Learning Centre

Challenges and Motivational Aspects to Gain 55 ECTS Per Year

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keltikangas, Kirsti
dc.contributor.author Heikkinen, Sanna
dc.date.accessioned 2014-09-24T09:00:21Z
dc.date.available 2014-09-24T09:00:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14038
dc.description.abstract I have conserned on different challenges and motivational aspects on studies in this research work. The basis was the gaining of 55 ECTS per year which the eligible amount of students do not gain in Aalto University School of Electrical Engineering. The target was to work out the students' point of view of their studies. The research part has been done in Tallinn Technical University where they use different types of teaching methods than in the earlier mentioned Aalto University. Estonian and Finnish school systems were compared but not any larger di_erence were found. Furthermore, both countries have similar university level education system. Success in studies in other technical universities in Finland are also compared to the success in Aalto university. The work was done as qualitative research interviews and both students and teachers were interviewed. The target was to find answers how to change the teaching in Aalto and if the given model in Tallinn is suitable from the student point of view. The students described well working and not well working study habits and offered useful tips how to support their learning and motivation. There was not one clear answer. The study found several teaching and studying styles favoured by the students. The active learning and continuous evaluation emerged clearly. The teachers and students mentioned similar activities for helping students' motivation and learning. en
dc.description.abstract Tässä työssä on tutkittu erilaisia opiskelun haasteita ja motivaatiotekijöitä, joita opiskelijat kohtaavat. Lähtökohtana oli 55 opintopisteen vuosittainen saavuttaminen, johon tavoiteltu määrä Aallon Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoista ei pääse. Tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä omista opinnoistaan. Työn tutkimusosuus on tehty Tallinnan teknillisellä yliopistolla, jossa on käytössä erilaiset opetusmenetelmät kuin kuvatussa kohteessa Aalto-yliopistossa. Viron ja Suomen koulujärjestelmiä on verrattu, mutta suurempia eroja ei löydetty. Lisäksi mainituissa maisssa on hyvin samalaiset yliopistotason koulutusjärjestelmät. Opiskelijoiden opintomenestyksiä muissa Suomen teknillisissä yliopistoissa on myös verrattu Aalto-yliopistoon. Työ toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena haastatteluilla ja sekä opiskelijoita että opettajia haastateltiin. Tavoitteena oli hakea vastauksia, kuinka opetusta Aallossa tulisi muuttaa ja onko Tallinnassa tarjottu malli opiskelijoiden mielestä toimiva. Opiskelijat kuvailivat toimivia ja toimimattomia opiskelukäytäntöjä ja antoivat hyviä ohjeita siitä, millä tavalla heidän oppimistaan ja opiskelimotivaatiotaan voidaan tukea. Yhtä selkeää linjaa ei ollut. Työssä löydettiin useita opiskelijoiden suosimia opetus- ja opiskelutapoja, joista aktiiviset oppimismenetelmät ja jatkuva arviointi nousivat selkeimmin esille. Sekä opettajat että opiskelijat toivat esille samanlaisia toimintoja opiskelijoiden motivaation ja oppimisen edistämiseksi. fi
dc.format.extent 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Education en
dc.title Challenges and Motivational Aspects to Gain 55 ECTS Per Year en
dc.title Haasteet ja motivaatiotekijät 55 opintopisteen vuosittaiseen saavuttamiseen fi
dc.type G3 Lisensiaatintutkimus fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Mikro- ja nanotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Micro and Nanosciences en
dc.subject.keyword motivation en
dc.subject.keyword higher education en
dc.subject.keyword motivaatio fi
dc.subject.keyword ECTS fi
dc.subject.keyword yliopistokoulutus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409242667
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Micro- and Nanoelectronic Circuit Design en
dc.programme.mcode ELEC002Z
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Ryynänen, Jussi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_06611
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49823


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics