Managing shared value creation - The applicability of One Planet Living sustainability principles in city sub-centre development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuomainen, Antti
dc.contributor.advisor Säynäjoki, Eeva
dc.contributor.author Eklund, Camilla
dc.date.accessioned 2014-06-25T09:14:11Z
dc.date.available 2014-06-25T09:14:11Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13533
dc.description.abstract Increased urbanisation together with the rapid increase of consumption continues to draw attention to the sustainability of urban environments which are developed according to requirements of human well-being. Development of living environments at the pace of increasing urbanisation, where value is created in the form of good life quality and sustainability, is undoubtedly a challenging task for governments and municipalities. Creating human well-being through sustainable urban development sets high requirements on the process between public and private, which is commonly seen as highly complex due to multiple actors involved. The aim of this research was to create a better understanding of the challenges in mutual target setting and shared value creation between the stakeholders in an urban development process. Whether these difficulties could be solved through using a novel sustainability management concept, One Planet Living, was investigated in the case study of Kivistö regional city centre development. The study comprised a literature review, interviews and a workshop. The literature review investigated current value drivers for stakeholder businesses included in the case development. Business trends reflect customer demand and are mirrored in stakeholder business motives in the development project as value drivers and targets. These targets were examined through interviews reflecting business specific targets for the project on the suggested sustainability framework. A first step towards shared target optimisation was taken in a sustainability workshop. Results show that a multifold case characterised by consolidation of multiple targets and existing stakeholder sustainability programs requires management of sustainability to reduce the risk of a sustainability fall-out during the process of development. The application of One Planet Living is suggested due to its tendency to manage the creation of shared value and sustainability through optimizing conventional business targets. en
dc.description.abstract Kaupungistuminen ja kulutuksen kasvu ovat lisänneet kestävän kehityksen merkitystä asuinympäristöjen rakentamisessa. Kaupunkiympäristön sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat tärkeitä kriteereitä, joilla pyritään takaamaan asukkaiden hyvinvointi sekä hyvän elämän edellytykset, ja siksi niihin kiinnitetään kaupunkisuunnittelussa entistä enemmän huomiota. Kestävän kehityksen vaatimukset sekä kiihtyvä kaupungistuminen ja näiden väliset ristiriidat asettavat suuria haasteita kunnille, jotka ovat päävastuussa uusien elinympäristöjen luomisesta yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kestävään kaupunkikehitysprosessiin liittyvän yhteistyön haasteista, joiden väitetään aiheutuvan yhteistyötoimijoiden tavoitteiden eroavaisuuksista. Uudella One Planet Living -nimisellä kestävän elämäntavan konseptilla pyritään välttämään yhteistyöhön liittyvien ongelmien syntymistä. One Planet Living-konseptin soveltumista kaupunkikehitysprosessin jaettujen arvojen ja tavoitteiden muodostamiseen tutkittiin tutustumalla Kivistön aluekeskuksen kehittämishankkeeseen. Tutkimuksessa perehdyttiin yhteistyön haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen kirjallisuuskatsauksen, haastatteluiden ja työpajan avulla. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin yhteistyötoimijoiden liiketoimintaa ohjaavia arvoja ja sitä, miten ne ohjaavat Kivistön kehittämishanketta. Liiketoiminnan trendit havainnollistavat kysyntää sekä asiakkaiden tahtotilaa ja näkyvät yhteistyötoimijoiden liiketoimintaa ohjaavina tekijöinä ja kehittämishankkeessa tavoitteina. Näitä tavoitteita tutkittiin edelleen haastatteluissa, joissa toimijoita pyydettiin peilaamaan hankekohtaisia tavoitteita ehdotettuun One Planet Living -konseptiin. Lisäksi jaettua arvoa haettiin kestävän kehityksen työpajassa. Työn tärkeimmistä tuloksista käy ilmi, että laaja ja monimutkainen kaupunkikehitysprosessi vaatii ohjaamista ennaltaehkäisemään kestävän kehityksen ratkaisujen poisjäämistä prosessin aikana. One Planet Living -konsepti soveltunee kaupunkikehitykseen, sillä se ohjaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista jaetun arvonluonnin kautta sekä mahdollistaa perinteisten liiketoiminnallisten tavoitteiden optimoinnin. fi
dc.format.extent 83+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Managing shared value creation - The applicability of One Planet Living sustainability principles in city sub-centre development en
dc.title Jaetun arvon luominen ja sen johtaminen - One Planet Living kestävän kehityksen periaatteiden soveltuvuus kaupunkikeskuskehittämisessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword shared value en
dc.subject.keyword sustainable urban development en
dc.subject.keyword One Planet Living en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword kaupunkikehittäminen fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword One Planet Living fi
dc.subject.keyword yhteistyöprosessi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408182411
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse