Arvot arjessa - yrityksen arvot henkilöstön silmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Elo, Ritva
dc.date.accessioned 2014-05-22T07:09:44Z
dc.date.available 2014-05-22T07:09:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13145
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää yrityksen arvojen toteutumista henkilöstön arjessa. Tutkimus tarkastelee yrityksen arvoja kahdella tasolla: tiedostetulla tasolla eli havainnoitavassa muodossa sekä tiedostamattomalla tasolla eli käytännön toiminnassa. Tutkimus siis selvittää, miten työntekijät ensinnäkin havaitsevat arvot ympärillään artefakteina ja arvojohtamisessa sekä miten he asennoituvat arvoja kohtaan. Toiseksi tutkimus pyrkii saamaan selville, miten yrityksen arvot toteutuvat käytännössä ihmisten käyttäytymisessä ja yrityksen toiminnassa. Samalla tutkimus tuo esille arvojen välisiä moninaisia suhteita ja riippuvuuksia, joilla voitiin havaita olevan suora yhteys yrityksen arvojen toteutumiseen. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO: Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti teemahaastattelujen avulla. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmeatoista ohjelmistoyritys Comptel Oyj:n työntekijää. Haastateltavat edustivat eri organisaatiotasoja ja ammattiryhmiä. Haastattelurunko koostui neljästä osasta: ensin selvitettiin haastateltavan tausta ja nykyinen työ, sitten hänen henkilökohtaisia työhön liittyviä arvojaan ja asenteitaan, kolmanneksi yrityksen arvojen toteutumista käytännössä ja neljänneksi yrityksen arvoja havainnoituina. Haastatteluaineistosta muodostettiin kolme tarinaa, joissa kuvataan yrityksen arvojen toteutumista eri tilanteissa ja sitä, miten työntekijät havaitsivat arvot ja asennoituivat arvoja kohtaan. Tarinoissa esiintyvät henkilöt edustavat keskenään erilaisia työntekijöitä, joiden henkilökohtaiset työhön liittyvät arvot poikkeavat toisistaan. Myös nämä henkilöhahmot muodostettiin tutkimusaineiston pohjalta. TUTKIMUSTULOKSET: Yrityksen arvot ovat näkyvästi esillä työntekijöiden havainnoimassa muodossa. Arvot näkyvät henkilöstön arjessa artefakteina sekä arviointi- ja palautejärjestelmissä, kuten henkilöstökyselyssä ja kehityskeskusteluissa. Työntekijät muistivat yrityksen arvot hyvin, ja heidän asenteensa yrityksen arvoja kohtaan olivat lähtökohtaisesti myönteisiä: arvoja pidettiin noudattamisen arvoisina, vaikkakin samalla myös niiden käytännön merkitystä epäiltiin. Käyttäytymisessä oli nähtävissä samaan aikaan runsaasti sekä arvojen mukaista että vastaista toimintaa. Organisaatiossa oli havaittavissa samaan aikaan useita arvojärjestelmiä, joiden arvojen välillä esiintyy moninaisia suhteita ja riippuvuuksia. Nämä suhteet vaikuttavat siihen, miten yrityksen arvot toteutuvat käytännössä. Tutkimustulosten perusteella arvojohtamisen avulla voidaan vaikuttaa ainakin siihen, miten hyvin henkilöstö muistaa arvot ja ymmärtää niiden merkityssisällön sekä mahdollisesti myös asennoituu arvoja kohtaan. Erityisesti keskustelevalla ja osallistavalla arvojohtamisella näyttäisi olevan merkitystä. fi
dc.format.extent 95
dc.language.iso fi en
dc.title Arvot arjessa - yrityksen arvot henkilöstön silmin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.subject.keyword yrityksen arvot
dc.subject.keyword arvojohtaminen
dc.subject.keyword henkilöstö
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221907
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon arvot
dc.subject.helecon values
dc.ethesisid 13559
dc.date.dateaccepted 2014-04-04
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account