Learning Centre

Selecting an Information System to Support a Business Process – a Case Study on Material and Production Forecasting

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Häkkänen, Juhana
dc.contributor.advisor Nisula, Rea
dc.contributor.author Rapeli, Vertti
dc.date.accessioned 2014-11-11T12:03:13Z
dc.date.available 2014-11-11T12:03:13Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14440
dc.description.abstract A manufacturing company needs to predict the demand for essential components. This is because suppliers need a forecast to buy components, reserve capacity and manage inventories, whereas the manufacturing company needs a forecast to buy components with a long lead time in advance, to optimize its production capacity and to make investment decisions. The main objective of this thesis is to determine how to generate a material and production forecast for a Nordic manufacturing company using software systems. Two research methods are used. An action research consists of interviewing seven critical stakeholders and the application of statistical forecasting methods into practice. A literature review consists of searching articles in four academic databases and analyzing them. It was found, that a modified version of the typical five-step sales and operations planning process can be used to generate a sufficiently accurate material and production forecast for the case company. Business requirements for the material and production forecasting systems can be derived by analyzing the business process. User requirements for the system can be derived by interviewing critical stakeholders. The system can be selected using a modified version of the procurement-oriented requirements engineering (PORE). The two commercially available systems under study appear to satisfactorily meet the business and user requirements. The results imply that the three-step model used in this thesis to select an information system is applicable to other business processes as well. In the first step the business process is defined. In the second step the user requirements are defined. In the third step an information systems is selected based on the requirements derived in the first two steps. This model appears to result in selecting a system that truly supports the business process. en
dc.description.abstract Tuotantoyrityksen tulee voida ennakoida keskeisten komponenttien kysyntä. Toimittajat tarvitsevat tällaisen ennusteen ostaessaan komponentteja, varatessaan kapasiteettia ja hallitessaan varastoja. Tuotantoyritys tarvitsee tällaisen ennusteen ostaessaan pitkän läpimenoajan komponentteja etukäteen, optimoidessaan tuotantokapasiteettia ja tehdessään investointipäätöksiä. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka pohjoismaiselle tuotantoyritykselle voidaan tuottaa materiaali- ja tuotantoennuste. Tähän käytetään kahta tutkimusmenetelmää. Toimintatutkimus koostuu seitsemän kriittisen sidosryhmän edustajan haastatteluista ja tilastollisten ennustemenetelmien soveltamisesta käytäntöön. Kirjallisuuskatsaus koostuu artikkeleiden etsimisestä neljästä akateemisesta tietokannasta ja niiden analyysistä. Muokattu versio tyypillisestä viisiportaisesta sales and operations planning -prosessista tuottaa riittävän tarkan materiaali- ja tuotantoennusteen kohdeyritykselle. Liiketoimintavaatimukset materiaali- ja tuotantoennustejärjestelmälle voidaan johtaa analysoimalla liiketoimintaprosessia. Käyttäjävaatimukset voidaan johtaa haastattelemalla keskeisten sidosryhmien edustajat. Järjestelmä voidaan valita käyttämällä muokattua versiota hankintasuuntautuneesta vaatimusmääritellystä. Tarkastellut kaksi kaupallisesti saatavilla olevaa järjestelmää näyttävät täyttävän liiketoiminta- ja käyttäjävaatimukset hyvin. Tulokset viittaavat siihen, että tässä opinnäytetyössä käytetty kolmivaiheinen tietojärjestelmän valintamalli on sovellettavissa myös muihin liiketoimintaprosesseihin. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään liiketoimintaprosessi. Toisessa vaiheessa määritellään käyttäjävaatimukset. Kolmannessa vaiheessa valitaan tietojärjestelmä kahdessa ensimmäisessä vaiheessa määriteltyjen vaatimusten perusteella. Tämä malli näyttäisi johtavan sellaisen järjestelmän valintaan, joka aidosti tukee liiketoimintaprosessia. fi
dc.format.extent 82 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Selecting an Information System to Support a Business Process – a Case Study on Material and Production Forecasting en
dc.title Liiketoimintaprosessia tukevan tietojärjestelmän valinta – tapaustutkimuksena materiaali- ja tuotantoennustaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword business process development en
dc.subject.keyword demand management en
dc.subject.keyword information systems procurement en
dc.subject.keyword requirements engineering en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411123017
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92319
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50043
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics