Mittaavan kunnossapidon hyödyntäminen keskijänniteverkon häiriöiden vähentämisessä ja elinkaarihallinnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Siirto, Osmo
dc.contributor.author Vepsäläinen, Jukka
dc.date.accessioned 2014-06-26T09:04:46Z
dc.date.available 2014-06-26T09:04:46Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13581
dc.description.abstract Tänä päivänä sähkönjakelun toimitusvarmuuteen kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Sähkön toimitusvarmuudella mitataan asiakkaalle toimitettavan palvelun laatua. Keskijänniteverkon viat ovat tyypillisesti suurin yksittäinen tekijä asiakkaiden kokemissa sähkönjakelun häiriöissä kaapeloidussa sähköverkossa. Kaapelivikojen haitat on pyritty minimoimaan verkon rengasmaisella rakenteella. Helen Sähköverkko Oyn verkko-alueella keskijänniteverkon vikojen määrä on pysynyt kohtuullisella tasolla. Uusia menetelmiä halutaan selvittää ja yhtenä vaihtoehtona ovat verkon käytönaikaiset mittaukset. Uuden mittaustekniikan tuomaa rahallista hyötyä voidaan perustella asiakkaiden kokeman keskeytyshaitan pienenemisellä. Johtolähdön KAH-arvo pystytään määrittämään, kun tunnetaan johtolähdöllä oleva asiakasryhmäkohtainen energiankulutus. Suurimman haitan keskeytykset aiheuttavat palvelu- ja teollisuusasiakkaille. Tässä työssä on keskitytty selvittämään eri mahdollisuuksia toteuttaa verkon tilan valvontaa uusilla menetelmillä ja käytönaikaisen mittaustekniikan hyötyjä sekä kustannuksia verrattuna keskeytyksen aiheuttamaan haittaan. Työn tuloksena voidaan sanoa, että verkon käytönaikaista mittausta on kannattavaa tehdä niissä osissa verkkoa, joissa asiakkaalle aiheutuu kohtuutonta haittaa lyhyistäkin keskeytyksistä. fi
dc.description.abstract Nowadays significantly more attention is paid to the reliability of electricity. Reliability of electricity supply has become significantly a more important way to measure service level of the commodity. Medium-voltage networks failures are typically the single biggest factor of malfunctions that customer will have in the cabled electricity network. Cable fault hindrances have been minimized by using annular structure in the network. In Helen Electricity Ltd’s network area Medium-voltage network the amount of failures has stayed on a reasonable level. There is willingness to find out new procedures and one op-tion is measuring the network while in usage. New measurement technology’s fiscal benefits can be justified by lowering the risk of in-terruption in the electricity supply suffered by the customer. Cable outlets KAH-value can be measured if you know the energy consumption of customer groups on the cable outlet. Biggest hindrances in interruption of electricity supply will be to service and industrial customers. In this thesis there is focus to find out different possibilities to implement new network condition surveillance with new procedures. And the advantages of measuring techniques used when the network is in use compared to the costs and the hindrance caused by inter-ruption in electricity supply. As a result in this work we can say that measuring when the network is in use is worthwhile in those parts of the network where interruption to the sup-ply of electricity causes unreasonable hindrance even in the shortest of interruptions. en
dc.format.extent 73+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Mittaavan kunnossapidon hyödyntäminen keskijänniteverkon häiriöiden vähentämisessä ja elinkaarihallinnassa fi
dc.title Utilization of condition monitoring in medium voltage cable network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword medium voltage network en
dc.subject.keyword partial discharge en
dc.subject.keyword KAH-value en
dc.subject.keyword proactive maintenance en
dc.subject.keyword keskijänniteverkko fi
dc.subject.keyword osittaispurkaus fi
dc.subject.keyword KAH-arvo fi
dc.subject.keyword ennakoiva kunnossapito fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406262250
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account