Learning Centre

Korkean rakentamisen hankesuunnitteluvaiheen rakenneratkaisujen vaikutus toteutettavuuteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nissinen, Hannu
dc.contributor.advisor Lindroos, Asko
dc.contributor.author Shutikova-Boreysho, Toini
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:25:46Z
dc.date.available 2014-10-03T07:25:46Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14108
dc.description.abstract Korkea rakentaminen on Suomessa uutta, eikä vertailukohteita Suomesta juurikaan löydy. Hankkeen toteutettavuuden kannalta rakennuspaikka ja –aika ovat erittäin merkittäviä, usein jopa ratkaisevia tekijöitä. Näin ollen muualta maailmasta saatua tietoa ja kokemusta ei suoraan voida Suomessa soveltaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilaisten runkorakenneratkaisujen vaikutusta korkeiden ra-kennusten toteutettavuuteen hankesuunnitteluvaiheessa sekä vertailulaskelmien avulla tutkia case-kohteen runkoratkaisuvaihtoehtojen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa perehdytään ennakkosuunnittelun pohjalta syntyneiden vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen arvioimiseen ja analysointiin rakennusosa-arvion, tilatehokkuuslaskelmien sekä rungon pystytykseen käytetyn ajan arvioimisen avulla. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan ennakkosuunnittelun merkitystä korkeiden rakennusten suunnitteluun toteutettavuuden näkökulmasta verrattuna tavalliseen talonrakennushankkeeseen. Case-kohteen rakennusosa-arvioon perustuvien vertailulaskelmien perusteella voidaan todeta, että rakennusosien kustannuksissa ei kahdessa eri runkoratkaisuvaihtoehdossa ollut merkittävää eroa. Huomio kannattaakin kohdistaa rungon vaikutukseen tilatehokkuuteen ja rakennusaikaan. Näiden vaikutusten selittäminen onkin hyvä jatkotutkimusaihe. Suunnitteluratkaisulla on korkeassa rakentamisessa tärkeä merkitys hankkeen toteutettavuuden kannalta. Näin ollen eri alojen suunnittelijat on otettava tavanomaista hanketta aikaisemmassa vaiheessa mukaan suunnitteluprosessiin, kun halutaan kehittää kokonaistaloudellisia optimiratkaisuja. Yhteistyö vaatii myös toimivia työkaluja, kuten esim. tietokonemallia, josta voisi suoraan arvioida rakenneratkaisujen vaikutus hankkeen toteutettavuuden kannalta merkittäviin tekijöihin kuten tilaohjelmaan ja rakennusaikaan. fi
dc.description.abstract High-rise building industry is new in Finland, so we can not base our knowledge on com-pleted projects. Location of the building and construction time are very significant, often decisive, factors of feasibility of a project. Therefore, knowledge and experience from other countries can not be directly applied in Finland. The aim of the study was to investigate the effect of different structural solutions of tall buildings on feasibility of the project planning stage, as well as to examine with the help of comparison calculations effects of cost factors of different structural solutions of the frame in Case-projects. The study focuses on alternative structural solutions designed on pre-planning stage as well as on their evaluation and analysis with the help of comparison cal-culations and calculations of the space efficiency as well as with the help of estimation of time to be used for construction of the frame in a high-rise building. The study aims to evaluate the importance of pre-planning design of tall buildings in the feasibility perspective, compared to conventional building construction project. Based on the Case-project comparison calculations we can draw the conclusions that in the costs of building parts there was no significant difference in two different structural solution of the frame of the building. The study shows that design solutions have an important role in feasibility of a project in construction of high-rise buildings. Thus, if the goal is to develop optimal economic solu-tion, the designers must be involved in the design process earlier than in case of a conven-tional project. Co-operation also requires functional tools, such as a computer model that could directly estimate the impact of structural solutions to the project major factors such as space use efficiency and construction time. en
dc.format.extent 80+10
dc.language.iso fi en
dc.title Korkean rakentamisen hankesuunnitteluvaiheen rakenneratkaisujen vaikutus toteutettavuuteen fi
dc.title The impact of structural solutions in high-rise buildings projects in the project planning stage to the project`s feasibility en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword korkeat rakennukset fi
dc.subject.keyword toteutettavuus fi
dc.subject.keyword tilatehokkuus fi
dc.subject.keyword rakenneratkaisut fi
dc.subject.keyword hankesuunnittelu fi
dc.subject.keyword high-rise building en
dc.subject.keyword feasibility en
dc.subject.keyword space efficiency en
dc.subject.keyword structural solutions en
dc.subject.keyword project planning en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042727
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_89579
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49787
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse