Learning Centre

Katuhierarkia Helsingissä. Suunnitteluperiaatteiden määrittäminen ja niiden soveltaminen Helsingin Kalliossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Montonen, Sakari
dc.contributor.author Gröhn, Laura
dc.date.accessioned 2014-03-06T06:24:35Z
dc.date.available 2014-03-06T06:24:35Z
dc.date.issued 2014-02-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12669
dc.description.abstract Suomessa katuhierarkian suunnitteluun ei ole selkeitä suunnitteluohjeita. Suunnitteluohjeissa, joissa käsitellään katuhierarkian suunnittelua tarkemmin, ovat vanhentuneet, eivätkä heijasta nykypäivän peri-aatteita. Tässä tutkimuksessa kerätään tietoa katuhierarkiasta, sen ongelmista Helsingissä ja katuhierar-kian suunnittelumenetelmien kehitysmahdollisuuksista. Työssä on tarkoitus selvittää, millä tavoin katu-hierarkian ja -roolien suunnittelua voidaan parantaa Helsingissä. Päätavoitteena on saada uusia ideoita ja menetelmiä katuhierarkian suunnittelulle ja luoda näiden tietojen perusteella apuvälineitä kadun suun-nitteluun. Uusien menetelmien perusteella selvitetään, kuinka Helsingin Kallion alueen suunnittelussa voitaisiin näitä tietoja hyödyntää. Tutkimuksen kirjallisuusosa toteutettiin perehtymällä alan kirjallisuu-teen ja tutustumalla sekä ulkomaisiin, että kotimaisiin suunnitteluohjeisiin. Työtä varten tehtiin myös haastattelututkimus, johon haastateltiin liikennesuunnittelijoita, kaavoittajia sekä arkkitehteja. Suomessa katujen ja katuhierarkian suunnitteluun on vaikuttanut eri suuntaukset maailmalta, niin funk-tionalismi kuin modernismikin. Näiden vanhoja ajatussuuntauksien rinnalle on kuitenkin tullut myös uusia suunnittelumenetelmiä ja vanhat menetelmät ovat saaneet kritiikkiä osakseen. Kadun suunnittelua ja katuhierarkiaa koskevat nykyiset suunnitteluohjeet käsittelevät katuja lähinnä liikenteen sujuvuuden ja toimivuuden mukaan. Kadulla on kuitenkin muitakin rooleja, joita näissä suun-nitteluperiaatteissa ei huomioida. Tästä syystä ymmärrystä tulisi lisätä koko katuverkkoon, ei pelkästään liikenteen näkökulmasta. Työssä esitetty suunnittelumenetelmä auttaa hahmottamaan kadun myös alueena, eikä pelkkänä liiken-nejärjestelmän osana. Tämä esitetty menetelmä on yksi tapa tunnistaa kadun alueet, joka voisi helpottaa suunnittelijaa huomioimaan kadun muitakin rooleja suunnittelutyössä. Työssä ei käsitelty sitä, kuinka kaupungin olemassa olevat suunnitteluohjeet voidaan yhdistää uusiin katuluokkiin. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää, minkälaisia tarkempia suunnitteluohjeita mihinkin katu-luokkaan käytetään. Asukkaiden ja muiden sidosryhmien vuorovaikutus ennen suunnittelua ja sen aikana on tärkeää. Suunnitteluohjeita työssä esitettyyn katuhierarkian luokitteluun ja katuluokkiin voitaisiin hyödyntää myös kävelyyn ja pyöräilyn suunnitteluun. Näin paikkafunktio saataisiin yhdistettyä myös jalankulun ja pyöräilyn hierarkiaan. Ihmisläheisempää katu- ja liikennesuunnittelua sekä eri alojen yhteis-työtä tulisi painottaa jo ammattikorkeakoulussa ja yliopistoissa. fi
dc.description.abstract There are no clear guidelines on how to design street hierarchy in Finland. Existing instructions for deal-ing with designing street hierarchy in more detail are outdated and do not reflect the principles of the present day. This study collected information on street hierarchy, its problems in Helsinki, its design me-thods and the potential for developing these methods. It explores ways in which to improve the design of street hierarchy in Helsinki. The main goal of the study is to formulate new ideas and methods in design-ing street hierarchy and to create new designing tools. The possible uses in designing the Kallio district in Helsinki are researched based on these new methods. The study was carried out by doing a literature study exploring both foreign as well as domestic design guidelines. Interviews with traffic designers, planners and architects were also incorporated in the study. In Finland, street hierarchy and street design have been affected by various trends from around the world, from functionalism to modernism. However, old planning trends have been joined by new ones, and old methods have been criticized. The emphasis in current design guidelines for street design and street hierarchy focus mostly on the free flow of traffic and functionality of the streets. However, there are other roles to streets that these design guidelines are ignoring. For this reason, understanding of the entire street network, not only from the traffic point of view but also from a social point of view, should be increased. The design method presented in this study helps identify the streets also as a space, not only as a part of the transport system. The method is one way of identifying the space of the street which could in turn help the designer take into account the other roles of the street when designing. This study does not address how the city's existing design guidelines can be combined with the new classes of street hierarchy. What kinds of detailed design guidelines should be used in different street hierarchy classes is something that should be investigated in the future. It should also be noted what kind of materials in any given street classes should be used. Interaction with residents and other interest groups before and during the design process is important. The new design tools presented in this study for street classification hierarchy and street classes could also be used for designing pedestrian and bicy-cle traffic. This way the place status could also be incorporated to pedestrian and cycling hierarchy. More human-centered street and traffic planning as well as cooperation between different fields should be emphasized in polytechnics and universities. After all, street design is in fact cooperation between differ-ent experts. en
dc.format.extent 96+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Katuhierarkia Helsingissä. Suunnitteluperiaatteiden määrittäminen ja niiden soveltaminen Helsingin Kalliossa fi
dc.title Street hierarchy in Helsinki; Determination and application of design principles in Kallio, Helsinki en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword katuhierarkia fi
dc.subject.keyword katuluokat fi
dc.subject.keyword liikenne fi
dc.subject.keyword street hierarchy en
dc.subject.keyword street classes en
dc.subject.keyword traffic en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061493
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_00399
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48711
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics