Learning Centre

Cloud Applications as Replacement for Legacy Tools of Product Development Department - Case of an IT-Services Company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Holma, Liisa
dc.contributor.author Aho, Arttu
dc.date.accessioned 2014-12-02T11:10:04Z
dc.date.available 2014-12-02T11:10:04Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14564
dc.description.abstract This thesis was conducted with and for Tieto Oyj. Tieto is going through a cloud migration in which legacy applications and software are replaced with cloud services and applications. This migration consisted mostly of introducing Google Apps in the use of Tieto employees, who previously have been using Microsoft’s systems such as MS Exchange and Office-package. The migration sparked an interest towards replacing other legacy applications with cloud applications as well, which in turn brought about the question: Can cloud services provide sufficient and feasible tools to replace legacy applications used by the product development department of an IT-services provider? The methods used to gain an answer to the research question were qualitative. Semi-structured interviews with Tieto employees from different backgrounds were conducted and previously acquired answers from questionnaires created by Tieto ICT department were studied. In addition, a literature review regarding cloud services, cloud migration pitfalls and cloud security was conducted. By interviewing the employees and studying the literature and answers received from the questionnaires, points of interest were looked for and found that, in order to introduce cloud applications as replacement of legacy applications, a certain process for screening appropriate applications and studying their features needs to be followed. This process is defined in the thesis and a suggestion of replacement applications is introduced to demonstrate the screening suggested in the process. It was concluded that cloud applications do offer feasible replacements for legacy applications, but choosing the applications is not as straightforward as just picking applications with corresponding features. It is important to give as much attention to security considerations and smooth transition as to features required. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö kirjoitettiin yhteistyössä Tieto Oyj:n kanssa. Tieto on läpi viemässä siirtymää pilvipalveluihin, jossa tähän hetkeen asti käytössä olleet sovellukset ja palvelut vaihdetaan pilvisovelluksiin. Kyseinen pilvisiirtymä sisälsi suurimmaksi osaksi vaihdoksen Microsoftin järjestelmistä kuten MS Exchangesta ja Office-paketista Google Apps -valikoimaan työntekijöiden työkaluina. Tämä siirtymä herätti mielenkiinnon muistakin käytössä olevista palveluista pilveen siirtymiseen, joka puolestaan synnytti kysymyksen: Voivatko pilvisovellukset tarjota riittävät ja soveltuvat työkalut aikaisemmin käytössä olleiden sovellusten korvaamiseen IT-palveluita tarjoavan yrityksen tuotekehitysyksikössä? Käytetyt menetelmät tutkimuskysymykseen vastaamiseen olivat kvalitatiivisia. Puolistrukturoituja haastatteluja pidettiin Tiedon työntekijöiden kanssa sen lisäksi, että aikaisemmin tehtyjen, Tiedon ICT-yksikön laatimien kyselyiden vastauksia tulkittiin. Sen lisäksi suoritettiin kirjallisuustutkimus liittyen pilvipalveluihin, mahdollisiin ongelmiin pilvipalveluihin siirtymisessä ja pilvipalveluiden turvallisuuskysymyksiin. Mielenkiinnon kohteita etsittiin haastattelemalla työntekijöitä ja tutkimalla kirjallisuutta ja saatuja vastauksia kyselyihin. Kävi ilmi, että mikäli halutaan tuoda käyttöön pilvipalveluita aikaisemmin käytettyjen palveluiden korvaajiksi, on seurattava tiettyä prosessia sopivien sovellusten seulomiseen ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tämä prosessi on kuvailtu tässä diplomityössä sen lisäksi, että on esitelty korvaavia pilvisovelluksia. Nämä ehdotukset havainnollistavat prosessin käyttöä sovellusten seulonnan osalta. Tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että pilvipalvelut tarjoavat sopivia korvaajia aiemmin käytössä olleille sovelluksille, mutta palveluiden valinnassa on huomioitava myös tietoturva näkökulmat ja siirtymää helpottavat asiat. fi
dc.format.extent 80 + app. 1
dc.language.iso en en
dc.title Cloud Applications as Replacement for Legacy Tools of Product Development Department - Case of an IT-Services Company en
dc.title Pilvisovellukset käytössä olevien työkalujen korvaajina tuotekehitysosastolla - IT-palveluntarjoajan tapaus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cloud migration en
dc.subject.keyword software as a service en
dc.subject.keyword Cloud Applications en
dc.subject.keyword SaaS Evaluation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412033117
dc.programme.major Tietojärjestelmät ja palvelut fi
dc.programme.mcode IL002Z fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Matti
dc.programme Master's Programme in Service Design and Engineering (SDE) fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_07315
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 50202
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse