Business Intelligence -investoinnit: Kehitysmahdollisuudet johdon laskentatoimen näkökulmasta - Case: Vantaan Energia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Saavalainen, Joanna
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:17Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13661
dc.description.abstract Tietoa, ja sen hyödyntämistä päätöksenteon tukena, voidaan pitää yhtenä yritysten tärkeimmistä kilpailukeinoista. Teknologian kehittymisen myötä Business Intelligence -investoinnit, joilla pyritään parantamaan ja tehostamaan päätöksentekoprosessia, ovat nousseet yhdeksi yritysten tärkeimmistä strategisista investoinneista. Tarve tutkimukselle on noussut esiin kohdeyrityksessä, jossa energia-alan toimintaympäristön muutos on lisännyt tarvetta tiedon tehokkaammalle hyödyntämiselle liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kohdeyrityksen johdon raportoinnin tavoitetila, jossa nykyisiin tietotarpeisiin voidaan paremmin vastata. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona osana kehityshanketta, jossa korvataan nykyiset johdon raportoinnissa käytetyt erillisjärjestelmät Business Intelligence -ratkaisuilla. Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi luotiin teoreettinen viitekehys, joka perustui aiempaan kirjallisuuteen johdon laskentatoimen ja Business Intelligencen aihealueilla. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostivat kehityshankkeen aikana toteutetut palaverit ja haastattelut sekä yrityksen sisäinen materiaali. Teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston pohjalta luotiin kohdeyrityksen johdon raportoinnin nykytilan kuvaus ja tunnistettiin tärkeimmät kehityskohteet. Kehityskohteista johdettiin tavoitteet, joiden pohjalta luotiin johdon raportoinnin tavoitetila. Tutkimus täytti sille asetetun tavoitteen johdon raportoinnin tavoitetilan luomisesta. Tavoitetilassa johdon raportointi tulee kehittymään sekä prosessien että sisällön näkökulmasta. Tavoitetila mahdollistaa nykytilaa luotettavamman, laadukkaamman ja yhdenmukaisemman raportoinnin kautta koko organisaation. Lisäksi raportointiprosessista saadaan poistettua lähes kaikki nykytilassa ongelmia aiheuttaneet manuaaliset työvaiheet, mikä lisää edelleen raportoinnin saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Lisäksi käyttöön otettavalla teknologialla mahdollistetaan tuleva kehitys aikaisempaa joustavammin. Tavoitetilan mukainen ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön tämän tutkimuksen jälkeen, joten tutkimuksen käytännön hyödyllisyyden arviointi jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus syventää olemassa olevaa kirjallisuutta Business Intelligencen tutkimuskentässä tuomalla teknologiapainotteisuuteen johdon laskentatoimen näkökulmaa käytännönläheisellä tavalla. Tutkimus osoitti, että mikään teknologinen ratkaisu sellaisenaan ei riitä takaamaan Business Intelligencen hyötyjä. Business Intelligence -arkkihtehtuuri on monimuotoinen kokonaisuus, joka vaatii kaikkien osa-alueiden yhteensovittamista sekä liiketoimintalähtöiset määrittelyt siten, että kokonaisuus palvelee yrityksen strategisia tavoitteita. Kehityshankkeiden läpiviennissä keskeisessä roolissa on taloushenkilöstö. Siten tutkimus tukee väitettä, jonka mukaan tutkimuskentässä on edelleen tarve tietojärjestelmien ja Business Intelligence -aihealueen tutkimukselle myös johdon laskentatoimen näkökulmasta. fi
dc.format.extent 73
dc.language.iso fi en
dc.title Business Intelligence -investoinnit: Kehitysmahdollisuudet johdon laskentatoimen näkökulmasta - Case: Vantaan Energia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Business Intelligence
dc.subject.keyword tietovarastointi
dc.subject.keyword tiedonhallinta
dc.subject.keyword johdon raportointi
dc.subject.keyword kehityshanke
dc.subject.keyword johdon laskentatoimen tietojärjestelmät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408062325
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon johdon laskentatoimi
dc.subject.helecon managerial accounting
dc.subject.helecon business intelligence
dc.subject.helecon business intelligence
dc.subject.helecon investoinnit
dc.subject.helecon investment
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.subject.helecon knowledge management
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon mis
dc.ethesisid 13620
dc.date.dateaccepted 2014-02-13
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account