Mobility as a Service - A Proposal for Action for the Public Administration, Case Helsinki

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehmuskoski, Ville
dc.contributor.advisor Hietanen, Sampo
dc.contributor.author Heikkilä, Sonja
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:54:12Z
dc.date.available 2014-05-22T06:54:12Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13133
dc.description.abstract The passenger transport sector is being affected by several major trends. These trends alter the requirements of the transport system, thus creating a challenge to the city de-velopment. However, it seems that the current organization of the public transport ser-vice provision in Helsinki fails to sufficiently respond to the challenge. Simultaneously, the objective of the national transport policy is to increase the share of sustainable travel modes. In addition to the altering requirements, modern technology, such as means of Intelligent Transport Systems (ITS), provide a spectrum of possibilities in the field. The deployment of ITS could contribute to more efficient utilization of resources, including infrastructure and fleet, improved fluidity of traffic due to real time information, and at-tractive provision of mobility services. Having said this, it appears that the passenger transport sector in Helsinki needs to be transformed. In order to discover a possible form and course for the transformation, the Helsinki City Planning Department has procured this study. This study discovers a way to reorganize the passenger transport sector so that it would promote the concept of “Mobility as a Service” (MaaS), that is, convenient provision of a versatility of attractive mobility services. This study provides a suggestion of a transformed mobility sector. Furthermore, it provides a scheduled proposal for action for executing the transfor-mation. The study examined former transformations in four industries: telecommunications, en-ergy, airline, and railroad industries. The author aimed to identify the most significant factors that contributed to the success of the transformations. These numerous factors were then formed into proposals for action and crystallized into seven most considerable ones. The seven proposed actions were then appointed to a time scale from 2015 to 2025, thus creating a road map for the transformation of the passenger transport sector in Helsinki. The results show that all stakeholders should cooperate in the transformation, and legislation as well as regulation should be revised. In addition, purchase and subsidization procedures, as well as mobility service provision should be reorganized, and transformed operations established. Additionally, pilots should be conducted from the beginning to gain practical experience. en
dc.description.abstract Useat yhteiskunnassa parhaillaan ilmenevät trendit muuttavat liikennejärjestelmään kohdistuvia vaatimuksia. Nykyinen julkisen liikenteen palvelutarjonta Helsingissä ei kuitenkaan pysty vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin. Samaan aikaan kansallinen liikennepolitiikka täh-tää kestävien liikkumismuotojen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen. Tämä ristiriita luo selvän tarpeen muuttaa nykyistä järjestelmää. Muutostarpeen lisäksi teknologian kehit-tyminen tarjoaa laajan kirjon mahdollisuuksia liikennejärjestelmän parantamiseen. Älylii-kenteen (ITS) keinojen soveltaminen voisi johtaa resurssien, kuten infrastruktuurin ja kaluston, tehokkaampaan käyttöön, parantaa liikenteen sujuvuutta reaaliaikaisen tiedo-tuksen avulla ja mahdollistaa houkuttelevan liikkumispalvelutarjonnan luomisen. Muutostarpeet ja toisaalta älyliikenteen luomat mahdollisuudet osoittavat, että henkilölii-kenteen palvelutarjonta Helsingissä tulisi muuttaa perusteellisesti. Selvittääkseen muu-tosta ja sen kulkua Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt tämän tutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään miten henkilöliikenne tulisi uudelleen organisoida siten, että se tukisi ”Liikkuminen palveluna” (MaaS) -ajatusta eli monipuolisten, houkuttelevien liikkumisen palveluiden tarjoamista kätevästi. Työssä ehdotetaan millaiseksi liikkumisen palvelutarjonta voisi muuttua sekä minkälaisin toimenpitein ja millaisella aikataululla muutos voitaisiin toteuttaa. Työssä tutkittiin aiempia muutoksia muilla aloilla, jotka olivat televiestintä, energia, lento-liikenne ja rautatieliikenne. Työssä tunnistettiin merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttivat muutosten onnistumiseen. Nämä tekijät muutettiin toimenpide-ehdotuksiksi ja sijoitettiin aikajanalla vuodesta 2015 vuoteen 2025, jolloin ne muodostavat tiekartan henkilöliiken-teen muutoksen toteuttamiseen. Työn tulokset osoittavat, että muutos tulisi toteuttaa yhteistyössä kaikkien osallisten kesken, ja että lainsäädäntö ja sääntely tulisi tarkistaa nykyvaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi kuntien käytännöt koskien liikenteen ostamista ja julkisen liikenteen tukemista tulisi muuttaa. Myös liikennepalveluiden tarjonta, kuten julkisen liikenteen lipunmyynti, tulisi järjestää uudelleen ja löytää toimijat uudenlaiselle markkinalle. Pilotteja tulisi toteuttaa jo alkuvaiheessa käytännön kokemuksen saamiseksi. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mobility as a Service - A Proposal for Action for the Public Administration, Case Helsinki en
dc.title Liikkuminen palveluna - Toimenpide-ehdotus julkishallinnolle, esimerkkitapauksena Helsinki fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobility en
dc.subject.keyword public transport en
dc.subject.keyword service en
dc.subject.keyword operator en
dc.subject.keyword liikkuminen fi
dc.subject.keyword julkinen liikenne fi
dc.subject.keyword palvelu fi
dc.subject.keyword operaattori fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221895
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Bruun, Eric
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account