Kurkistus lasten media-arkeen : Mitä koulu voisi oppia tytöiltä ja pojilta mediakasvatukseen liittyen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Fornaro, Salla
dc.date.accessioned 2014-02-12T12:00:18Z
dc.date.available 2014-02-12T12:00:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12462
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on osa LATU (Lapset tuottavat) -tutkimusprojektia, jota on vetänyt Sara Sintonen Helsingin yliopistosta. Hanke on toteutettu yhteistyössä Pelastakaa Lapset -organisaation kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. LATU on tutkinut lasten digitaalista osallisuutta ja omaehtoista mediatuottamista. Projektin fokuksena on ollut yhteisöllinen ja yksilöllinen luova tuottaminen ja jakaminen sekä lasten tuottama materiaali muun muassa oppimisen sisältönä ja välineenä. Ryhmän muut jäsenet ovat opiskelijat Olli Noroviita ja Tuomas Kauppinen. Opinnäytetyössäni tarkastelen, miten 8–12-vuotiaat lapset käyttävät kännyköitä ja internetiä omaehtoisesti. Tätä kautta olen pyrkinyt löytämään vastauksia tutkimuskysymykseeni, mitä kouluissa toteutettava mediakasvatus voisi ammentaa lasten mediankäyttötavoista. Näkökulmani tutkimusaiheeseen on tiukasti sidoksissa taidekasvatukseen, ja keskityn mediakasvatuksen mahdollisuuksiin erityisesti peruskoulun kuvataideopetuksen kontekstissa. Tutkielmani taustalla on vaikuttanut vahvasti kriittinen pedagogiikka. Tutkimusaineistonani on ollut LATU-tutkimusryhmässä laaditun kyselylomakkeen tulokset ja ryhmän jäsenten tekemät lasten haastattelut. Internet-pohjaiseen kyselylomakkeeseen vastasi 314 lasta ja lisäksi käytössäni on ollut 17 tutkimushaastattelua, joista viidessä toimin itse haastattelijana. Haastattelujen aikana lapsia pyydettiin näyttämään ja antamaan tutkimustarkoitukseen heidän itse ottamiaan kännykkäkamerakuvia ja -videoita, jotka ovat olleet oleellinen osa tutkimusaineistoa. Opinnäytetyössäni tuon esiin, miten lasten media-arki koulun ulkopuolella poikkeaa suuresti koulujen media-arjesta. Lähes kaikilla lapsilla on kännykkä jo koulun alkaessa. Kännykkä on lapselle tärkeä henkilökohtainen laite, jolla perustoimintojen lisäksi muun muassa kuvataan omaa arkea. Kouluissa kännykät on pääsääntöisesti kielletty, eikä niitä juurikaan käytetä hyväksi opetuksessa. Internetiä käytetään kotona hyvin aktiivisesti, mutta koulussa sekä omaehtoisesti että opettajan ohjauksessa vähemmän. Tyttöjen ja poikien mediankäytössä vaikuttaa tämän tutkielman valossa olevan enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Kaikkiaan toiminta medioiden parissa on luonteeltaan hyvin sosiaalista, ja kavereiden kanssa yhdessä toimiessa opitaan mediataitoja. Pienet erot sukupuolten välillä liittyvät mieltymyksiin. Tytöt esimerkiksi kuvaavat kännykkäkamerallaan hieman aktiivisemmin kuin pojat, kun taas pojat käyttävät internetiä hieman enemmän kuin tytöt. Tytöt ja pojat myös pelaavat erilaisia pelejä ja käyvät eri nettisivustoilla. Kaikkiaan lasten välillä on havaittavissa huomattavia eroja esimerkiksi medioiden parissa käytetyn ajan ja mediataitojen suhteen. Johtopäätöksenä totean muun muassa, että kouluissa mediataitoja ei opita lainkaan siinä määrin kuin kotona ja vapaa-ajalla. Kouluissa toteutettava kaikille yhteinen mediakasvatus voisi kaventaa eroja lasten mediataitojen välillä. Koska lapset ovat oman media-arkensa asiantuntijoita, heidän kanssaan yhteistyössä voitaisiin ideoida tapoja oppia mediaa ja mediasta sekä kehittää uusia koulun arkeen sopivia tapoja käyttää siellä jo olemassa olevia medialaitteita, kuten kännyköitä, jotka lasten mukana tulevat kouluun päivittäin. Vapaa-ajalla lasten kesken vertaisoppiminen on arkipäiväistä, ja samankaltaista asennetta oppimiseen voitaisiin tuoda kouluun entistä enemmän: kokeilemisen, virheiden ja leikin kautta oppimista. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kurkistus lasten media-arkeen : Mitä koulu voisi oppia tytöiltä ja pojilta mediakasvatukseen liittyen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword mediakasvatus fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword kriittinen pedagogiikka fi
dc.subject.keyword lapset fi
dc.subject.keyword kännykkä fi
dc.subject.keyword internet fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402081364
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse