Learning Centre

Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin liittyvät Liikenneviraston tietotarpeet maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valli, Raisa
dc.contributor.author Hellgrén, Heidi
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:54:20Z
dc.date.available 2014-05-22T06:54:20Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13134
dc.description.abstract Maankäytön ja liikenteen paremmalla vuorovaikutuksella voidaan tehostaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. Yhteensovittamisella voidaan vähentää maankäytöstä syntyvää liikkumistarvetta. Liikennemäärien väheneminen ja puhtaampien kulkumuotojen käyttö vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Tehostamalla maankäytön ja liikenteen välistä vuorovaikutusta pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta sekä vaikuttamaan ilmastonmuutoksen sopeutumistarpeisiin. Työssä tarkasteltiin Liikenneviraston roolia maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa sekä kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Erilaisin toimenpitein Liikennevirasto voi tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Työn tavoitteena oli tunnistaa tieto- ja kehitystarpeita Liikennevirastolle keskeisissä toimenpiteissä. Erityisen tarkastelun kohteena olivat toimista aiheutuvat tietotarpeet. Liikennevirasto on tunnistanut erilaisin selvityksin tietotarpeitaan. Tässä työssä tehtiin laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin myös sidosryhmien tietotarpeita kyselyn avulla. Lisäksi selvitettiin, mitä muissa Pohjoismaissa tällä hetkellä tutkitaan ilmastonmuutokseen liittyen. Asiantuntijoiden työpajassa verrattiin kyselyistä saatuja tietoja Liikenneviraston tutkimus- ja kehitystoimintaan. Analyysin pohjalta esitettiin Liikenneviraston ympäristötyötä edistäviä kehitysajatuksia sekä jatkotutkimustarpeita. Työn aikana esiin nousseet kehitysehdotukset liittyvät sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistamiseen sekä tutkimustulosten jalkauttamissuunnitelmiin. Jatkotutkimustarpeita ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat muun muassa yhdyskuntarakenteen vaikutukset liikennesuoritteeseen ja yhdyskuntarakenteen aiheuttama hiilidioksidipäästöjen määrä. Jatkotutkimustarpeita ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta ovat muun muassa ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin ja sään ääri-ilmiöiden vaikutukset eri liikennemuotoihin. Tutkimus osoittaa, että etenkin maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta on tarve tehostaa. Liikennevirastolle annettiin kehitysehdotus sen roolin kirkastamisesta liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Tällä toimella Liikennevirasto voi osaltaan edistää maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen tehostamista ja siten edistää strategisissa linjauksissa sille asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamista. fi
dc.description.abstract With interaction it is possible to enhance land-use and transportation planning. Thereby mobility needs that are due to land use can be reduced. Cutback in both transportation volumes and use of cleaner modes of transportation reduces greenhouse gases. By enhancing interaction between land-use and transportation it’s possible to mitigate climate change and adapt to climate change. This study examines the role of the Finnish Transport Agency (FTA) in interaction between land-use and transportation as well as its role in fulfilling the national climate goals. The FTA’s information needs were especially targeted. The aim of this study was to identify information and development needs that are essential to the FTA. These methods can support climate change mitigation and adaptation with interaction between land-use and transportation. This study included a qualitative survey that determined the FTA’s interest groups’ information needs. In addition the other Nordic countries’ research themes related to climate change were examined. Further research needs and Nordic development themes were discussed in the FTA’s expert workshop and the obtained data were compared to the FTA’s research and development work. The FTA received suggestions about development ideas and further research needs that contribute to its environmental efforts. The emerged development ideas were related to strengthening internal and external cooperation and implementation of research results. As for mitigation, further research needs amongst other things concern the effects of urban structure to passenger mileage and carbon dioxide emission amounts of the urban structure. As for adaptation, further research needs amongst other things are long-term climate change effects and effects of extreme weather phenomena to different modes of transportation. The study shows that there is a need to emphasise interaction between land-use and transportation. In order to implement its strategic agendas and fulfil its national climate goals, the FTA, as the study suggests, should clarify its role in transportation system planning. en
dc.format.extent 63 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin liittyvät Liikenneviraston tietotarpeet maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksessa fi
dc.title Finnish Transport Agency’s information needs related to climate change mitigation and adaptation measures in land-use and transportation interaction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword maankäyttö fi
dc.subject.keyword liikenne fi
dc.subject.keyword vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword ilmastonmuutos fi
dc.subject.keyword hillintä fi
dc.subject.keyword sopeutuminen fi
dc.subject.keyword land use en
dc.subject.keyword transportation en
dc.subject.keyword interaction en
dc.subject.keyword climate change en
dc.subject.keyword mitigation en
dc.subject.keyword adaptation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221896
dc.programme.major Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus fi
dc.programme.mcode ENG3038 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90094
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49190
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics