Learning Centre

Elämänpuu. Taidekasvatuskokeilu monikulttuurisessa oppimisympäristössä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valaste, Pirjo
dc.contributor.author Kukkohovi, Sirkka
dc.date.accessioned 2014-02-12T11:21:26Z
dc.date.available 2014-02-12T11:21:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12452
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytetyössäni ”Elämänpuu. Taidekasvatuskokeilu monikulttuurisessa oppimisympäristössä” tutkin taidekasvatuksen mahdollisuuksia monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Tutkimustehtävänä työssäni on hahmottaa, mitä merkitsee kuvataidekasvatukselle se, että oppilaat tulevat erilaisista kulttuuritaustoista. Lähtökohtana tutkimukselle on monikulttuurisessa alakoulussa suorittamani opetuskokeilu ja siitä kertynyt aineisto; videoidut oppitunnit, päiväkirjamerkinnät, oppilaiden piirretyt ja maalatut kuvat ja niihin liittyvät myöhemmin äidinkielen tunnilla kirjoitetut tarinat. Ymmärtäminen on luonteeltaan hermeneuttista; katson ja tulkitsen aineistoa erilaisista suunnista vaiheittain ja teemoittain. Peilaan oppilastöitä opetukseeni sekä luokittelen ja analysoin niitä ja pyrin ymmärtämään enemmän kohteesta. Lisäksi peilaan aineistoa esiymmärrykseeni monikulttuurisesta taidekasvatuksesta ja pyrin luomaan omaa teoriaa aineiston pohjalta muiden tutkijoiden teorioiden kanssa. Oppitunnilla kuvan tekeminen on tilannesidonnaista ja perustuu vuoropuheluun opettajan ja oppilaan välillä. Analyysini perusteella ja sitä eri taidekasvatusmalleihin vertailemalla tulkitsen oman opetukseni olleen itseilmaisua korostavaa ja sen seurauksena myös oppilaiden töissä korostuu itseilmaisu. Kun oppilas kuvissaan ilmaisee itseään; kertoo itsestään, tunteistaan ja kokemuksistaan, tarjoutuu katsojalle tilaisuus kohdata kertoja uudella tavalla, oppia hänestä jotain uutta. Samalla tavalla kuin opettaja ”valitsee” eri taidekasvatusmalleista oman tapansa opettaa, niin oppilas ”valitsee” oman tapansa oppia. Itseilmaisua korostava tapa oppia tarjoaa oppilaalle yhden kielen lisää kertoa itsestään ja mitä useammin kuvia katsomme yhdessä ja erikseen, niin sitä paremmin voimme oppia toisemme tuntemaan. Vaikka opetuskokeiluni oli kertaluontoinen, oppilastöissä tarjoutui tilaisuus koko kouluyhteisölle ja niille, jotka ovat oppilaiden kanssa tekemisissä, ymmärtää heitä paremmin. Koululla, jossa opetuskokeiluni suoritin, monikulttuurisuus ilmeni oppilaiden erilaisina syntyperinä. Heidän vanhempansa olivat muuttaneet Suomeen eri maista ja osa heistä puhui äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea. Tutkimusprosessin aikana esiymmärrykseni monikulttuurisuudesta muovautui koskemaan yhä suurempaa erilaisten joukkoa. Aineiston perusteella kulttuurisesti erilaisia näyttävät olevan esim. tytöt ja pojat. Myös ympäröivä mediamaailma näyttäisi muovaavan meitä kulttuurisesti erilaisiksi. Monikulttuurinen taidekasvatus ei siten vaikuttaisi olevan pelkästään pääkaupunkiseudun koulujen maahanmuuttajavaltaisten oppilasjoukkojen sivistämistä yhä laajentuvalla käsityksellä taiteesta, vaan pikemminkin taiteen tuomista kaikkien lasten ulottuville kokemuksena. Samalla se tarjoaa tilaisuuden ilmaista itseään kulttuuritaustasta, kielestä tai muusta erilaisuudesta riippumatta. fi
dc.format.extent 121
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Elämänpuu. Taidekasvatuskokeilu monikulttuurisessa oppimisympäristössä. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword integroiva taideopetus fi
dc.subject.keyword itseilmaisu fi
dc.subject.keyword monikulttuurisuus fi
dc.subject.keyword suomalaistaustaisuus fi
dc.subject.keyword ulkomaalaistaustaisuus fi
dc.subject.keyword elämänpuutraditio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402081362
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vira, Riitta
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse