Managing Strategic Service Networks: Contingency View of Integration in the Context of Component Services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Turkulainen, Virpi, D.Sc.(Tech), Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Huuskonen, Arto
dc.date.accessioned 2014-05-29T09:00:09Z
dc.date.available 2014-05-29T09:00:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5691-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5690-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13245
dc.description.abstract The design and management of strategic service networks are key requirements for organizational competitiveness in the modern networked service economy. The understanding of service network management is, however, still in the emergent stages within industrial network and supply chain management research. The study presented here investigates how and why strategic service networks are managed, focusing particularly on the management of integration in component service networks. The research is grounded in the premises of the structural contingency theory, the information-processing perspective, and the value network framework of three ideal types of strategic networks – stable, established, and emerging. The research consists of an in-depth literature analysis of network management and service supply chain management research and a multiple-case study analyzing a total of 15 component service networks in the context of the residential real estate sector in Finland. The conclusions are three-fold. First, the common patterns of integration management in the three ideal types of strategic component service networks are to some extent contingent on the network type characterized by different sources and/or overall level of uncertainty. Second, a further contextualization of integration reveals that the management of integration in stable and established component service networks is contingent on service-, network-, and environment-related characteristics, four of them being general across networks and additional four conditioning spatially complex networks. Third, because emerging networks are inherently continuously evolving, the management of integration and its contribution to network evolution is contingent on both initial and changing levels of uncertainty. The study contributes to industrial network management research by empirically elaborating and refining the original value network framework, thus offering a contingency view of the management of integration in component service networks. The study also advances service supply chain management research by revealing patterns of integration mechanisms in component service supply networks during ongoing service exchange as contingent on the characteristics of the exchanged services, the supply network structure, and the supply environment. In general, the findings support the emerging contingency views of network and supply chain management. en
dc.description.abstract Strategisten palveluverkostojen muodostaminen ja johtaminen ovat organisaatioiden kilpailukyvyn avaintekijöitä nykyaikaisessa verkottuneessa palvelutaloudessa. Ymmärrys palveluverkostojen johtamisesta on kuitenkin vasta varhaisessa kehitysvaiheessa liiketoimintaverkostojen ja tuotantoketjujen johtamisen tutkimuksessa. Tämä tutkimus selvittää miten ja miksi palveluverkostoja johdetaan, keskittyen erityisesti integraation johtamiseen komponenttipalveluverkostoissa. Tutkimus pohjautuu rakenteelliseen kontingenssiteoriaan, informaation prosessoinnin näkökulmaan ja arvoverkkoviitekehykseen, joka jakaa strategiset liiketoimintaverkostot kolmeen ideaalitapaukseen, sisältäen vakiintuneet tuotantoverkostot, liiketoimintaa kehittävät verkostot ja innovaatioverkostot. Tutkimus koostuu verkostojohtamisen ja palvelutuotantoverkkojen tutkimusalueiden perusteellisista kirjallisuuskatsauksista sekä tapaustutkimuksesta, jossa analysoidaan yhteensä 15 asuinkiinteistöalan komponenttipalveluverkostoa Suomessa. Tutkimuksessa havaitaan, että integraation johtaminen ideaalitapausten mukaisissa komponenttipalveluverkostoissa on tietyssä määrin, muttei täysin riippuvainen verkoston tyypistä, joille kullekin tunnusomaista on tietyn tyyppinen ja tasoinen epävarmuus. Sen sijaan, integraation tarkempi sitominen tutkittavaan kontekstiin osoittaa, että integraation johtaminen vakiintuneissa ja liiketoimintaa kehittävissä komponenttipalveluverkostoissa on riippuvainen kullekin palvelulle, verkostolle ja toimintaympäristölle tunnusomaisista olosuhdetekijöistä. Näistä neljä olosuhdetekijää tunnistetaan vaikuttaviksi kaikille tutkituille verkostoille ja neljä lisätekijää maantieteellisesti hajautuneille verkostoille. Lisäksi, koska nousevat komponenttipalveluverkostot ovat luonteeltaan jatkuvasti muuttuvia, integraation johtaminen ja sen vaikutus verkoston kehittymiseen ovat riippuvaisia sekä epävarmuuden tasosta kehitystyön alkuvaiheessa että sen muutoksesta kehitystyön edetessä. Tutkimus edistää verkostojohtamisen tutkimusta jatkokehittämällä empiriaan pohjaten yleistä arvoverkkoviitekehystä tarjoten näin kontingenssiteoreettisen näkökulman integraation johtamisesta komponenttipalveluverkoissa. Lisäksi, tutkimus edistää palvelutuotantoverkkojen tutkimusta osoittamalla integraation johtamisen yhdenmukaisuudet riippuvaisiksi palvelujen, verkostorakenteiden ja toimintaympäristön olosuhdetekijöistä. Yleisesti, tutkimuksen löydökset tukevat alati voimistuvaa kontingenssinäkökulmaa liiketoimintaverkostojen ja tuotantoketjujen johtamisesta. fi
dc.format.extent 224
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 70/2014
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Management en
dc.title Managing Strategic Service Networks: Contingency View of Integration in the Context of Component Services en
dc.title Strategisten palveluverkostojen johtaminen: kontingenssinäkökulma integraatioon komponenttipalveluissa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword strategic network en
dc.subject.keyword service network en
dc.subject.keyword network management en
dc.subject.keyword component service en
dc.subject.keyword integration en
dc.subject.keyword contingency theory en
dc.subject.keyword strategiset verkostot fi
dc.subject.keyword palveluverkosto fi
dc.subject.keyword verkostojohtaminen fi
dc.subject.keyword komponenttipalvelu fi
dc.subject.keyword integraatio fi
dc.subject.keyword kontingenssiteoria fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5691-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto, Acting Prof., Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering, Finland
dc.opn Naude, Peter, Prof., Manchester Business School, UK
dc.date.dateaccepted 2014-04-14
dc.contributor.lab Built Environment Services Research Group en
dc.contributor.lab Rakennetun ympäristön palvelut -tutkimusryhmä fi
dc.rev Spring, Martin, Prof., Lancaster University Management School, UK
dc.rev Saarenketo, Sami, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland
dc.date.defence 2014-06-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account