Servitization and solution provision of manufacturing companies - A contingency theoretical analysis

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Finne, Max
dc.date.accessioned 2014-06-19T09:00:14Z
dc.date.available 2014-06-19T09:00:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5720-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5721-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13429
dc.description.abstract Manufacturers in developed countries are struggling to find ways for a competitive edge against their peers from countries with lower cost levels. Servitization has been suggested as one possible way to achieve this aim: the manufacturer increases the proportion of services in the offering and eventually can become a solution provider. Accordingly, understanding central aspects of servitization and solution provision has become a must for many manufacturers, and the amount of academic research around these phenomena has been increasing. This dissertation sees servitization research currently at the typical early phase in which the strategy is praised as a best practice (cf. Sousa and Voss, 2008), one which would be applicable irrespective of the context. This dissertation applies a more critical view on servitization and solution provision and attempts to systematically study their contextuality. The research design is a combination of analysing existing research literature and empirical company cases. The analysis of the contextuality proceeds from higher-level considerations of the effects of operational environment on companies' servitization to the more detailed focus on individual companies' actions regarding solution provision, which are affected by network position. The findings provide novel insights into how six different aspects of operational environment either encourage or inhibit servitization of companies within an industry. These environmental factors are the density of servitized manufacturers, the effects of other competing populations, resource availability, institutional linkages, technological innovation, and legislation and policies. In addition, the findings shed light on the particularities of suppliers' and integrators' development actions regarding their solution provision. Further, supplier companies' transformation toward solution provision is identified to be requiring forming ways to cooperate with the integrator companies to reach customers. In addition, contradictory development paths of manufacturing companies are analysed, where the firms transition away from solution provision. These transition paths are labelled 'reversed servitization'. en
dc.description.abstract Kehittyneiden talouksien laitevalmistajat etsivät jatkuvasti keinoja, joilla taistella matalamman kustannustason kilpailijoita vastaan. Palvelullistumista on ehdotettu yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tähän: laitevalmistaja lisää uusia palveluita tarjoomaansa ja saattaa päätyä ratkaisupalvelujen tarjoajaksi. Siten palvelullistumisen ja ratkaisupalvelujen ymmärtämisestä on tullut välttämätöntä useille laitevalmistajille. Samalla näitä ilmiöitä koskevan akateemisen tutkimuksen määrä lisääntyy nopeasti. Palvelullistumista koskeva tutkimus on nähdäkseni parhaillaan tyypillisessä varhaisessa vaiheessa, jossa palvelullistumisstrategiaa ylistetään parhaana käytäntönä (vrt. Sousa and Voss, 2008), jota suositellaan yrityksille riippumatta niiden yksilöllisestä tilanteesta. Tässä väitöskirjatutkimuksessa sovelletaan kriittistä näkemystä palvelullistumiseen ja ratkaisupalveluihin sekä pyritään järjestelmällisesti tarkastelemaan näiden ilmiöiden tilannesidonnaisuutta. Tutkimusote yhdistelee olemassa olevan tieteellisen kirjallisuuden ja empiiristen yritystapausten analysointia. Työssä analysoidaan ensin ylätason toimintaympäristön vaikutuksia tietyn teollisuudenalan yritysten palvelullistumiseen. Yksityiskohtaisemmassa analyysissä tarkastellaan yritysten ratkaisupalveluiden kehittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden riippuvuutta yrityksen asemasta toimitusverkostossa. Löydökset luovat uutta ymmärrystä, kuinka kuusi toimintaympäristön tekijää joko edesauttavat tai estävät tietyn teollisuudenalan yritysten palvelullistumista. Nämä tekijät ovat palvelullistuneiden yritysten tiheys teollisuudenalalla, muut kilpailevat populaatiot, resurssien saatavuus, siteet instituutioihin, teknologiset innovaatiot sekä lainsäädäntö ja määräykset. Ratkaisupalveluita tarjoavien yritysten ja näiden alihankkijoiden kehittämistoimenpiteiden tunnistetaan myös eroavan selkeästi toisistaan. Alihankkijoiden palvelullistumisen havaitaan vaativan yhteistyötapojen muodostamista ratkaisupalveluja integroivien yritysten kanssa, jotta alihankkijat tavoittavat loppuasiakkaat. Lisäksi analysoidaan kirjallisuudessa esitetyille vastakkaisia kehityspolkuja, joissa yritykset siirtyvät pois ratkaisupalvelujen tarjoamisesta. Nämä kehityspolut nimetään 'käänteiseksi palvelullistumiseksi'. fi
dc.format.extent 106 + app. 130
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 84/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: Turunen, T., Finne, M., (accepted for publication). The organizational environment’s impact on theservitization of manufacturers. European Management Journal. 30 p. DOI: 10.1016/j.emj.2013.11.002
dc.relation.haspart [Publication 2]: Finne, M., Brax, S., Holmström, J., 2013. Reversed servitization paths: A case analysis of twomanufacturers. Service Business: An International Journal, Vol. 7 Iss. 4, pp. 513–537. DOI: 10.1007/s11628-013-0182-1
dc.relation.haspart [Publication 3]: Finne, M., Turunen, T., Eloranta, V., (under review). Striving for Network Power: The Perspective of Solution Integrators and Suppliers. 46 p. An earlier version of the paper was presented at the Academy of Management 73rd Annual Meeting, 9–13 August 2013, Orlando, U.S.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Finne, M., Holmström, J., 2013. A manufacturer moving upstream: Triadic collaboration for servicedelivery. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 18 Iss. 1, pp. 21–33. DOI: 10.1108/13598541311293159
dc.subject.other Consumption, Services en
dc.subject.other Management en
dc.title Servitization and solution provision of manufacturing companies - A contingency theoretical analysis en
dc.title Teollisuusyritysten palvelullistuminen ja ratkaisupalvelujen tarjoaminen: Kontingenssiteoreettinen tarkastelu fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword servitization en
dc.subject.keyword solution provision en
dc.subject.keyword contingency theory en
dc.subject.keyword service infusion en
dc.subject.keyword industrial service en
dc.subject.keyword product-service en
dc.subject.keyword palvelullistuminen fi
dc.subject.keyword ratkaisupalvelut fi
dc.subject.keyword kontingenssiteoria fi
dc.subject.keyword teollisuuden palvelut fi
dc.subject.keyword tuotepalvelut fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5720-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Holmström, Jan, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Gebauer, Heiko, Privatdozent Doctor, ETH Zürich, Switzerland
dc.opn Kohtamäki, Marko, Prof., University of Vaasa, Finland
dc.contributor.lab Logistics Research Group en
dc.rev Gebauer, Heiko, Privatdozent Doctor, ETH Zürich, Switzerland
dc.rev Kowalkowski, Christian, Assistant Prof., Hanken, Finland
dc.date.defence 2014-08-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse