Learning Centre

Personnel certification in industrial maintenance services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Turunen, Taija
dc.contributor.advisor Lähteenmäki, Minna
dc.contributor.author Rintamäki, Emmi
dc.date.accessioned 2014-10-03T07:10:51Z
dc.date.available 2014-10-03T07:10:51Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14082
dc.description.abstract The shift of manufacturing companies entering industrial maintenance service business has created new challenges for the companies triggering the need to focus more on managing the intangible assets and the service personnel. This master's thesis examines personnel certification in industrial maintenance services. The thesis objective is to study if personnel certification is beneficial for companies in industrial maintenance services and in assuring field service engineer competence. Research was conducted as a qualitative multiple case study examining five cases globally. The matter expert or the responsible manager for the personnel certification activity in each case organization was interviewed via conducting open-ended interviews during April-July 2013. According to the findings, professional maintenance personnel certification offered by third parties is not purchased by the case organizations. Instead, internally standardized personnel certification seems an emerging trend in industrial maintenance service organizations. Organizations have developed in-house certification programs for certifying personnel. Furthermore, some industrial maintenance service companies practice accredited personnel certification where the certification activity run by company itself is approved by an external authority. The requirements from industry authorities and customers play an important role in leading to accredited certification. The findings also indicate that field service engineer certification benefits companies by enhancing internal efficiency and providing quality assurance on performed service work and personnel competence. For the accredited certification cases, the evaluated benefits of personnel certification also included assurance on safety and useful legal evidence on competence development and assessment. The internally standardized certification cases assumed also that enhanced service quality resulting from personnel certification will eventually lead to increased service business. Nevertheless, personnel certification seems to come with significant time and resource tradeoffs, and personnel certification was experienced challenging in general. In the case organizations primary focus was given to assuring technology and product specific competences, and other competence related to the QEHS policies and procedures, workplace communication, and teamwork. The soft (or relational) skills, that were emphasized in the literature for being critical in creating service quality, were neglected in the case organizations. The thesis provides new knowledge to both the competence management field, and the research field of industrial services and maintenance services. As practical implications, the thesis provides a framework for evaluating the benefits and tradeoffs related to different approaches to running an in-house personnel certification program, and company’s ability to pursue it. en
dc.description.abstract Teollisuusyritysten lisätessä palveluita tarjoamaansa on syntynyt uusia haasteita, mikä on käynnistänyt tarpeen keskittyä yhä enemmän hallitsemaan yritysten aineetonta pääomaa ja huoltohenkilöstöä. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia henkilösertifioinnin hyödyllisyyttä teollisuuden huollon palveluyrityksille ja hyödyllisyyttä palveluinsinöörien osaamisen todentamisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena moni-case tutkimuksena ja tutkimus tarkasteli viittä case-organisaatiota maailmanlaajuisesti. Jokaisessa case-organisaatiossa aiheen asiantuntijaa tai henkilösertifioinnin vastuullista päällikköä haastateltiin avorakenteiseen haastatteluun pohjautuen huhtikuu-heinäkuu/2013 välisenä aikana. Tutkimustulosten mukaan case-organisaatiot eivät hanki kolmansien osapuolien tarjoamia huoltohenkilöstön ammatillisia sertifikaatteja. Sen sijaan yrityksen itsensä sisäisesti standardoima henkilösertifiointi vaikuttaa olevan uusi suuntaus teollisuuden huollon palveluorganisaatioissa. Organisaatiot ovat kehittäneet sisäisen sertifiointiohjelman henkilöstön sertifioimiseksi. Lisäksi, jotkut teollisuuden huollon palveluyritykset harjoittavat akkreditoitua henkilösertifiointia, jossa yritys itse harjoittaa sertifiointitoimintaa, mutta toiminta on ulkoisen auktoriteetin hyväksymä. Teollisuuden alan auktoriteettien sekä asiakkaiden vaatimukset ovat merkittäviä tekijöitä ohjaamaan akkreditoituun sertifiointitoimintaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat lisäksi, että palveluinsinöörin sertifioinnista seuraa yrityksille hyötyjä, kuten sisäisen tehokkuuden parantuminen sekä laadusta varmistuminen toteutettavien palvelutöiden ja henkilöstön osaamisen osalta. Akkreditoidun henkilösertifiointitoiminnan hyödyiksi arviointiin lisäksi varmistuminen turvallisuudesta sekä hyödyllisen lain hyväksymän todistusaineiston karttuminen osaamisen kehittämisen ja arvioinnin seurauksena. Organisaatiot, joissa henkilösertifiointi oli sisäisesti standardoitua, olettivat myös, että henkilösertifioinnin seurauksena parantuva palveluiden laatu tulee aikanaan lisäämään palveluliiketoimintaa. Kuitenkin henkilösertifiointiin liittyy merkittäviä kompromisseja ajankäytön sekä resurssien osalta ja henkilösertifiointitoiminta koettiin yleisesti haasteellisena. Case-organisaatioissa osaamisen sertifiointi oli ensisijaisesti keskittynyt teknologia- ja tuoteosaamisen sekä muiden osaamisten, kuten QEHS-käytäntöjen ja -toimintatapojen sekä kommunikointi- ja tiimityöskentelykykyjen todentamiseen. Kirjallisuudessa painotettujen "pehmeiden" (tai relationaalisten) taitojen kriittisyyttä palvelun laadun tuottamisessa ei oltu huomioitu case-organisaatioissa. Diplomityö lisää uutta tietoa sekä osaamisen johtamisen aihealueeseen että teollisuuden palveluiden ja huoltopalveluiden tutkimuskenttään. Käytännön kontribuutiona tutkimus esittää viitekehyksen erilaisten henkilösertifiointitoiminnan harjoittamisen lähestymistapojen arviointiin sekä edelleen niihin liittyvien hyötyjen ja kompromissien arviointiin. Viitekehyksen pohjalta yritykset voivat arvioida kykyään harjoittaa henkilösertifiointia. fi
dc.format.extent 102+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Personnel certification in industrial maintenance services en
dc.title Henkilösertifiointi teollisuuden huollon palveluissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword competence management en
dc.subject.keyword competence development en
dc.subject.keyword competence assessment en
dc.subject.keyword personnel certification en
dc.subject.keyword industrial services en
dc.subject.keyword maintenance services en
dc.subject.keyword service engineer en
dc.subject.keyword osaamisen johtaminen fi
dc.subject.keyword osaamisen kehittäminen fi
dc.subject.keyword osaamisen arviointi fi
dc.subject.keyword henkilösertifiointi fi
dc.subject.keyword teollisuuden palvelut fi
dc.subject.keyword huoltopalvelut fi
dc.subject.keyword palveluinsinööri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201410042701
dc.programme.major Work psychology and leadership fi
dc.programme.mcode TU-53 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_10371
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49762
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse