Voimalinjan vaikutus haja-asutusalueilla olevien asuin- ja lomatonttien hintoihin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiironen, Juhana
dc.contributor.advisor Alm, Ilkka
dc.contributor.author Papinsaari, Heini
dc.date.accessioned 2014-10-31T07:36:04Z
dc.date.available 2014-10-31T07:36:04Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14377
dc.description.abstract Sähkönsiirtotarve kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti, minkä vuoksi sähkönsiirtoverkkoa vahvistetaan uudistamalla vanhoja ja rakentamalla kokonaan uusia voimajohtoja. Voimajohtojen rakentaminen saattaa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä niiden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, jolloin kysymykseen tulee näiden menetysten korvaaminen. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon suurjännitelinjan johtimien ja/tai pylväiden läheisyys vaikuttaa haja-asutusalueella sijaitsevan rakentamattoman rakennuspaikan markkina-arvoon sekä poikkeaako vaikutus loma- ja asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennuspaikkojen välillä. Tutkimus suoritettiin kauppahintoihin pohjautuvalla regressioanalyysillä käyttäen aineistona Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin hintatietoja haja-asutusalueiden rakentamattomien tonttien kaupoista ajanjaksolta 2003–2013. Aineiston kokonaislaajuus ennen karsintaa oli 69 816 kauppaa. Tutkimuksessa muodostettiin yhteensä neljä erilaista hintamallia, joiden pohjalta saatiin selvitettyä vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten mukaan voimajohdolla voidaan nähdä olevan vaikutusta haja-asutusalueilla sekä asuin- että lomatontin hintaan. Vaikutus vaihtelee 2–18 % välillä riippuen muun muassa tontin etäisyydestä voimajohtoon. Voimajohdon vaikutus lomatontin hintaan todettiin tutkimuksessa olevan suurempi verrattuna vaikutukseen asuintontin hintaan. Tutkimuksen perusteella voimajohdon pylväällä ei enää erikseen näyttäisi olevan erityistä arvoa alentavaa vaikutusta tontin hintaan: arvonalennus johtuu pääosin koko suurjännitelinjarakennelman aiheuttamasta ympäristön muuttumisesta. Voimajohto vaikuttaa tontin hintaan alentavasti ja tämä arvon aleneminen tulee korvata kiinteistön omistajalle. Voimajohdon aiheuttamasta immissiohaitasta määrättävät korvaukset tulee kuitenkin aina harkita tapauskohtaisesti kunkin kiinteistön kohdalla erikseen. Tutkimuksessa muodostettuja hintamalleja voidaan käyttää apuvälineinä tämän korvaustason määrittämisessä. fi
dc.description.abstract The demand of electricity transmission continuously increases in our society and that is the reason why electricity transmission lines need to be renewed by rebuilding the old lines and building totally the new ones. The building of high-voltage transmission lines might cause economic losses for the owners of the real property who are living close to the high-voltage transmission lines. The question is how to compensate these losses. The aim of the study was to examine how much the proximity of high-voltage transmission lines and/or pylons influence the market value of unbuilt real property in unurbanized areas and if there is the difference between the effect of high-voltage transmission lines to the values of the residential real estate and recreational real property. This study was executed by using regression analysis based on real estate transactions. The National Land Survey maintains the official purchase price register. The research data consisted of 69 816 selling prices of the unbuilt real estates over the 2003-2013 period in Finland. In this study four price model were formed. Based on these four models, the answers of the research problems were examined. The results show that the high-voltage transmission lines impact to the prices of real estates and this impact vary between 2–18% depending for example on the distance to the high-voltage transmission lines. The impact is stronger to the price of the recreational real property than residential real estate. According to the results the placement of pylons effects marginally to the price of the real estate. The depreciation is caused by the environmental change which is the result of the whole high-voltage transmission lines structure. The high-voltage transmission line reduces the price of the real estate and this depreciation need to compensate for the owner of the real estate. However the compensations of the depreciation should always be defined case by case individually for each real property. The formed price models are good tools to estimate the level of these compensations. en
dc.format.extent 82 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Voimalinjan vaikutus haja-asutusalueilla olevien asuin- ja lomatonttien hintoihin fi
dc.title High voltage transmission lines: Effects on residential and recreational properties en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword voimajohto fi
dc.subject.keyword asuintontti fi
dc.subject.keyword lomatontti fi
dc.subject.keyword arvonalennus fi
dc.subject.keyword arvonmääritys fi
dc.subject.keyword immissio fi
dc.subject.keyword korvaaminen fi
dc.subject.keyword high-voltage transmission line en
dc.subject.keyword residential real property en
dc.subject.keyword recreational real estate en
dc.subject.keyword depreciation en
dc.subject.keyword valuation en
dc.subject.keyword immission en
dc.subject.keyword compensation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201411042996
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.programme.mcode M3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vitikainen, Arvo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account