Ajattelua villissä tilassa - tilakokemus ääriviivana ja ajattelun muotona

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Euro, Pia
dc.contributor.advisor Saarinen, Veli-Matti
dc.contributor.author Turkko, Antti
dc.date.accessioned 2014-06-19T06:14:50Z
dc.date.available 2014-06-19T06:14:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13400
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee tilaa ja tilakokemusta taiteellisen työn kohteena ja ajattelun muotona. Tarkastelun alaisena on tilakokemus aistihavainnon ja ajattelun yhteydessä syntyvänä käsityksenä, joka määrittää suhdettamme ympäristöön sekä tilassa tapahtuvaa toimintaamme. Pohdin työssä, minkälaisia keinoja taide ja sen tekeminen tarjoavat tilan havainnoimiseen ja tilakokemuksen tulkintaan ja sitä kautta laajemmin tilan käsittämiseen. Kiinnostuksen kohteena on, miten tila taiteen kautta tavoitetaan. Tila näyttäytyy tutkimuskohteena sekä abstraktina että konkreettisena. Se saa ilmenemismuotoja, jotka ulottuvat aistein havaitusta maailmasta käsitteelliseen ajatteluun. Lähestyn kohdetta sekä käsitteellisen, filosofisen pohdinnan että omakohtaisen, taiteellisen työn kautta. Tutkimuskohteen laajuudesta, sen kaikkialle-ulottuvuudesta johtuen myös opinnäytteeni on laajaa alaa luotaava. Se tavallaan myös kuvaa avoimuutta prosessille, jossa tila tulee vähitellen tutuksi, muuntuen paikaksi. Opinnäyte on siten tuttuuden perustamista tuntemattomaan, paikan pystyttämistä tutkimusaiheen tilaan. Pohjaan työssäni erilaisille teksteille ja teorioille. Tilan teoretisoinnin kannalta keskeisimpiä ovat Martin Heideggerin, Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin, Henri Lefebvren ja Michel de Certeaun kirjoitukset, tilan ja taiteen välisten käytännöllisten yhteyksien pohdinnan kannalta puolestaan muun muassa situationistien sekä taideteoreetikkojen kuten Brian O'Dohertyn ja Claire Bishopin kirjoitukset. Fenomenologian kautta työtä luonnehtii näkemys tilasta kokonaisvaltaisena, moniaistisena ja ruumiillisena kokemuksena. Työn otsikko viittaa Claude Lévi-Straussin konkreettisen tieteen käsitteeseen, jota hän myös villiksi ajatteluksi kutsuu, viitaten muun muassa alkuperäiskansojen käytännönläheiseen tapaan tutkia ja käsittää asioita. Tämä ajattelun ja käytännöllisen tekemisen yhdistävän, ”käsillä ajattelun” muoto kuvaa myös taiteen tekemisen ja taiteellisen tutkimuksen tapaa. Taiteen tekeminen näyttäytyy yhdenlaisena ymmärryksen välineenä ja keinona lähestyä myös tilaa. Käsittelen sitä esimerkiksi tiedonhankkimisen keinona, muun muassa taiteen semiotiikkaa sivuten. Taiteen tekemisessä myös havainnollistuu kaksi erilaista lähestymistapaa: siinä lähestytään kohteita sekä aistimellisuuden ja materiaalisten objektien että käsitteiden kautta. Nämä kaksi lähestymistapaa kuvaavat kahta käsittämisen tapaa, joiden välillä ajattelu liikkuu ja jotka liittyvät toisiinsa esimerkiksi metaforan ja abstraktion kautta. Tarkastelen tilaa ja tilakokemusta materiaalina ja kontekstina, joihin taide tilallisena käytäntönä ja havainnon välineenä kytkeytyy ja joita se tulkitsee. Käsittelen työssä myös taiteen keskeistä tilallista kontekstia, galleriatilaa. Kirjallisen osan lisäksi opinnäytetyö käsittää taiteellisen produktion. Siihen liittyi kesällä 2013 Galleria 3H+K:ssa, Porissa, pitämäni näyttely, jossa pyrin havainnoimaan tilaa ja hyödyntämään syntyvää tilakokemusta galleriatilassa tapahtuvan taiteellisen työn kautta. Dokumentaatio näyttelystä on kirjan liitteenä valokuvien muodossa. Liitteenä on myös näyttelystä kirjoitettu arvio. Myös kirjallisen osan ulkomuoto tukee opinnäytteen aihetta, näyttäytyen kirjoittamisen ja lukemisen tilana ja ilmaisten siten osaltaan tilan moninaisia ulottuvuuksia. fi
dc.description.abstract This thesis examines space and spatial experience as an object for artistic work and as a form of thought. Under review is spatial experience as a conception arising in connection with the sensory perception and thinking, defining our relationship with the environment and our activity taking place in space. I discuss in this work what kind of ways art and the making of art provide for the observation of the space and the interpretation of spatial experience, and consequently, for the broader comprehension of the space. The object of interest is in how the space will be reached through art. As a research subject, space appears to be both abstract and concrete. Its manifestations range from the world perceived through the senses to conceptual thinking. I approach the subject through conceptual, philosophical reflection and personal, artistic work. Because of the vastness of the research subject, its ”all-inclusiveness”, also my thesis explores a broad area. It also in a way describes the openness towards the process in which a space gradually becomes familiar, turning into a place. The thesis is thus an establishment of the familiar into the unknown, erection of place in the space of the research topic. The work is based onto various texts and theories. The central writings for the theorizing of space are of Martin Heidegger, Gilles Deleuze and Felix Guattari, Henri Lefebvre, and Michel de Certeau, for discussing the practical connections between space and art, in turn, among others, the Situationists, as well as art theoreticians like Brian O'Doherty and Claire Bishop. Through phenomenology the work is characterized by a view of the space as a holistic, multi-sensory and bodily experience. The title refers to Claude Lévi-Strauss's notion of the science of the concrete, which he also calls mythical, or savage, 'untamed' thought, referring to, inter alia, the indigenous peoples' pragmatic way to explore and understand things. Combining thinking and practical work, this ”hands-on-thinking” also portraits the practice of the making of art and artistic research. The making of art is one kind of tool for understanding and a way to approach the space. I discuss it as a means of acquiring knowledge, for example in the light of semiotics of art. The making of art represents two different approaches towards things: things are approached both perceptually, through material objects, and through concepts. These two approaches illustrate the two ways between which thinking travels and which are related to each other for example through the use of metaphor and abstraction. I look at the space and the spatial experience as a material and as a context to which art as a spatial practice and as a tool for observation is attached and which it interprets. I also discuss the key spatial context of art, which is the gallery space. In addition to the written part, the thesis comprises of artistic production. The work was accompanied by an exhibition I held in the Gallery 3H+K, in Pori, in the summer of 2013. In the exhibition I tried to observe the space and make use of the resulting spatial experience through artistic work. Documentation of the exhibition is in the book in the form of photographs, as an appendix. Attached is also a review of the exhibition. Also the design of the book supports the thesis topic, appearing as the space for writing and reading, thus contributing to the illustration of the multiple dimensions of space. en
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ajattelua villissä tilassa - tilakokemus ääriviivana ja ajattelun muotona fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword tila fi
dc.subject.keyword tilakokemus fi
dc.subject.keyword havainto fi
dc.subject.keyword taiteen tekeminen fi
dc.subject.keyword bricolage fi
dc.subject.keyword konkreettisen tiede / villi ajattelu fi
dc.subject.keyword dérive fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.subject.keyword metaforinen tila fi
dc.subject.keyword taiteen semiotiikka fi
dc.subject.keyword galleriatila fi
dc.subject.keyword valkoinen kuutio fi
dc.subject.keyword ajattelu fi
dc.subject.keyword space en
dc.subject.keyword spatial experience en
dc.subject.keyword perception en
dc.subject.keyword making of art en
dc.subject.keyword bricolage en
dc.subject.keyword science of the concrete / savage thought en
dc.subject.keyword dérive en
dc.subject.keyword phenomenology of space en
dc.subject.keyword metaphorical space en
dc.subject.keyword semiotics of art en
dc.subject.keyword gallery space en
dc.subject.keyword white cube en
dc.subject.keyword thinking en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192135
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Harri
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account