Climate Change Policy Instruments for Future Use: Personal Carbon Trading and Lindahl Mechanisms

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Virta, Hanna
dc.date.accessioned 2014-09-05T09:00:18Z
dc.date.available 2014-09-05T09:00:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5819-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5818-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13951
dc.description.abstract The majority of researchers and politicians acknowledge that climate change is one of the greatest challenges of our era. In this dissertation, we concentrate on two future policy instrument options for climate change: personal carbon trading and the Lindahl equilibrium for global warming. The dissertation consists of an overview and four essays. Even though many arguments favour personal carbon trading, there are only a few studies on the subject. Thus the first essay concentrates on personal carbon trading. In this essay, we outline a personal carbon trading instrument, Tradable Consumer Quotas, and consider the instrument in an input–output economy. Lindahl equilibrium is sometimes considered to be an attractive framework in which to analyze cooperative agreements for climate change. However, there seems to be some confusion of concepts. Therefore, in the three last essays, a clarified Lindahl equilibrium concept for global warming is considered in single period and dynamic contexts. The corresponding equilibriums can be implemented by Lindahl mechanisms employing emissions trading. In the second essay we propose a definition of Lindahl equilibrium for a single period model of global climate change. Such equilibrium is characterized by emissions charges and compensations. At equilibrium, the emissions charges cover the compensation payments, the world's regions unanimously agree on the global emissions, and the regional allocations of consumption, investments and emissions are efficient (Pareto optimal). We interpret the single period model as describing only one period of a dynamic model. One then tries to optimize the current decisions so that the utility is maximized over time, given the effects the current decisions have in the future. For this reason, in addition to consumption and emissions, also investments are added to the utility function. The approach is tested by using the RICE-99 integrated assessment model of climate and economy by Nordhaus and Boyer. While the solution is not in core, the side-payment and external payment conditions to implement the equilibrium are considered. Many single pollution sources emit multiple pollutants. These correlated emissions might have both global and local effects. The third essay suggests a model for correlated global and local emissions in a single period Lindahl equilibrium framework. The socioeconomic modelling of climate change faces a multitude of uncertainties. These uncertainties might be considered by using a stochastic model. In the fourth essay a definition of dynamic Lindahl equilibrium for global warming in both deterministic and stochastic contexts is proposed. The approach is tested by developing and using a stochastic version of the RICE-99 model. en
dc.description.abstract Enemmistö tutkijoista ja poliitikoista pitää ilmastonmuutosta yhtenä aikamme suurimmista haasteista. Tässä väitöskirjassa keskitytään kahteen ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävään tulevaisuuden politiikkavälineeseen: henkilökohtaiseen päästökauppaan ja ilmastonmuutokseen sovellettuun Lindahlin tasapainoon. Väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja neljästä esseestä. Vaikka monet argumentit puoltavat henkilökohtaista päästökauppaa, aiheesta on vain muutamia tutkimuksia. Siksi ensimmäinen essee keskittyy tähän aiheeseen. Esseessä hahmotellaan Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti, jota tarkastellaan panos–tuotos-taloudessa. Lindahlin tasapaino -käsitteen avulla voidaan analysoida yhteistoimintaan perustuvia sopimuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näyttäisi kuitenkin olevan epäselvää, mitä Lindahlin tasapainolla tarkoitetaan ilmastonmuutoksen yhteydessä. Siksi kolmessa viimeisessä esseessä käsitellään ilmastonmuutokseen sovellettua, selvennettyä Lindahlin tasapainokäsitettä. Lindahlin tasapaino voidaan toteuttaa päästökauppaa hyödyntävällä Lindahlin mekanismilla. Toisessa esseessä esitellään määritelmä ilmastonmuutokseen sovelletusta Lindahlin tasapainosta yhden jakson tapauksessa. Tällaiselle tasapainolle tunnusomaisia tekijöitä ovat päästömaksut ja kompensaatiot. Tasapainossa päästömaksut kattavat kompensaatiomaksut, kaikki alueet ovat yksimielisiä globaalien päästöjen määrästä ja kulutuksen, investointien ja päästöjen alueellinen jakautuminen on tehokasta (Pareto-optimaalista). Tulkintamme mukaan yhden jakson malli kuvaa dynaamisen mallin ensimmäistä jaksoa, jolloin nykyiset päätökset pyritään tekemään siten, että hyvinvointi maksimoituu ajan kuluessa. Tästä syystä kulutuksen ja päästöjen lisäksi myös investoinnit ovat mukana hyötyfunktiossa. Menettelytapaa testataan Nordhausin ja Boyerin kehittämän integroidun ilmasto–talous-mallin RICE-99 avulla. Koska ratkaisu ei kuulu ytimeen (engl. core), tarkastellaan myös sitä, voitaisiinko tasapainoratkaisu toteuttaa maiden välisten lisämaksujen tai ulkopuolelta tulevien maksujen avulla. Monissa tilanteissa samasta päästölähteestä tulee useita erityyppisiä saasteita. Näillä korreloituneilla päästöillä saattaa olla sekä globaaleja että paikallisia vaikutuksia. Kolmannessa esseessä esitetään yhden jakson Lindahlin tasapainomalli korreloituneille globaaleille ja paikallisille päästöille. Ilmastomuutoksen ja talouden mallintamiseen liittyy monia epävarmuuksia. Niiden vaikutusta voidaan kuvata stokastisen mallin avulla. Neljännessä esseessä esitetään määritelmä ilmastonmuutokseen sovelletulle dynaamiselle Lindahlin tasapainolle deterministisissä ja stokastisissa tapauksissa. Menettelytapaa testataan kehittämällä ja käyttämällä stokastista versiota RICE-99-mallista. fi
dc.format.extent 247
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 123/2014
dc.relation.haspart Virta, H. and Kallio, M.: Personal Carbon Trading in a Theoretical Framework: Tradable Consumer Quotas. Unpublished
dc.relation.haspart Virta, H.: Single Period Lindahl Equilibrium: A Model for Cooperation on Climate Change. Unpublished.
dc.relation.haspart Virta, H.: Cooperation on Correlated Externalities in a Single Period Lindahl Equilibrium Framework. Unpublished.
dc.relation.haspart Kallio, M. and Virta, H.: Dynamic Lindahl Equilibrium under Uncertainty: A Model for Global Cooperation on Climate Change. Unpublished.
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Management en
dc.title Climate Change Policy Instruments for Future Use: Personal Carbon Trading and Lindahl Mechanisms en
dc.title Tulevaisuuden politiikkavälineitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: Henkilökohtainen päästökauppa ja Lindahlin mekanismit fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.subject.keyword climate change en
dc.subject.keyword emission permits en
dc.subject.keyword environmental policy en
dc.subject.keyword personal carbon trading en
dc.subject.keyword Lindahl equilibrium en
dc.subject.keyword ilmastonmuutos fi
dc.subject.keyword päästöoikeudet fi
dc.subject.keyword ympäristöpolitiikka fi
dc.subject.keyword henkilökohtainen päästökauppa fi
dc.subject.keyword Lindahlin tasapaino fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5819-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kallio, Markku, Professor, Aalto University Department of Information and Service Economy, Finland
dc.opn Rosendahl, Knut Einar, Professor, Norwegian University of Life Sciences, School of Economics and Business, Norway
dc.subject.helecon air pollution prevention
dc.subject.helecon environmental policy
dc.subject.helecon emissions trading
dc.subject.helecon environmental protection
dc.subject.helecon ilmansuojelu
dc.subject.helecon ympäristöpolitiikka
dc.subject.helecon päästökauppa
dc.subject.helecon ympäristönsuojelu
dc.date.defence 2014-09-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account