Learning Centre

Tullaanx me teille? Olarin seurakunnan nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteissuunnittelumenetelmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salmi, Anna
dc.contributor.author Heininen, Pinja
dc.date.accessioned 2014-05-20T12:23:59Z
dc.date.available 2014-05-20T12:23:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13081
dc.description.abstract Tunnustuksensa mukaisesti Suomen evankelis-luterilainen kirkko julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimii kristilisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Lähimmäisenrakkaus toteutuu mm. vapaaehtoistoimintana, jossa seurakuntalaiset lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yhteisön eduksi. Vapaaehtoistyö edistää kirkkoon kuuluvien osallisuutta ja täydentää seurakuntien työntekijöiden työtä. Haasteita kirkolle asettavat uskonnon yksityistyminen, yleinen taloudellinen tilanne sekä jäsenmäärän kehitys. Taloustilanne on kiinnittänyt kirkon huomion vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Kirkon työntekijämäärän väheneminen tulevaisuudessa luo osaltaan uusia edellytyksiä vapaaehtoistoiminnalle.Kirkkoon kuuluvien osuus nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa on laskenut. Toiminnan suunnittelu kyseiselle ryhmälle on seurakunnissa koettu erityisen haastavaksi, mikä näkyy nuorille aikuisille suunnattujen palveluiden vähäisenä tarjontana. Meidän kirkko-strategian taustamietinnöissä arvioidaan, että seurakuntalaisten osallisuutta jarruttavat rakenne ja työntekijäkeskeinen toimintatapa. Kirkon tulevaisuuden kannalta merkityksellinen ryhmä eroaa kirkosta täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Samanaikaisesti kirkon sisällä uurastetaan rakenteellisten muutosten, taloudellisten kysymysten ja kuntaliitosten parissa, jotka asettavat omat haasteensa seurakuntalaisten kuuntelemiselle ja osallistamiselle vapaaehtoistoiminnan muodossa. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan siihen kuinka yhteissuunnittelumenetelmin voidaan kehittää nuorten vapaaehtoistoimintaa Espoon seurakuntayhtymään kuuluvalle Olarin seurakunnalle, sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta Espoon seurakuntayhtymän viraston ja Olarin seurakunnan välillä. Maisterityön tavoitteena oli tuoda yhteen yhtymän viraston ja seurakunnan edustajia kehittämään yhteissuunnittelumenetelmin uusia konsepteja nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi. Yhteissuunnittelulla (co-design) tarkoitetaan käyttäjien osallistamista tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Käyttäjä on isossa roolissa tiedon tuottamisessa, ideoinnissa ja konseptin kehityksessä. Yhteissuunnittelun mahdollistama avoin vuorovaikutus auttaa muokkaamaan tulevaisuuden palveluita ja tuotteita käyttäjien tarpeisiin. Myös kirkossa pyritään muuttamaan seurakuntien työkulttuuria ja kehittämään palveluita vastaamaan paremmin seurakuntalaisten toiveita. Tässä opinnäytetyössä esiteltävät kaksi yhteissuunnittelutyöpajaa suunniteltiin haastattelujen pohjalta, jotka suoritettiin Espoon seurakuntayhtymän ja Olarin seurakunnan henkilökunnalle ja nuorille. Haastatteluiden avulla pyrittiin saavuttamaan kattava kuva seurakuntien nuorisotyön ajankohtaisista haasteista. Haastatteluja työtä varten tehtiin yhteensä 15. Työpajoihin osallistui Olarin seurakunnan työntekijöitä ja nuoria, sekä Espoon seurakuntayhtymän viraston henkilökuntaa. Työpajatyöskentely auttoi tarkastelemaan seurakunnan nuorisopalveluja käyttäjän näkökulmasta ja edistämään viraston ja seurakunnan välistä vuoropuhelua. Lopputuloksena syntyi kolme yhteiskehiteltyä palvelukonseptia Olarin seurakunnan nuorten vapaaehtoishankkeiden edistämiseksi ja jäsenten osallistamiseksi toiminnan suunnitteluun. Olarin seurakunnan kasvatustyön edustajan, työpajaan osallistuneen nuoren ja seurakuntayhtymän viraston palaute palvelukonsepteista oli positiivista. Kommenttien perusteella palvelukonseptit ovat käytännöllisiä, auttavat avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia ja edistävät nuorten tavoittamista. fi
dc.description.abstract Finnish Evangelical Lutheran Church proclaims the word of God, administers sacraments and disseminates the message of charity. Charity is implemented in practice as voluntary activity in which the parishioners donate their time and skills for the benefit of the community. Volunteering promotes parishioner participation in church activities and complements the work of the church workers. Today´s challenges Church faces include individualization of religion, general economic conditions, as well as membership development. Reduction in the number of Church workers in the future contribute the creation of new conditions to voluntary work. The number of young church members has dropped. Planning activities to the target audience of young adults is perceived to be particularly challenging, as shown by the limited supply of services parishes have to offer. This thesis tries to answer on how with co-design methods the youth voluntary activities of Olari parish can be developed and how to promote cooperation and interaction between the central office of Espoo parishes and the Olari parish. Aim of this master´s thesis was to bring together representatives from Olari parish and the central office of Espoo parishes in order to develop with co-design methods new concepts of voluntary activities for young adults. Co-design refers to the inclusion of users to the development process of products and services. Open dialogue enabled by co-design helps to shape the future services and products to the needs of the user. Church seeks to change the work culture of the parishioners and develop services to better meet the wishes of the parishioners. Two co-design workshops presented in this thesis were designed based on the interviews which were held to staff and youth from Olari parish and workers from the central office of Espoo parishes. Workshops were attended by Olari parish workers and youth as well as staff from the central office of Espoo parishes. The workshops helped to review the parish youth services from the user's point of view and to promote the dialogue between Olari parish and the central office. The end result was three service concepts to promote youth volunteer activity of Olari parish and to involve the young Church members. The feedback received from Olari parish and the central office of Espoo parishes was positive. Based on the comments the service concepts are practical, will help to open up new opportunities for cooperation and contribute to the outreach of young adults. en
dc.format.extent 66
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tullaanx me teille? Olarin seurakunnan nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteissuunnittelumenetelmin fi
dc.title Developing youth voluntary work of Olari parish with co-design methods en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword seurakunta fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword työpaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405211846
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Nikkanen, Raimo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse