Learning Centre

Kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelut asiakkaan näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltola, Jouko
dc.contributor.author Knight, Leeni
dc.date.accessioned 2014-04-15T11:43:12Z
dc.date.available 2014-04-15T11:43:12Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12890
dc.description.abstract Kiinteistöarviointibisneksen liikevaihto on pysynyt viime vuosina samalla tasolla tai kasvanut maltillisesti. Markkinoille ei ole tullut uusia palveluita eikä uusia palveluntarjoajia. Jotta markkinat voivat kasvaa, tulee alalle kehittää uusia palveluita. Kiinteistöarvioinnin lisäarvopalveluita ja niiden kehittämistä ei ole aiemmin tutkittu. Tässä työssä tarkasteltiin kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelujen kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Työ toteutettiin haastattelemalla kuutta kiinteistöarviointeja tilaavaa asiakasta. Haastateltavat valittiin niin, että he edustivat mahdollisimman laajaa ja monipuolista joukkoa kiinteistöarviointiyritysten asiakaskunnasta. Tutkimus suoritettiin monitapaustutkimuksena. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen ”minkälaisia kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelut voisivat olla?” Haastattelujen tuloksien perusteella tutkimuksessa on päädytty seuraavaan tulokseen: kiinteistöarvioinnin lisäarvopalveluille on kysyntää, mutta kysyntä kohdistuu enemmän nykyisten tarjolla olevien palveluiden kehittämiseen ja laajentamiseen. Markkinoilla ei tutkimuksen perusteella ole kysyntää kokonaan uusille palvelukokonaisuuksille. Mahdolliset asiakkaita kiinnostavat ja käytännössä toteutettavat lisäarvopalvelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat uuden tiedon tuottaminen, nykyisen tiedon laajentaminen ja arviointiyritysten yhteistyö erityyppisten yritysten kanssa. fi
dc.description.abstract The turnover of real estate valuation business in Finland has remained almost the same since the start of economic crisis in 2008. There have not been any new service providers or new services for customers. To grow, the real estate valuation market in Finland needs to develop new services. There are no previous studies about value-added services in real estate valuation business in Finland. The scope of this study is to survey from a customer’s point of view the need and type of value-added services in real estate valuation business. The methodology of this study includes a literature review and a multi-case study. The empirical part of the study was implemented by interviewing six customers of real estate valuation business. The interviewees represent a wide range of real estate valuation customers. The aim of this study is to answer to the question ”what kind of value-added services are the customers of real estate valuation interested in?”. According to the interviews the customers are interested in value-added services, though the value-adding should focus in the existing valuation services. There is no demand for totally new service concepts. Possible value-added services can be divided into three groups: 1. Providing additional information (e.g. amount of recent real estate valuations) 2. Providing wider knowledge (e.g. historical data), 3. integration of valuation services with third party services such as technical due diligence services. en
dc.format.extent 53
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelut asiakkaan näkökulmasta fi
dc.title Value-added services in real estate valuation business – a customer’s point of view en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kiinteistöarviointi fi
dc.subject.keyword lisäarvopalvelu fi
dc.subject.keyword palvelukonsepti fi
dc.subject.keyword real estate valuation en
dc.subject.keyword value-added services en
dc.subject.keyword service concept en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404161692
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_04868
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48933
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse