Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sistonen, Esko
dc.contributor.advisor Jalonen, Timo
dc.contributor.author Hiltunen, Joonas
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:49:27Z
dc.date.available 2014-06-25T08:49:27Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13499
dc.description.abstract Äkilliset vahingot ovat yksi rakennusten korjaustarpeen aiheuttajista. Tässä tutkimuk-sessa selvitetään kiinteistöpalveluita tarjoavan yrityksen äkillisten vahinkojen korjaamiseen suunnatun liiketoimintaprosessin kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Kirjallisuus-tutkimuksella selvitettiin äkillisten vahinkojen aiheuttaman korjaustarpeen ominaispiir-teitä sekä prosessiajattelun teorioita prosessien kehittämiseksi. Haastatteluilla kartoitet-tiin kohdeyrityksen vahinkokorjausprosessin nykytilaa, kehityskohteita sekä prosessin menestystekijöitä. Äkillisen vahingon seurauksena voi syntyä laajalti erityyppisiä ja laajuudeltaan vaihte-levia vaurioita. Korjaustarpeen ja soveltuvien menetelmien tunnistaminen vaatii laajaa tietoa ja korjaustöiden toteuttaminen monipuolista osaamista. Monimutkaisen toimin-taympäristön ja osaamistarpeiden hallintaa voidaan prosessiajattelun mukaan parantaa yksinkertaistamalla prosesseja. Liiketoimintaprosessin tehokkuutta ja asiakkaan koke-maa laatua voidaan parantaa muokkaamalla organisaation rakenteita ja ajatusmalleja. Haastatteluissa vahinkokorjaamisen ongelmat ilmenivät erilaisina kommunikoinnin häi-riöinä, kuten puutteellisena tiedottamisena, väärinymmärryksinä ja epätietoisuutena. Nämä häiriöt heijastuvat lopulta viivästyksinä, virheellisenä toimintana ja lopputuotteen laatupuutteina. Vahinkokorjausprosessin menestystekijöiksi tunnistettiin muun muassa kyky nopeaan reagointiin, kyky määritellä sopivat korjausmenetelmät sekä kyky toteut-taa valitut ratkaisut aktiivisessa yhteistyössä eri osapuolten kesken. Tutkimuksessa selvisi, että kohdeyrityksen nykyprosessi sisältää rakenteita, jotka aset-tavat esteitä sujuvalle yhteistyölle ja henkilöstön sitoutumiselle. Tällaisia rakenteita ovat tulosyksiköihin jaettu organisaatiomalli, lukuisille eri henkilöille hajautettu prosessira-kenne, puutteellinen suunnittelu ja ohjaus sekä puutteellinen tietojärjestelmä. Vaikutta-malla näihin rakenteisiin prosessin uudelleensuunnittelulla ja jatkuvan parantamisen periaatteilla, voi olla mahdollista parantaa prosessin suorituskykyä ja pienentää lopputu-loksen laadun hajontaa. fi
dc.description.abstract Sudden accidents are one of the reasons for the repair work of buildings. The goal of this study was to explore the possibilities of and targets for developing the business process of repairing building damage caused by sudden accidents. A review of earlier research was used to explore the characteristics of sudden accident renovation and to discover tools for process development. Interviews were utilised to chart the current state of the process of a target enterprise, the targets for process development and cru-cial factors for success. Damage caused by sudden accidents can vary in terms of type and scale. Identifying repair measures needed and suitable methods requires an extensive understanding, as well as a versatile know-how of the implementation of these measures. According to process theory, the management of a complex environment and skill requirements can be improved by simplifying the process. The process efficiency and the quality that cus-tomers experience can be improved by remodelling organizational structures and the way of thinking. Based on interviews, the major deficiencies in the process are caused by defective coop-eration and communication between parties. These cause misunderstanding and confu-sion resulting in delays, unwanted actions and errors in quality. Crucial factors for suc-cess were thus identified: the ability to react promptly and define correct repair measures, as well as execute those measures by actively cooperating with the different parties involved. It was discovered that the as-is process contains structures which obstruct efficient cooperation. These structures are due to functional-based organization, decentralized management and work structures, defective project planning and guidance, as well as defective information systems. Using the principles of process reengineering and con-tinuous improvement, it might be possible to upgrade process performance and reduce any deviation in quality. en
dc.format.extent 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina fi
dc.title Repairing building damage caused by sudden accidents as a businessprocess en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword palovahingot fi
dc.subject.keyword vesivahingot fi
dc.subject.keyword vuotovahingot fi
dc.subject.keyword korjausrakentaminen fi
dc.subject.keyword prosessienhallinta fi
dc.subject.keyword prosessien uudelleensuunnittelu fi
dc.subject.keyword liiketoimintaprosessi fi
dc.subject.keyword jälkivahinkojen torjunta fi
dc.subject.keyword vahinkokorjaus fi
dc.subject.keyword äkilliset vahingot fi
dc.subject.keyword fire damage en
dc.subject.keyword water damage en
dc.subject.keyword water leak en
dc.subject.keyword repair work en
dc.subject.keyword renovation en
dc.subject.keyword process management en
dc.subject.keyword business process reengineering en
dc.subject.keyword sudden accidents en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252231
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account