Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Christersson, Matti
dc.contributor.author Santasalo, Panu
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:16:31Z
dc.date.available 2014-02-17T11:16:31Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12587
dc.description.abstract Uudelleensijoittumista ja yritysten sijaintipäätöksiä on tutkittu jo kauan. Tutkimukset lähtivät liikkeelle 1800-luvulla maatalousmaan sijaintiteorioista, mutta varsinkin 1900-luvun loppu-puolella on tutkittu runsaasti yritysten uudelleensijoittumisia. Viimeisten vuosikymmenten aikana tutkimuskohde on siirtynyt enemmän teollisuusyritysten uudelleensijoittumisista yritysten toimistotilojen uudelleensijoittumiseen. Tämä tutkimus on osa ”relocation processes and business” – tutkimushanketta, joka tutkii yritysten toimistotilojen uudelleensijoittumisprosessia tarkemmin. Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan uudelleensijoittumista käyttäjäyrityksen näkökulmasta. Tarkoitus on selvittää miten käyttäjäyritykset toteuttavat uudelleensijoittumisprosessinsa ja mitkä asiat ovat yritykselle tärkeitä. Tutkimus koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuus on tehty kirjallisuustuuki-muksena ja empiirinen osuus on toteututettu kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa haastateltiin 18 uudelleensijoittumisprosessissa olevaa käyttäjäyritystä. Tutkimuksessa verrataan, miten käyttäjäyritysten näkemykset, kokemukset ja toiveet vastaavat sijaintiteorioita ja aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksessa havaitaan, että motivaation uudelleensijoittumiseen lähtee vahvasti siitä, että nykyiset toimitilat eivät vastaa yrityksen sen hetkisiä tarpeita. Merkittävimmiksi vaatimuksiksi uusille tiloille nousee esiin toimitilojen sijainti ja tilojen toimivuus yrityksen tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan nämä ovat vahvimmat tekijät, jotka ohjaavat yrityksen uudelleensijoit-tumispäätöstä. Yritykset toteuttivat uudelleensijoittumisprosessin hyvin eri tavoilla. Prosessit vaihtelivat nopeasta yhden hengen toteuttamasta prosessista aina useita vuosia kestäneisiin ja kymmeniä henkilöitä kuormittaneisiin prosesseihin. Prosessiin panostetut työmäärät, resurssit ja tausta-tutkimus vaihtelivat merkittävästi. Oli havaittavissa, että yritysten koolla oli merkittävää vaikutusta uudelleensijoittumisprosessin toteuttamiseen. Isot ja kansainväliset yritykset pa-nostivat enemmän resursseja uudelleensijoittumisprosessiin. fi
dc.description.abstract Corporations relocation decicion has been studiet for a long time. The first relocation theories are from 19th century and are based on calculations about agricultural land. After 1950’s the relocations studies has focused more on corporate relocations. During few last decades the scope of studies have transformed from industrial companies relocations to companies’ office relocations. This studie is a part of “relocation processes and business”- research project, conducted at Aalto University. The research project is focused on office relocations of corporations. This study is focused on studing the relocation process from the tenants’ point of view. The goal is to study how corporations execute their relocation process and which matters in the process are mpst important to the corporations. The study consists of theory and empirical segments. The theory segment is done by literature review and the empirical segment has been done by qualitative research, where 18 cor-porations that had relocations process under way were interviewed. The study compares tenants’ views, experiences and goals in the relocations process to previous studies and re-search about relocation process. The study indetifies that the major motivation of starting relocation process is the discontent to the current office premises. In the preference of new premises two major demands rise. The tenants want’s the location to be good and the premises to be suitable for corporations needs. These are the major motivations and preferences for the tenants’ in the relocation process. The execution of relocation process varied a lot between the corporations. The process varied from fast process executed by one person to process that lasted for several years and tens of persons working with the process. The workload, resources and background check done by corporations varies significantly. The difference between small and large corporations was also significant. The large and international corporations tend to use more resources on relo-cations process tham smaller corporations. en
dc.format.extent 48+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta fi
dc.title Relocation process and deseared qualities of the future office premises from the tenants perspective en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword uudelleensijoittuminen fi
dc.subject.keyword toimistokäyttäjä fi
dc.subject.keyword toimitilavalinta fi
dc.subject.keyword relocation en
dc.subject.keyword office tenant en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402191430
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
dc.location fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account