Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Niiniskorpi, Soile
dc.date.accessioned 2014-09-05T09:00:13Z
dc.date.available 2014-09-05T09:00:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-558-294-2 (printed)
dc.identifier.issn 0782-1832 (printed)
dc.identifier.issn 0782-1832 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13950
dc.description.abstract What does creating art mean to an art teacher both personally and professionally? How do art teachers view art and the creation of art? This study examines these questions via interviews and conversations with art teachers. The starting point for the conversation data was either the teacher’s own work of art or visit to an art exhibition together with the researcher. The discussion on the art teachers’ views focuses on their personal views outside the teaching situation. The research examines views on art both on individual and general levels. The study shows that art enables dialogic thinking. Dialogism is seen as a dyad between people, and people and works of art. A work of art is an activeparty both in situations where art is created and where it is experienced. A work of art is not a passive object of doing or experiencing. According to the conclusions, pictures are an instrumental property of thinking. A work of art awakens, mediates and creates thoughts. People think and theorize with and through pictures. Creating and experiencing works of art is intellectual human activity. The study shows that art teachers’ creation of art only creates positive professional effects. Both teaching and creating art require interaction and discussion. Open question and error -process may lead to using new and contradicting alternatives. Teaching art is similar to creating art but, as similar as it is, it is not the same as creating art. In the conclusions, the thoughts of the theorist central to this study, Juho A. Hollo (1885–1967), on imagination, images, imagination logic, imaginary information and productive perception discuss with the modern art and art education researchers. The central concept of this study, dialogism, is based on Martin Buber’s (1878–1965) dialogic philosophy. The results of this research can be used in further research and art teacher training. If an art teacher feels that the creation and experiencing of art is centrally characterized by thinking, thoughts and the dialogism of art, how and to what extent will they be realized in practice in art education? en
dc.description.abstract Mitä oma taiteen tekeminen merkitsee kuvataideopettajalle henkilökohtaisesti ja ammatillisesti? Millaisia ovat kuvataideopettajan käsitykset kuvataiteesta ja kuvataiteen tekemisestä? Tutkimus tarkastelee näitä kysymyksiä kuvataideopettajien kanssa käytyjen haastattelujen ja keskustelujen kautta. Keskusteluaineiston lähtökohtana on joko kuvataideopettajan oma teos tai tutkijan kanssa yhteinen taidenäyttelyssä käynti. Kuvataideopettajien käsitysten pohdinta paneutuu heidän henkilökohtaisiin näkemyksiinsä opetustilanteiden ulkopuolella. Tutkimus tarkastelee käsityksiä taiteesta sekä yksittäisellä että yleisellä tasolla. Tutkimuksessa ilmeni, että kuvataide mahdollistaa ajattelemisen dialogisuuden. Dialogisuus käsitetään sekä ihmisten että ihmisen ja taideteoksen välisenä kahdenkeskisyytenä. Kuvataideteos on aktiivinen osapuoli niin taiteen tekemisen kuin vastaanottamisen tilanteissa. Teos ei ole passiivinen tekemisen ja kokemisen kohde. Johtopäätösten mukaan kuvallisuus on ajattelun välineellinen ominaisuus. Kuvataideteos herättää, välittää ja synnyttää ajatuksia. Kuvien avulla ja kuvien kautta ajatellaan ja teoretisoidaan. Teoksen tekeminen ja kokeminen ovat ihmisen tiedollista, älyllistä toimintaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuvataideopettajan omalla taiteen tekemisellä on ainoastaan myönteisiä ammatillisia vaikutuksia. Sekä opettaminen että taiteen tekeminen ovat luonteeltaan vuorovaikutusta ja keskustelua. Avoimen kysymisen ja erehtymisen kautta voi päätyä uusien ja keskenään ristiriitaisten vaihtoehtojen käyttämiseen. Kuvataiteen opettaminen on taiteen tekemisen kaltaista, mutta ei samankaltaisuudestaan huolimatta ole taiteen tekemistä. Tutkimuksen keskeisen teoreetikon Juho A. Hollon (1885–1967) näkemykset mielikuvituksesta, mielikuvista, kuvittelulogiikasta, kuvitteellisesta tiedosta ja tuottavasta havainnosta keskustelevat tutkimustulosten pohdinnassa tämän ajan taiteen ja taidekasvatuksen tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen keskeinen käsite dialogisuus pohjautuu Martin Buberin (1878–1965) dialogiseen filosofiaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa ja kuvataideopettajien koulutuksessa. Jos kuvataideopettajan mielestä taiteen kokemista ja tekemistä keskeisesti luonnehtii ajatteleminen ja ajatukset sekä taiteen dialogisuus, niin missä määrin ja millä tavoin ne tulevat taidekasvatuksen käytännössä toteutetuiksi? fi
dc.format.extent 251
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A fi
dc.relation.ispartofseries 94
dc.subject.other Art education en
dc.subject.other Visual arts en
dc.title Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana fi
dc.title Views on art : art teacher as a creator and experiencer of art en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword taidekäsitykset fi
dc.subject.keyword dialogisuus fi
dc.subject.keyword ajatteleminen fi
dc.subject.keyword kuvataideopettajuus fi
dc.subject.keyword taiteilijuus fi
dc.subject.keyword Juho Hollo fi
dc.subject.keyword views on art en
dc.subject.keyword dialogism en
dc.subject.keyword thinking en
dc.subject.keyword teaching art en
dc.subject.keyword being an artist en
dc.subject.keyword Juho Hollo en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201409082596
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Lehtovaara, Maija, Academy researcher, University of Tampere, Finland en
dc.opn Saarnivaara, Marjatta, University of Jyväskylä, Finland en
dc.rev Ahonen, Sirkka, Professor emerita, University of Helsinki, Finland en
dc.rev Kairavuori, Seija, Lecturer, University of Helsinki, Finland en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account