Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon tarpeet tietomallinnetussa rakennushankkeessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karppinen, Annikki
dc.contributor.author Kinnari, Jaakko
dc.date.accessioned 2014-04-15T11:43:24Z
dc.date.available 2014-04-15T11:43:24Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12892
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja suunnitelmien yhteensovittamismenettelyitä voitaisiin kehittää nykyisestä toiminnasta tietomallinnetuissa rakennushankkeissa. Tutkimuksessa keskityttiin tapaukseen, jossa rakennushankkeen pääurakoitsija vastaa suunnittelun tilaamisesta ja ohjauksesta. Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitettiin kirjallisuudesta periaatteet tietomallinnetun rakennushankkeen suunnittelun lähtökohdille, tiedonvaihtoon liittyvälle teknologialle, IFC- ja yhdistelmämallien käytölle, sekä rakennushankkeen vaiheisiin liittyville tiedonvaihtotarpeille, joita havainnollistettiin SADT-kaavioina. Tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin hankkeiden osapuolten haastatteluina perustajaurakointikohteessa sekä kahdessa elinkaarihankkeessa, joista jälkimmäisten tuloksia tarkasteltiin toimitilakohteina. Lisäksi tutkija osallistui kolmeen suunnitteluun liittyvään kokoukseen hankkeissa. Tutkimuksen havainnoissa korostuivat osapuolten erilaiset tarpeet tietomalleille ja niihin liittyville prosesseille, mitkä tulee huomioida myös suunnittelun ohjauksessa. Lisäksi suunnitelmien tarkkuustason kasvamisen ja tiedonvaihdon prosessien monimutkaistumisen myötä suunnitteluvaiheisiin liittyvä tiedonvaihto tulee olla aiempaa hallitumpaa ja oikein rytmitettyä. Case-kohteiden havaintoihin pohjautuen, tutkimuksen tuloksina esitettiin kehitysehdotuksia ja näkökulmia liittyen suunnittelun ajalliseen hallintaan, tietomallisuunnittelun koordinoimiseen, tietomallien laadunvarmistus- ja julkaisumenettelyihin sekä suunnittelun yhteistoimintamenettelyihin. fi
dc.description.abstract The aim of this master’s thesis was to determine ways to develop information exchange and methods of design coordination between project stakeholders in current BIM projects. This study was focused on a case where general contractor is responsible for purchasing design services and design control. In the theoretical part of the study a literature review was used to define the key principles for starting points of designing construction project using BIM methods, technology related to information exchange, the usage of IFC and merged models and the needs for information exchange related to different phases of construction project, which were presented using SADT-charts. The empirical part of the study was conducted as interviews of project stakeholders in a founder contractor project and two PPP-projects. Results of the latter ones were examined as business premises. In addition, the researcher participated in three meetings related to design of the projects. Findings of the study emphasised the different needs for building information models and processes related to them, which has to be taken into account in design control. Furthermore, due to growing level of detail in design and complexity of information exchange, the information exchange related to different design phases has to be well-paced and more controlled. Based on the findings in case-projects, the study presented perspectives and propositions for development related to following topics: design scheduling, coordinating BIM design, quality assurance and publication methods of building information models and collaboration methods in design. en
dc.format.extent 134 + 15
dc.language.iso fi en
dc.title Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon tarpeet tietomallinnetussa rakennushankkeessa fi
dc.title Design coordination and the needs for information exchange in BIM projects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietomallintaminen fi
dc.subject.keyword BIM fi
dc.subject.keyword IFC fi
dc.subject.keyword yhdistelmämalli fi
dc.subject.keyword tietomallikoordinaattori fi
dc.subject.keyword suunnittelun ohjaus fi
dc.subject.keyword building information modeling en
dc.subject.keyword BIM en
dc.subject.keyword IFC en
dc.subject.keyword merged model en
dc.subject.keyword BIM coordinator en
dc.subject.keyword design control en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404161694
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account