisuusmuuttujien kontrolloinnista ensiarvoisen tärkeää. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Tilintarkastajan asiakasportfolion kokoon vaikuttavat tekijät sekä tilintarkastusalan ominaispiirteet Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword asiakasportfolio
dc.subject.keyword tilintarkastusala
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword auktorisointi
dc.subject.keyword tilintarkastajan ominaisuudet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412113183
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon tilitoimistot
dc.subject.helecon firms of accountants
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon portfolio
dc.subject.helecon portfolio
dc.subject.helecon ammatit
dc.subject.helecon professions
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon competence
dc.ethesisid 13798
dc.date.dateaccepted 2014-10-13
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account