Learning Centre

Jäteöljyvirrat pois luonnosta ja tehokkaasti hyötykäyttöön - keräämättä jäävän jäteöljyn määrä ja sen hyödyntämisen ympäristövaikutukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Myllymaa, Tuuli
dc.contributor.advisor Kaila, Juha
dc.contributor.author Leino, Katri
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:16:18Z
dc.date.available 2014-02-17T11:16:18Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12585
dc.description.abstract Työssä tarkennettiin Suomessa keräämättä jäävän jäteöljyn määrää ja selvitettiin keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämisen ympäristövaikutukset kolmella eri hyödyntämismenetelmällä. Keräämättä jäävän jäteöljyn määrää tarkennettiin aiemmin tehdyn esiselvityksen tulosten perusteella arvioimalla vielä öljyvahingoissa vuotanut öljymäärä, romuautojen sisältämän öljyn määrä sekä itse öljynsä vaihtavien markkinoilta keräämättä jäävä määrä. Elinkaariarvioinnilla vertailtiin keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämisen potentiaalisia ympäristövaikutuksia kolmella eri hyödyntämismenetelmällä: 1. keskitetty keräys ja regenerointi, 2. keskitetty keräys ja poltto polttolaitoksessa sekä 3. hajautettu keräys ja pienpoltto moniöljypolttimella. Pienpoltto ei ole sallittua Suomessa, mutta sen ympäristövaikutuksia haluttiin vertailla muihin menetelmiin. Elinkaariarvioinnissa tutkitut vaikutusluokat olivat ilmastonmuutos, happamoituminen, myrkyllisyys ihmiselle, vesistöjen ekotoksisuus, maaperän ekotoksisuus sekä hiukkaset. Tutkimuksessa huomioitiin jäteöljyn kuljetuksessa ja keräyksessä sekä hyödyntämisprosesseissa tarvittavien polttoaineiden ja tärkeimpien kemikaalien valmistus ja kuljetus Suomeen sekä sähkön ja lämmön tuotanto. Elinkaariarvioinnin tulosten kannalta on merkittävää mitä jäteöljyn hyödyntämisellä korvataan. Jäteöljyn regenerointi korvaa voiteluaineiden perusöljyn primääristä tuotantoa, kun muissa tapauksissa jäteöljyn energiahyödyntäminen korvaa kevyen polttoöljyn tuotantoa ja energiahyödyntämistä. Perusöljyn primäärisen tuotannon välttämisestä saatavat hyvitykset ovat merkittävästi suuremmat kuin jäteöljyn regeneroinnista aiheutuvat päästöt, joten saavutetaan ympäristöhyötyjä. Energiahyödyntämisen suhteen taas kevyen polttoöljyn tuotannosta ja polttamisesta saatavat hyvitykset ovat samaa suuruusluokkaa jäteöljyn polttamisen kanssa, joten potentiaaliset ympäristöhyödyt ovat pienemmät. Toteutetun kevennetyn elinkaariarvioinnin tulosten perusteella potentiaalisilta ympäristövaikutuksiltaan paras hyödyntämismenetelmä tällä hetkellä keräämättä jäävälle jäteöljylle on regenerointi keskitetyn keräyksen kautta olettaen, että jäteöljy on laadultaan regenerointiin kelpaavaa. Huonolaatuinen regenerointiin kelpaamaton jäteöljy on tulosten perusteella järkevintä kerätä keskitetysti polttoon. Kuitenkin kaikki jäteöljyn hyödyntämismenetelmät, myös hajautettu keräys ja pienpoltto, ovat parempia kuin jäteöljyn laiton hävittäminen. Pienpolttoon tarvittaisiin kuitenkin joko savukaasujen puhdistusjärjestelmä tai jokin esikäsittelymenetelmä jäteöljyn epäpuhtauksien ja niistä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Jos jäteöljyn pienpolton tutkimista jatketaan, suositeltavaa olisi tutkia millaisia savukaasunpuhdistusjärjestelmiä pienpolttoon voitaisiin soveltaa tai miten jäteöljy voitaisiin esikäsitellä ennen pienpolttoa epäpuhtauksien vähentämiseksi. Myös pienpolton tuhkan asianmukainen käsittely tulisi huomioida mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Kuitenkin suuremmassa mittakaavassa on suositeltavampaa pienpolton sijaan suosia regenerointia siitä saatavien selvien ympäristöhyötyjen takia. fi
dc.description.abstract In this study the quantity of uncollected waste oil was estimated more specifically and the environmental impacts of its utilization were assessed. The quantity of uncollected waste oil estimated in the pre-report was further estimated with the amount of waste oil leaked in oil accidents, the amount of waste oil in scrap vehicles and the amount of oil in do it yourself oil changers -market. Life cycle assessment (LCA) was used to evaluate the potential environmental impacts of utilization of uncollected waste oil in three different utilization techniques: 1. centralized collection and regeneration 2. centralized collection and combustion in an incineration plant and 3. decentralized collection and small scale combustion in a space heater. Small scale combustion of waste oil is not allowed in Finland. Nevertheless its environmental impacts were assessed so it could be compared with other techniques. Impact categories used in the LCA were global warming, acidification, human toxicity, fresh water ecotoxicity, terrestrial ecotoxicity and particulate matter formation. Production and transportation to Finland of fuels and most relevant chemicals needed in transportation, collection and utilization processes were taken into account as well as the production of electricity and heat. The avoided processes that waste oil utilization is substituting have a significant effect on the results of the LCA. Regeneration of waste oil substitutes primary production of lubricant base oil. In the other cases energy recovery of waste oil substitutes energy production with light fuel oil and the production of light fuel oil. The avoided impacts of primary base oil production are significantly greater than impacts caused by regeneration and therefore environmental benefits are obtained. Instead in energy recovery the differ-ence between combustion of waste oil and combustion and production of light fuel oil is not that big and environmental benefits are smaller. According to the results of the LCA the best technique to utilize now uncollected waste oil is centralized collection and regeneration when the quality of the oil is suitable for regeneration. Waste oil of low quality should be collected centrally and combusted in an incineration plant. However, all the utilization tech-niques, even decentralized collection and small scale combustion, are better than illegal disposal. Small scale combustion needs though either a flue gas cleaning system or a pre-treatment process to reduce the contaminants in waste oil and the impacts caused by them. These would be the things to research more, if the small scale combustion is to be further developed and researched. Adequate management of the ash from small scale burning should also be considered. On a larger scale, however, instead of small scale combustion it is preferable to favour regeneration of waste oil because of the environmental benefits that can be obtained with it. en
dc.format.extent 80 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Jäteöljyvirrat pois luonnosta ja tehokkaasti hyötykäyttöön - keräämättä jäävän jäteöljyn määrä ja sen hyödyntämisen ympäristövaikutukset fi
dc.title Efficient utilization of waste oil flows - quantity and environmental impacts of utilization of uncollected waste oil en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword jäteöljy fi
dc.subject.keyword waste oil en
dc.subject.keyword energiahyödyntäminen
dc.subject.keyword kierrätys
dc.subject.keyword regenerointi
dc.subject.keyword LCA
dc.subject.keyword elinkaariarviointi
dc.subject.keyword ympäristövaikutus
dc.subject.keyword energy recovery
dc.subject.keyword recycling
dc.subject.keyword regeneration
dc.subject.keyword life cycle assessment
dc.subject.keyword environmental impact
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402181428
dc.programme.major Ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode IA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jolma, Ari
dc.programme Ympäristötekniikan DI-ohjelma fi
dc.location fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_00989
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48685
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse