Yhtenäisen yritysbrändin rakentaminen ja johtaminen yritysmarkkinoilla tulosyksikköorganisaatiossa - Yritysbrändistä lisäarvoa differoinnin kautta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pietarinen, Suvi
dc.date.accessioned 2014-02-19T13:12:11Z
dc.date.available 2014-02-19T13:12:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12637
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Tutkielman teoriaosuuden päätavoitteena on selvittää kriittisimmät tekijät yhtenäisen yritysbrändin rakentamisessa ja johtamisessa yritysmarkkinoilla toimivassa, tulosyksikköorganisaatiorakenteisessa, teollisuuden alan pk -yrityksessä. Yritysbrändin rakentamista käsitellään sen kolmen osatekijän - johdon, henkilöstön ja sidosryhmien - kautta. Yritysbrändin johtamista tarkastellaan sisäisen brändijohtamisen näkökulmasta. Tutkielmassa arvioidaan myös yleisiä erilaistamistekijöitä yritysmarkkinoilla ja niiden toimivuutta yrityksen brändilupauksen, ja täten myös yritysbrändin rakentamisen, lähtökohtana. Tutkielman empiirinen osio pohjautuu teoreettiseen viitekehykseen, joka muodostetaan yhdistämällä kaksi yritysbrändeihin liittyvää teoriaosa-aluetta: yritysbrändin rakennusprosessi ja sisäinen brändijohtaminen. TUTKIMUSMENETELMÄT: Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa käytettiin toiminta-analyyttistä tutkimusotetta, ja tutkimusaineistoa kerättiin haastattelujen ohella myös havainnoimalla. Haastatteluaineiston keruumuodoksi valittiin puolistrukturoituhaastattelu eli teemahaastattelu. Tutkielmassa haastateltiin tapausyrityksen ylintä ja keskijohtoa sekä sen asiakkaita. Yrityksen sisäisiä ja ulkoisia haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen. Toissijaisena aineistona hyödynnettiin yrityksen aiemmin muihin tarkoituksiin tuottamaa aineistoa, yrityksen internetsivuja, intranetiä sekä yrityksen fyysisen ympäristön havainnointia. TUTKIMUSTULOKSET: Tutkielmassa luotiin uudenlainen viitekehys yhdistämällä kaksi yritysbrändeihin liittyvää teoriaosa-aluetta yhteen. Sisäinen brändijohtaminen nähtiin oleellisena lisänä yritysbrändin rakennusprosessiin, sillä rakennusprosessi on nimensä mukaisesti jatkuvaluonteista ja vaatii alusta alkaen systemaattista johtamista. Tutkielma tuotti lisätietoa yritysbrändin rakentamisesta ja johtamisesta yritysmarkkinoilla vähemmän tutkitussa pk -yrityskontekstissa. Tulokset olivat pääosin yhdenmukaisia aiemman suuryrityskontekstissa tehdyn tutkimuksen kanssa. Myyntihenkilöstön todettiin olevan yrityksen tärkein markkinointikanava ja yritysbrändikuvan välittäjä. Havaittiin, että asiakkaille henkilökemiat ja palvelun laatu olivat tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä myös yritysmarkkinoilla, ja täten myös mahdollisia erilaistamistekijöitä. fi
dc.format.extent 132
dc.language.iso fi en
dc.title Yhtenäisen yritysbrändin rakentaminen ja johtaminen yritysmarkkinoilla tulosyksikköorganisaatiossa - Yritysbrändistä lisäarvoa differoinnin kautta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword yritysbrändi
dc.subject.keyword yritysbrändin rakennusprosessi
dc.subject.keyword sisäinen brändijohtaminen
dc.subject.keyword erilaistamistekijät
dc.subject.keyword yritysmarkkinat
dc.subject.keyword pk-yritys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402231465
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon pk-yritykset
dc.subject.helecon smes
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon business-to-business
dc.subject.helecon business-to-business
dc.ethesisid 13509
dc.date.dateaccepted 2013-11-29
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account