Mobile Software Business - An overview of the ecosystem and a case study on Finnish companies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luukkainen, Sakari
dc.contributor.advisor Peltonen, Juhana
dc.contributor.author Kivikangas, Petri
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:11:24Z
dc.date.available 2014-12-02T11:11:24Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14573
dc.description.abstract The mobile software industry is evolving rapidly. Comprehensive research on the topic is, however, sparse. Although research on the pre-app store era mobile industry is abundant, the emergence of app stores has dramatically changed the business dynamics of the industry. This has led to a situation in which the existing research for large parts fails to adequately explain the current reality of the global mobile software industry. This thesis has two goals. The first goal is to fill the gaps in the literature by giving a comprehensive and systematic overview of the current global mobile software industry and the ecosystem around it. The overview covers the history of the mobile software industry, common business models, and the most important actors in the ecosystem and their relationships. The second goal is to discover the growth challenges faced by Finnish mobile software companies. The challenges are studied by applying a multimethod research design combining a quantitative software industry survey performed in 2013 and a case study consisting of qualitative semi-structured interviews conducted in 2014. The interviews were conducted on CEOs of several mobile software companies that took part in the survey. Results indicate that many mobile software companies are experiencing major difficulties with app stores. Particularly Google Play is considered challenging. The lack of sales and marketing expertise in the companies is also considered a major problem. Three policy recommendations were identified: (1) Educational institutions should consider providing sales and marketing courses targeted at CEOs. They should also consider organizing courses for full-time employed engineers who are in need of gaining new competences; (2) The governmental funding agencies should assess their competences on dealing with funding of mobile software companies, and develop their competences if needed; (3) The bureaucracy required of MSW-companies and companies in general should be reduced. The amount of forms required to be submitted to various officials regarding taxes, funding, and such should be minimized. en
dc.description.abstract Mobiiliohjelmistoala kasvaa huimaa vauhtia. Kattava alaa koskeva tutkimus on kuitenkin vielä erittäin vähäistä. Sovelluskauppoja edeltävältä ajalta on runsaasti tutkimusta, mutta sovelluskauppojen ilmestyminen on kuitenkin merkittävällä tavalla muuttanut alan liiketoimintadynamiikkaa siten että aikaisempi tutkimus ei kykene tyydyttävällä tavalla selittämään tämänhetkistä mobiiliohjelmistoalaa. Tällä diplomityöllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on täyttää aukot kirjallisuudessa luomalla kattava ja järjestelmällinen katsaus sovelluskauppojen ilmestymisen jälkeiseen aikaan maailmanlaajuisessa mobiiliohjelmistoekosysteemissä. Katsauksella on tarkoitus selvittää mobiiliohjelmistoalan kehitys nykyhetkeen, yleisimmät liiketoimintamallit sekä maailmanlaajuisen mobiiliohjelmistoekosysteemin keskeisimmät tämänhetkiset toimijat ja niiden väliset suhteet. Toinen tavoite on selvittää suomalaisten mobiiliohjelmistoyritysten kasvun haasteita. Haasteita selvitetään määrällistä ja laadullista tutkimusta yhdistelevällä monimetoditutkimusmenetelmällä, joka koostuu vuonna 2013 suoritetusta Suomen ohjelmistoalaa kartoittavasta kyselytutkimuksesta sekä vuonna 2014 suoritetuista kasvun haasteita koskevista puolistrukturoiduista haastatteluista. Tutkimustulokset viittaavat siihen että mobiiliohjelmistoyritykset kohtaavat huomattavia haasteita sovelluskauppoihin liittyen. Erityisesti Google Play koetaan ongelmalliseksi. Puutteet yritysten myynti- ja markkinointiosaamisessa koetaan myös merkittäväksi ongelmaksi. Tutkimustuloksista voidaan johtaa kolme suositusta julkiselle sektorille: (1) Koulutuslaitosten tulee tarjota yritysjohtajille suunnattua myyntiin ja markkinointiin liittyvää jatkokoulutusta. Lisäksi tulee myös järjestää yritysten työntekijöille räätälöityä jatkokoulutusta; (2) Valtiollisten ja alueellisten yritysrahoitusta tarjoavien tahojen, kuten Ely-keskusten ja Tekesin, on arvioitava osaamistasonsa riittävyys liittyen mobiiliohjelmistoalan rahoitukseen. Mikäli osaamisessa havaitaan puutteita, tulee näiden kehittää osaamistaan yhteistyössä yritysten kanssa; (3) Mobiiliohjelmistoyrityksiltä ja yrityksiltä yleensä vaadittua byrokratiaa on kevennettävä. Verotukseen, rahoitukseen ja muuhun vastaavaan vaadittujen täytettävien lomakkeiden määrä on minimoitava. fi
dc.format.extent 93 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mobile Software Business - An overview of the ecosystem and a case study on Finnish companies en
dc.title Mobiiliohjelmistoliiketoiminta - Yleiskatsaus maailmanlaajuiseen mobiiliohjelmistoekosysteemiin ja haasteet Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobile software business en
dc.subject.keyword mobile software ecosystem en
dc.subject.keyword MSW-business en
dc.subject.keyword M-business en
dc.subject.keyword mobile business en
dc.subject.keyword software business en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033126
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account