Learning Centre

Seuranta osana kokonaisvaltaista pyöräilyn edistämistä Helsingissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Metsäranta, Heikki
dc.contributor.author Kujanpää, Risto
dc.date.accessioned 2014-03-05T12:33:39Z
dc.date.available 2014-03-05T12:33:39Z
dc.date.issued 2014-02-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12667
dc.description.abstract Tämän diplomityön päätavoitteena oli laatia Helsingin kaupungille pyöräilyn seurantasuunnitelma. Tarve systemaattiselle seurannalle nousi Helsingin poliittisesta tahtotilasta edistää pyöräilyä kokonaisvaltaisesti kaupungin laatimassa pyöräilyn edistämisohjelmassa määritellyillä osa-alueilla. Seurantasuunnitelmaa laadittaessa huomioitiin pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteet sekä seurannalle edistämisohjelmassa asetetut vaatimukset. Seurantasuunnitelmassa muotoiltiin myös seurantatulosten pohjalta asetettavien, tarkentavien pyöräilyaiheisten tavoitteiden seuranta osana jatkuvaa pyöräilyn edistämisen monitorointia. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta sekä tapaus-tutkimusta. Alustava ymmärrys aiheesta hankittiin analysoimalla seurannan teoriaa, kansainvälisiä pyöräilyn seurannan toteuttamisesimerkkejä ja Helsingin nykyistä pyöräilyn seurantaa. Näiden pohjalta päädyttiin Helsingissä toteutettavan pyöräilyn seurannan tarvekuvaukseen. Työn innovaatiovaiheessa konstruoitiin ratkaisumalli eli Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelma. Ratkaisun toimivuutta kehitettiin edelleen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoiden kanssa työskentelemällä. Lopullinen toimivuuden testaus tehdään konstruktion käytäntöön soveltamisen myötä. Työssä määriteltäviä seurannan osakokonaisuuksia ovat pyöräilykatsaus, pyöräilybarometri sekä kaupungin toiminnan vaikuttavuuden seuranta. Ensimmäinen viestii pyöräilytietoa kaupunkilaisille ja päättäjille sekä seuraa mittareiden arvojen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toinen keskittyy koetun laadun mittaamiseen sekä taustatiedon hankkimiseen pyöräilevistä kaupunkilaisista. Kolmas seurannan osakokonaisuus monitoroi toteutunutta laatua suunnittelussa ja käytännössä palvellen asiantuntijoita sekä heidän raportointitarvettaan päättäjille. Nämä kolme uutta seurannan osakokonaisuutta muodostavat yhdessä pyöräilyn laskentojen kanssa seurantasuunnitelman, joka monitoroi pyöräilyolojen kehitystä ja pyöräilyn edistämisen etenemistä Helsingissä sekä viestii seurantatietoa kohderyhmille sen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Seuranta, pyöräilyn edistäminen ja viestintä ovat kytköksissä toisiinsa. Pyöräilyn edistämisellä on tärkeä rooli seurannan päämotiivina, viestinnällä seurantatiedon vaikuttavuuden lisäämisessä sekä edistämistarkoituksen toteuttamisessa päättäjien ja kaupunkilaisten keskuudessa. Seurantatietoa tarvitaan suunnittelussa, päätöksenteossa ja viestinnässä, joiden kautta se tukee systemaattista pyöräilyn edistämistä. Kattava seuranta on kokonaisvaltaisen pyöräilyn edistämistyön lähtökohta. fi
dc.description.abstract The main objective of this thesis was to conduct a monitoring plan of cycling for the city of Helsinki. The need for systematic monitoring was fueled by the will of Helsinki city to promote cycling comprehensively on the fields of the cycling promotion program drawn up in 2013. When constructing a monitoring plan for the city, the measures and fields defined in the cycling promotion program were taken into account. The monitoring plan also defines the monitoring of objectives for bicycle promotion to be specified based on the data accounted. The research method was based on constructive approach and case study. The fundamental understanding on the topic was gained through the analysis of theory of monitoring, international examples on monitoring cycling and the existing monitoring of cycling in Helsinki. In the innovation phase of the thesis a solution model was constructed. The solution was developed further by working with the experts at Helsinki city planning department. The sub-entities defined under monitoring include bicycle account, cycling barometer and monitoring of the effectiveness of the cycling promotion work done by the city. Bicycle account communicates cycling-related information for citizens and politicians. Cycling barometer measures the quality of cycling conditions in the city experienced by the cycling citizens. The barometer also gathers valuable background information on the cycling citizens. Effectiveness of the cycling promotion done by the city monitors the actual quality of cycling conditions and planning. It serves the experts and their need to report the work done to the politicians. These three new sub-entities, together with the existing cyclist counts, form the monitoring plan of cycling in Helsinki. It monitors the development of the cycling conditions and cycling promotion work in Helsinki and communicates the accounted data to the focus groups to promote cycling. Monitoring, cycling promotion and communication relate with each other. The promotion of cycling has an important role as one of the main motives for monitoring. Communication increases the effectiveness of the data and spreads the awareness among the politicians and citizens. The facts and local data on cycling are needed when planning, making decisions and communicating to promote cycling systematically. Monitoring is the starting point for comprehensive cycling promotion. en
dc.format.extent 107 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Seuranta osana kokonaisvaltaista pyöräilyn edistämistä Helsingissä fi
dc.title Monitoring as a part of comprehensive cycling promotion in Helsinki en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pyöräilyn edistäminen fi
dc.subject.keyword cycling promotion en
dc.subject.keyword pyöräilyn seuranta fi
dc.subject.keyword kestävä liikkuminen fi
dc.subject.keyword kaupunkiliikenne fi
dc.subject.keyword cycling monitor en
dc.subject.keyword sustainable transport en
dc.subject.keyword urban cycling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061491
dc.programme.major Liikennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89897
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48709
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics