Learning Centre

Perustaminen esirakennetun louhetäytön varaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mansikkamäki, Juho
dc.contributor.advisor Rantala, Kalle
dc.contributor.author Häkkänen, Juha
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:23:34Z
dc.date.available 2014-10-03T07:23:34Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14107
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin Helsingin Jätkäsaaren Saukonpaaden korttelin 20029 tontteja 6 ja 7. Tonttien maapohja koostuu paksusta pudotustiivistetystä louhetäytöstä, jonka alapuolelle on ruoppauksen jälkeen jäänyt epämääräinen, oletettavasti louheeseen ja silttiin tai hiekkaan sekoittunut ohut savikerros. Savikerroksen alapuolella on siltti- tai hiekkakerroksia, joiden alapuolella on kallioon asti ulottuva moreenikerros. Tonttien maapohja on ylikuormitettu penkereellä, jonka vaikutusaika oli täydellä kuormalla noin 1 vuosi ja 3 kuukautta. Ylikuormitusaikana tonteilta ja niiden ympäristöstä on mitattu siirtymiä. Saukonpaaden tonteille 6 ja 7 on suunniteltu rakennettavaksi neljä 7-kerroksista asuinkerrostaloa. Työn päätavoitteena oli tutkia stabiliteetti-, painuma- ja sivusiirtymälaskelmien sekä siirtymämittausten avulla, voidaanko nämä rakennukset perustaa maanvaraisesti louhetäyttöalueilla tavallisesti käytettyjen porapaalujen sijasta. Maanvaraisten perustamistapojen osalta laskelmissa on keskitytty perusmuurianturoihin. Geotekniset laskelmat tehtiin takaisinlaskentaperiaatteella Geocalc ja PLAXIS 3D -ohjelmilla. Takaisinlaskenta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että maakerrosten laskentaparametrit eivät olleet tiedossa, joten ne arvioitiin aluksi taulukkoarvojen perusteella, minkä jälkeen niitä säädettiin mittausten perusteella. Laskenta oli iteratiivista, ja lopulliset tulokset saatiin hakemalla maaparametreille sellaiset arvot, joilla ylikuormitusvaiheen lasketut siirtymät vastasivat mahdollisimman hyvin toteutuneita. Lisäksi ohuen savikerroksen paksuudesta, sen yläpinnan korkeustasosta sekä kerroksen muodosta ei ollut tarkkaa tietoa, joten ne arvioitiin pohjatutkimusten ja ruoppauksen toteumatiedon perusteella. Työssä arvioitiin myös hyvin suunnitellusta ja toteutetusta esirakentamisesta ja maanvaraisperustusten käyttämisestä aiheutuvia hyötyjä eri osapuolille. Mittausten perusteella savikerroksen konsolidaatiopainuma päättyi jo puolen vuoden ylikuormitusajan jälkeen, mikä tukee oletusta savikerroksen sekoittuneisuudesta louheeseen ja silttiin tai hiekkaan. Lisäksi viimeisimmät sivusiirtymämittaukset ovat osoittaneet sivusiirtymien lähes pysähtyneen tai hidastuneen merkittävästi ennen ylikuormituksen loppua. Mittaustulosten ja laskelmien perusteella rakennusten painon ei voida olettaa aiheuttavan haitallisen suuria siirtymiä maapohjassa, minkä vuoksi maanvarainen perustamistapa on tonteilla mahdollinen ja suositeltava. Ilman staattista ylikuormitusta maanvarainen perustaminen ei olisi ollut mahdollista, koska rakennusten kokonaispainumat ja painumaerot olisivat ylittäneet raja-arvot massanvaihdosta ja pudotustiivistyksestä huolimatta. fi
dc.description.abstract In this thesis sites 6 and 7 in block 20029 in Saukonpaasi were investigated. Saukonpaasi is located at Jätkäsaari in Helsinki, the capital city of Finland. In the sites 6 and 7 soil profile consists of thick, deep compacted rock fill. Based on the outcome data from dredging, a thin irregular clay layer has remained under the rock fill. The clay layer is presumably mixed with rock fill and silt or sand. Under the clay layer there are silt or sand layers. Below the silt or sand layers there is moraine layer extending to the bedrock. The sites have been preloaded with surcharge embankment. Preloading time was approximately 1 year and 3 months and several displacement measurements have been made during it. Four 7-storey residential building are designed to be constructed in the sites 6 and 7. One main objective of this thesis was to estimate, if it is possible to use shallow foundations instead of drilled piles in these four buildings. The estimation has based on stability calculations, settlement calculations and the displacement measurements. The geotechnical calculations have been made using Geocalc and PLAXIS 3D programs. Calcu-lation parameters of the soil layers were unknown, so they were estimated based on the good common rules of a thumb and general table values. The calculation process was iterative and the final results were achieved using soil parameters that were chosen based on the measurement data of the preloading phase. Moreover, the inclination and the height position of the upper surface and the thickness of the clay layer were unknown, so they also were estimated. Second main objective of this thesis was to estimate benefits of the high quality pre-construction and the using of shallow foundations in-stead of drilled piles. The measurements show that the consolidation of the clay layer stopped after 6 months preloading, which indicates that the clay layer is mixed with rock fill and silt or sand. In addition, the latest horizontal displacement measurements show that horizontal displacements have almost stopped or at least significantly decelerated before the end of the preloading. Based on the geotechnical calculations and measurements the using of shallow foundations is possible and recommendable – but not without the preloading since the total and differential settlements of the buildings would otherwise exceed limit values. en
dc.format.extent 139 + 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Perustaminen esirakennetun louhetäytön varaan fi
dc.title Shallow foundations on a pre-constructed rock fill en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword esirakentaminen fi
dc.subject.keyword louhetäyttö fi
dc.subject.keyword pudotustiivistys fi
dc.subject.keyword ylikuormitus fi
dc.subject.keyword maanvaraiset perustukset fi
dc.subject.keyword pre-construction en
dc.subject.keyword rock fill en
dc.subject.keyword deep compaction en
dc.subject.keyword preloading with surcharge embankment en
dc.subject.keyword shallow foundations en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042726
dc.programme.major Pohja- ja kalliorakentaminen fi
dc.programme.mcode IA3028 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Korkiala-Tanttu, Leena
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 Ark Aalto fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02230
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49786
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics