Learning Centre

Laatutyökalun uudet vaateet - selvitys julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristön kehitystarpeista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäenpää, Marjo
dc.contributor.advisor Rajantie, Taina
dc.contributor.author Hupponen, Paula Talvikki
dc.date.accessioned 2014-02-12T12:37:36Z
dc.date.available 2014-02-12T12:37:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12490
dc.description.abstract Tämä lopputyö on valtiovarainministeriölle toimeksiantona tehty selvitys, jossa tehtävänä oli kartoittaa julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristön ja siihen liittyvän arviointityöka- lun kehitystarpeita sekä selvittää, miten niiden käyttöä ja hyödynnettävyyttä voidaan edis- tää. Tietoa selvitykseen kerättiin kriteeristön kohderyhmältä eli julkisten verkkopalvelujen tuottajilta ja kehittäjiltä. Tiedonkeruun menetelminä olivat kohderyhmälle suunnattu verk- kokysely ja sitä täydentävät haastattelut. Selvityksessä haastateltiin myös alan asiantuntijoi- ta ja hyödynnettiin kriteeristöstä aiemmin kerättyä palautetta. Kriteeristön merkittävin vahvuus on selvityksen mukaan sen sisällön monipuolisuus ja kat- tavuus. Myös viiteen arviointialueeseen perustuvaa jäsennystä pidettiin selkeänä. Selvitys kertoo, että käyttäjät ovat löytäneet kriteereille monenlaisia käyttötarkoituksia: neljä yleisintä olivat kriteerien käyttäminen verkkopalvelun suunnittelun apuvälineenä, verkko- palvelun kehittämisen tukena, oppimisen ja ajatusten herättäjänä sekä verkkopalvelusta viestimisen ja keskustelun välineenä. Kriteeristön sisällön kehitystarpeet liittyvät ensinnäkin sen yleisiin piirteisiin, kuten asiasi- sällön tulkinnanvaraisuuteen, painotusten puutteeseen ja kriteeristössä käytettävän kielen ymmärrettävyyteen. Kriteeristön jäsennyksen muodostavissa arviointialueissa lisää paino- arvoa toivottiin erityisesti verkkopalvelusta saatavien hyötyjen arviointiin. Kriteeristöstä puuttuviksi koetuissa aiheissa korostuivat käyttäjän kokemus palvelusta, palvelun tuottami- sen käytännön kysymykset sekä verkkopalvelun yhteys organisaation toimintaan. Excel-muotoiseen arviointityökaluun ollaan osittain tyytyväisiä, mutta sen käytettävyys herätti myös arvostelua, ja nykyisen työkalun tilalle ehdotettiin käyttöjärjestelmästä riip- pumatonta tietokantapohjaista työkalua. Arvioinnin tekemisen ongelmina mainittiin työka- luun perehtymiseen kuluva aika, ohjeistuksen puute ja arviointiprosessin raskaus. Pistey- tysmallin ja tulosten raportoinnin kehittämisestä tehtiin lukuisia ehdotuksia. Selvityksessä tehdyn kyselyn perusteella kohderyhmän kiinnostus kriteeristöä kohtaan näyttäisi olevan oletettua vähäisempää. Käytön esteiksi koettiin mm. kriteeristön hyödyn- tämisen työläys ja käyttötarkoituksen tai käytön kohteen ongelmallisuus. Tilanteen paran- tamiseksi kehotettiin esimerkiksi lisäämään aiheeseen liittyvää koulutusta ja tiedotusta sekä jalkauttamaan asiaa tehokkaammin kohdeorganisaatioihin. Itse kriteeristön käyttökelpoisuutta voidaan edistää kriteerien sisällön ja työkalun muodon kehittämisen lisäksi määrittelemällä niiden konsepti alan dynamiikkaa ja kohderyhmän tar- peita vastaaviksi, panostamalla tiiviimpään käyttäjäkontaktiin ja huolehtimalla siitä, että kriteeristön ylläpidon ja kehittämisen resurssit vastaavat sille asetettuja tavoitteita. fi
dc.format.extent 79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Laatutyökalun uudet vaateet - selvitys julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristön kehitystarpeista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword verkkopalvelu fi
dc.subject.keyword laatu fi
dc.subject.keyword kehittäminen fi
dc.subject.keyword julkishallinto fi
dc.subject.keyword laatukriteerit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128091
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hintikka, Kari A
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics