Tilaimpulssivasteen ja auralisaation soveltaminen äänitarkkaamoakustiikassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tervo, Sakari
dc.contributor.author Laukkanen, Perttu
dc.date.accessioned 2014-04-22T09:30:29Z
dc.date.available 2014-04-22T09:30:29Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12916
dc.description.abstract Työn sisältö jakautuu kahteen osakokonaisuuteen. Työn ensimmäisessä osassa sovelletaan tila-aikavastetta äänitarkkaamoiden varhaisen äänikentän tutkimiseen. Työssä mitattiin 13 huoneen tilaimpulssivasteet, sekä paikannettiin varhaiset akustiset heijastukset kuvalähdehajotelma-menetelmällä. Tila-aikavasteiden avulla tarkasteltiin äänitarkkaamoiden varhaista äänikenttää, ja huomattiin visualisointien kuvaavan intuitiivisesti tarkkaamoiden akustisia ominaisuuksia sekä tuovan tehokkaasti esille eroja eri tarkkaamoiden välillä. Heijastusten tarkempaa tutkimista varten toteutettiin käyttöliittymä, jolla pystyttiin tarkemmin visualisoimaan varhaisia heijastuksia eri ajanhetkillä. Toisessa osassa työtä jokaisen mitatun tarkkaamon äänikenttä koostettiin kuvalähdehajotelman perusteella kaiuttomassa huoneessa, ja tarkkaamoita vertailtiin kuuntelukokein. Kuuntelukokeisiin osallistui 15 äänituotannon ammattilaista, joista 12 oli miksaajia ja 3 masteroijia. Koehenkilöiden tehtävänä oli ensin parivertailun avulla selvittää mikä tarkkaamo parhaiten sopisi heidän työhönsä ja toiseksi kertoa perustelut valinnoilleen haastattelussa. Lopuksi tarkkaamoita kuunneltiin yksitellen, ja koehenkilöt kuvailivat omin sanoin jokaista tarkkaamoa. Tulokset osoittivat, että keskimäärin miksaajat pitävät akustisesti kuivista tarkkaamoista, ja heille tärkeitä asioita ovat jälkikaiunta-aika sekä stereokuvan tarkkuus. Toisaalta masteroijat pitävät hieman kaiuntaisemmista tarkkaamoista, ja heille taajuusbalanssi on tärkeä tekijä. Miksaajilla preferenssi näytti myös muuttuvan yleisesti siten, että kaiuntaisella musiikilla pidettiin hieman kaiuntaisemmista tarkkaamoista, ja kuivilla äänitteillä kuivista tarkkaamoista. Preferenssissä oli myös vaihtelua koehenkilöiden välillä. fi
dc.description.abstract The scope of this thesis is divided to two main parts. Firstly, this thesis presents the use of spatiotemporal visualizations to study the early acoustic reflections of studio control rooms. Spatial impulse responses of 13 rooms were measured and acoustic reflections tracked with Spatial Decomposition Method (SDM). Spatiotemporal visualizations of each control room-loudspeaker combination were then analyzed. In addition, a tool for more exact tracking of acoustic reflections was implemented. Spatiotemporal visualizations were found to intuitively describe the early sound field in control rooms, and connections between room treatments, geometry and spatiotemporal visualizations could be drawn. Secondly, this thesis studies the preference of studio control rooms among professional mixing engineers. To enable A/B comparison between different control room-loudspeaker combinations, rooms were auralized on the basis of SDManalysis. In the listening tests, auralizations were played back with 30-channel loudspeaker system in an anechoic chamber. The preference test was conducted in a form of pair comparison, where subjects listened to the auralizations, and chose the room in which they would prefer to work. After the preference tests, subjects were interviewed to reveal their arguments behind the preference decisions. Also each control room was listened to individually, and mixing engineers were asked to describe the acoustics of each room with their own words. Finally, the results of the listening tests and their connections to spatiotemporal visualizations are discussed. The results of the listening tests clearly showed that mixing engineers prefer acoustically dry rooms. Accurate stereo image and the amount of room reverberation were the most important factors for them. In contrast, mastering engineers seemed to prefer more lively rooms and the frequency balance was the most important factor for them. The preference rating seemed also to vary between different music samples. en
dc.format.extent 88+8
dc.language.iso en en
dc.title Tilaimpulssivasteen ja auralisaation soveltaminen äänitarkkaamoakustiikassa fi
dc.title Evaluation of Studio Control Room Acoustics with Spatial Impulse Responses and Auralization en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword auralization en
dc.subject.keyword small room acoustics en
dc.subject.keyword studio control room en
dc.subject.keyword room impulse response en
dc.subject.keyword spatial decomposition method en
dc.subject.keyword auralisaatio fi
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.subject.keyword studiotarkkaamo fi
dc.subject.keyword tilaimpulssivaste fi
dc.subject.keyword kuvalähdehajotelma fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404231722
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account