Learning Centre

Enhancing collaboration between participants in a research and development consortium

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkinen, Samuli
dc.contributor.advisor Laakso, Miko
dc.contributor.author Mattila, Pauliina
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:42:50Z
dc.date.available 2014-10-03T07:42:50Z
dc.date.issued 2014-10-01
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14127
dc.description.abstract Due to an accelerated technology change and market globalization, various forms of strategic collaborations have become an increasingly important venue through which organizations strive to gain a competitive advantage. Despite their popularity, not all collaborations are successful and there is a lack of agreement on the factors regarding performance. Thus, the research focus has turned towards management factors and the knowledge gained over the course of a collaboration. As knowledge gain has become one of the most important motivations to enter strategic collaboration, this study examines the creation of knowledge and learning in a research and development project in Finnish health and wellbeing sector. In more detail, the purpose of the study is to understand the collaboration between individual project members coming from participating companies and research organizations and to form practical implications for the ongoing project and future collaborations alike. Approach to the research topic was explorative, and the study was executed as a single case study. To gain an in-depth understanding of the case, qualitative research methods were chosen to best suit the data gathering. A total of ten semistructured interviews were conducted and all premises of participating organizations were visited. In addition, participative observation was carried out in the project related activities. The data was analysed using a constant comparative method. Based on the results, participating organizations of the project worked mainly independently. The coordination of the project was slack partly due to leadership having changed from being the responsibility of research organizations to that of the companies. Moreover, intellectual property rules were considered to have decreased the openness of their communication. However, participants were motivated to conduct research, hoped it had relevance in the future and weighed the consortium as significant. To enhance the current state of collaboration, interaction between participants should be increased further and knowledge creation activities diversified. This study contributes to strategic collaboration literature by forming an in-depth understanding of the mechanics and the influencing factors of a collaborative project. As practical contributions, several activities were designed to enhance the collaboration of the on-going project and future collaborations. As the research concentrated on one single case, findings regarding the state of the collaboration cannot directly be generally applied to all collaborative projects and industry sectors. However, as several influencing factors form the base of any collaborative behaviour, the suggested activities might be applicable to a varying extent to diverse forms of collaborative projects. en
dc.description.abstract Kiihtyneen teknologiakehityksen ja globalisoituneiden markkinoiden takia eri strategiset yhteistyön muodot ovat lisääntyneet kilpailuedun saamiseksi. Vaikka yhteistyö on lisääntynyt, projektien onnistumisesta on kuitenkin ristiriitaisia tuloksia. Onnistuneen projektin läpiviemiseksi on siirrytty tutkimaan tarkemmin projektin johtamis- ja oppimistekijöitä projektin aikana. Tiedon on koettu olevan yhä tärkeämpi resurssi organisaatioiden kilpailukyvyn säilyttämisessä. Tämä työ käsittelee tiedon tuottamista ja oppimista organisaatioiden välisessä yhteistyössä tapaustutkimuksena. Valittuna kohteena oli usean tutkimusorganisaation ja yrityksen välinen tutkimus- ja kehitysprojekti terveydenhuollon alalla. Tavoitteena oli tutkia yhteistyöprosessia yksittäisten osallistujien välillä ja luoda tulosten perusteella käytännön ehdotuksia nykyisen ja tulevan projektitoiminnan tueksi. Tutkimusaihetta lähestyttiin eksploratiivisesti tapaustutkimuksena. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen projektin toiminnasta pyrittiin saamaan laaja-alainen ymmärrys. Empiirinen osa koostui kymmenestä puoli-strukturoidusta haastattelusta sekä havainnoinnista osallistuvien organisaatioiden tiloissa. Lisäksi osallistuvaa havainnointia tehtiin projektiin liittyvissä tapahtumissa. Löydökset analysoitiin jatkuvalla vertailevalla metodilla. Tulosten perusteella projektin tutkimusta tehtiin itsenäisesti ja eristyksissä. Projektin löyhä koordinointi johtui mahdollisesti projektien vetovastuun siirtymisestä tutkimusorganisaatioilta yritysten vastuulle. Projektin osallistujat olivat kuitenkin motivoituneita ja kokivat projektin tärkeäksi mahdollistajaksi tutkimuksen tekemisessä. Osallistujien välistä vuorovaikutusta lisäämällä ja tiedon luontitapoja monipuolistamalla projektin toimintaa voitaisiin edelleen kehittää. Tutkimus edistää yhteistoimintakirjallisuutta antamalla paremman ymmärryksen yhteistoiminnallisten projektien toimintamekanismeista ja yhteistyötä parantavista tekijöistä. Löydösten perusteella käytännön kontribuutiona kehitettiin useita aktiviteettiehdotuksia sekä käynnissä olevan että tulevan projektitoiminnan edistämiseksi. Koska tutkimus kohdistui yksittäiseen tapaukseen, löydöksiä ei voida suoraan yleistää kaikkiin yhteistoiminnallisiin projekteihin tai eri toimialoihin. Ehdotetut aktiviteetit saattavat kuitenkin toimia laajemmassa projektitoimintakontekstissa, koska universaali yhteistoiminta perustuu monille tutkimuksesta löytyneille tekijöille. fi
dc.format.extent 84+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Enhancing collaboration between participants in a research and development consortium en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword R&D consortium en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword knowledge management en
dc.subject.keyword learning en
dc.subject.keyword knowledge creation en
dc.subject.keyword strategic alliance en
dc.subject.keyword konsortio fi
dc.subject.keyword yhteistoiminta fi
dc.subject.keyword tietojohtaminen fi
dc.subject.keyword tiedon luonti fi
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword tutkimus- ja kehitys fi
dc.subject.keyword strateginen allianssi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410052746
dc.programme.major Product Development fi
dc.programme.mcode Kon-41 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM) fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89887
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49806
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse