Aluelliseen kulttuuriperintöön rakentuva hotellin sisustus ja sen merkitys asiakkaan kokemaan elämykseen - Hotelli Ruukin Majatalo

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lemmetyinen, Arja
dc.contributor.author Gustafsson, Krista
dc.date.accessioned 2014-06-19T06:14:33Z
dc.date.available 2014-06-19T06:14:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13398
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on poikkitieteellinen tutkimus yhteisestä rajapinnasta hotellin sisustussuunnitte-lun ja toteutuksen, sekä asiakkaan kokeman elämyksen välillä. Opinnäytetyössäni kerron, miten alueelliseen kulttuuriperintöön rakentuva hotellin sisustussuunnittelu toteutetaan ja minkälainen merkitys sillä on asiakkaan kokemaan elämykseen. Tutkimuksessa esitetty aineisto koostuu kult-tuuriperintöön pohjautuvan hotellikonseptin visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä siihen liittyvästä asiakasperusteisesta brändipääomatutkimuksesta. Käytän tutkimuksessa esi-merkkinä Mathildedalin Ruukkitehtailla sijaitsevaa hotelli Ruukin Majataloa. Tutkimus toteutettiin kartoittamalla alueen kulttuuriympäristöä ja –perintöä, sekä ammenta-malla siitä esimerkkitapauksen hotellikonseptiin sopivia sisustuksellisia elementtejä. Tutkimuk-sessa tehtiin, ennen sisustussuunnittelun aloittamista, benchmarking –analyysi, jossa tutustuttiin vastaavanlaisiin hotellikohteisiin, sekä analysoitiin niiden asiakaspalautteita. Niitä verrattiin ho-telli Ruukin Majatalon asiakaspalautteisiin. Tutkimuksessani peilaan sisustuksen merkitystä ja onnistumista asiakkailta saatuihin arvioihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia esimerkkitapauksen kautta, miten alueellista kult-tuuriperintöä voidaan hyödyntää hotellin sisustussuunnittelussa ja minkälainen merkitys sillä on asiakaskokemukseen. Tutkimuksen mukaan hotellin sisustuksella on selkeä rooli ja merkitys asi-akkaan kokemaan elämykseen. Tutkimuksen mukaan asiakas tekee hotellista kokonaisarvion osit-tain myös yksittäisen kokemuksensa perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yksi elementti; palvelu, sisustus, ruoka tai muu osa ei toimi, niin kokonaisuuskin jää toimimattomaksi. Palvelukonseptin kokonaisuuden hahmottaminen on yksi avainasioista asiakasperusteita brändi-pääomaa hyödynnettäessä. Alueellisen sijainnin ja sen mukanaan tuoman kulttuuriperinnön hyö-dyntäminen hotellin sisustuksessa vahvistaa ja voimistaa asiakkaan kokemusta ja vaikuttaa siihen miten asiakas kokee kokonaiskonseptin ja -palvelun. Se nostaa brändin kokonaisarvoa ja sitä kaut-ta myös kysyntää. Tämä esimerkkitapaus ja siitä saadut asiakaspalautteet osoittavat, että tutkimusta voidaan hyö-dyntää myös muissa vastaavanlaisissa kulttuurimatkailukohteissa ja niiden sisustuksellisessa tai toiminnallisessa profiloinnissa. Kulttuuriperinnön nostaminen asiakasperusteisen brändipääoman keskiöön antaa uuden näkökulman matkailumarkkinointiin ja sen toteuttamiseen. Tutkimustulos tarjoaa työkalut siihen, miten yrityksen toimitiloissa voidaan huomioida alueellinen omaleimai-suus ja kulttuuriperintö luonnollisena jatkumona yrityksen liiketoiminnalle. Samalla se auttaa yritystä kehittämään ja vahvistamaan omaa identiteettiään ja brändipääomaa. Tutkimus osoittaa myös, että kulttuuriperintöön rakentuva lisäarvo on aito vetovoimatekijä, jota ei voi suoraan monistaa, vaan se pitää aina rakentaa niistä lähtökohdista, perinteistä, joita paikalla ja sijainnilla on tarjota. Tämä hotelli on yksi esimerkkitapaus siitä, miten nykyaikaista liiketoimin-taa pystytään rakentamaan vanhaan kulttuuriympäristöön rikkomatta olemassa olevaa kulttuuri-perintöä. fi
dc.description.abstract My thesis is an interdisciplinary study of a joint interface of the hotel's interior design and implementation, and customer’s experience . In my thesis I will tell how to carry out a hotel interiordesign process based on the local cultural heritage and what kind of meaning it has to the customer experience. The study material consists of the hotel concept’s visual design and implementation as well as customer based brand equity research, case hotel Ruukin Majatalo, Mathildedal Ironworks. The study was conducted by surveying the local cultural environment and heritage, and picking up suitable ideas and elements for the hotel interior. Before the interior design process I made a benchmarking trip to the similar places and analysed their customer feedbacks. Those were compared to the hotel Ruukin Majatalo’s customer feedback. In my research I reflect the customer’s feedback to the importance of the hotel interior. Purpose of this study is to investigate the case through the example of how the hotel's interior design can take advantage of the local cultural heritage and what is it’s importance to the customer experience . The study shows that the hotel décor has a clear role and importance to the customer experience. The study found that the customer makes an overall assessment of the hotel partly on the basis of individual experience . This means in practice that if one element of the service, decor, food, or other part does not work, the customer experience will not succeed. The integrated serviceconcept is the key criteria for customer-based brand equity. Study shows that using the local cultural heritage as a base to the the interior design, strengthens and enhances the customer experience and influence on how the client feels the whole concept and service. It lifts the total value of the brand equity and therefore also increases the demand. This case study and research show that this design method can also be used when profiling other cultural tourism destinations. To raise cultural heritage as a part of customer-based brand equity research, it provides a new perspective on tourism marketing and its implementation. The research results provide tools on how cultural heritage can be taken, naturally, into account when developing business. At the same time , it helps the company to develop and strengthen their own identity and brand equity. The study also shows that the value of the cultural heritage is built on a genuine attraction that can not be directly reproduced. It bases on local tradition and enviroment, what the location has to offer. This study is an example of a case of how modern business can be built in the old culture environment without breaking the existing cultural heritage. en
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Aluelliseen kulttuuriperintöön rakentuva hotellin sisustus ja sen merkitys asiakkaan kokemaan elämykseen - Hotelli Ruukin Majatalo fi
dc.title The hotel interior based on the local cultural heritage and its importance to customer´s experience - Hotel Ruukin Majatalo en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword asiakaskokemus fi
dc.subject.keyword asiakasperusteine brändipääoma fi
dc.subject.keyword brändipääoma fi
dc.subject.keyword designhotelli fi
dc.subject.keyword elämys fi
dc.subject.keyword kulttuuriperintö fi
dc.subject.keyword kulttuuriympräistö fi
dc.subject.keyword ruukkikulttuuri fi
dc.subject.keyword sisustussuunnittelu fi
dc.subject.keyword brand equity en
dc.subject.keyword cultural environment en
dc.subject.keyword cultural heritage en
dc.subject.keyword customer based brand equity en
dc.subject.keyword customer experience en
dc.subject.keyword design hotel en
dc.subject.keyword experience en
dc.subject.keyword interior design en
dc.subject.keyword ironworks culture en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192133
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account