Corporate governance ja toimitusjohtajan palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ekonen, Pauli
dc.date.accessioned 2014-08-06T08:38:17Z
dc.date.available 2014-08-06T08:38:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13659
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tavoitteena on tutkia erilaisten yleisten corporate governance -tekijöiden vaikutusta toimitusjohtajan käteispalkitsemiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkittaviin corporate governance -tekijöihin kuuluu erilaisia hallitustekijöitä ja johdon ominaisuuksia kuvaavia muuttujia. Lisäksi tutkitaan pörssiyhtiöiden omistuksen keskittymisen vaikutusta käteispalkitsemiseen. Tavoitteena on analysoida laajalla Pohjoismaisella datalla, miten corporate governance -tekijät vaikuttavat toimitusjohtajan käteispalkitsemiseen ja verrata tuloksia aiempien akateemisten tutkimusten tuloksiin, joista tunnetuimmat on tehty pääasiassa anglosaksisissa maissa. Tutkimus pohjautuu agenttiteoriaan, optimaaliseen sopimusteoriaan ja johtajan valta -teoriaan. Aineisto ja menetelmä: Aineisto perustuu otokseen Suomen, Ruotsin ja Norjan pörssiyhtiöistä. Kustakin maasta on valittu 50 suurinta pörssiyhtiöitä 2.11.2012 markkina-arvoon perustuen pois lukien pankki- ja rahoitusalan yritykset. Aineisto on kerätty neljän tilikauden ajalta 2008-2011. Toimitusjohtajaa koskevat ominaisuudet, kuten palkka, ikä ja toimikauden pituus, on kerätty vuosilta 2009-2011. Hallitus-, omistajuus- ja yritysmuuttujia koskeva aineisto on kerätty vuosilta 2008-2010. Otoksen koko on suurimmillaan 446 havaintoa per muuttuja. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia. Lisäksi aineistoa analysoidaan erilaisilla kuvailevilla tunnusluvuilla ja korrelaatioanalyysilla. Tulokset: Tulosten perusteella Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien hallitusjäsenten määrä vaikuttaa positiivisesti toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen. Negatiivisesti toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen vaikuttavat toimitusjohtajan juurtuneisuus ja yrityksen omistuksen keskittyminen. Lisätestissä, jossa poistettiin yritysvuodet, jolloin toimitusjohtaja oli vaihtunut, löydettiin positiivinen yhteys johtokunnan koon ja toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemisen välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että kontrollimuuttujana käytetty yrityksen koko on keskeinen toimitusjohtajan käteispalkitsemista selittävä tekijä. Agenttiteorian kannalta keskeisille muuttujille, hallituksen koolle ja hallituksen jäsenten riippumattomuudelle yrityksestä, ei sen sijaan löytynyt tilastollista merkitsevää yhteyttä toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen. Myöskään toimitusjohtajan iällä, naisten osuudella hallituksessa tai yrityksen menestyksellä ei näyttänyt olevan tilastollista merkitsevyyttä toimitusjohtajan kokonaiskäteispalkitsemiseen. fi
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Corporate governance ja toimitusjohtajan palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword toimitusjohtajan palkitseminen
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword agenttiteoria
dc.subject.keyword optimaalinen sopimusteoria
dc.subject.keyword johtajan valta -teoria
dc.subject.keyword Pohjoismaat
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408062323
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.subject.helecon Ruotsi
dc.subject.helecon Sweden
dc.subject.helecon Norja
dc.subject.helecon Norway
dc.subject.helecon Pohjoismaat
dc.subject.helecon Scandinavia
dc.ethesisid 13618
dc.date.dateaccepted 2014-02-13
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account