Learning Centre

“On tää näillä voimavaroilla ihan hyvä” Kuvataiteen toimintatutkimus leikkipuiston äideille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Jurvanen, Juulia
dc.date.accessioned 2014-02-12T11:21:18Z
dc.date.available 2014-02-12T11:21:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12451
dc.description.abstract Toteutin opinnäytteeni toimintatutkimuksena, jonka tarkoituksena oli järjestää kuvaryhmä pienten lasten äideille osana avointa leikkipuistotoimintaa. Työskentelimme ryhmäläisiä kiinnostavien teemojen pohjalta ja pyrkimys oli kehittää työpajaa dialogisesti yhdessä osallistuneiden kanssa. Teoreettisia lähestymistapoja olivat mm. sosiokulttuurista innostaminen, dialogisuus, voimaantuminen, identiteetti ja estetiikka. Peilasin työpajaa myös naistutkimuksen ja äitiystutkimusten teorioita vasten. Työpaja toteutettiin syksyn 2012 aikana, ja siihen osallistui yhteensä kahdeksan äitiä. Osa äideistä pääsi harvakseltaan paikalle, kun osa kävi aktiivisesti. Menetelminä toiminnan tutkimisessa käytin osallistuvaa havainnointia, ja aineistonkeruumenetelminä tutkimuspäiväkirjaa, kyselylomakkeita ja haastatteluita. Tutkimuskysymykseni olivat: Mikä muodostui kuvan tekemisessä leikkipuiston äitiryhmän äideille merkitykselliseksi ja tärkeäksi? Miten kuvan kautta voi käsitellä äitiyden normeja ja paineita, joita nyky-yhteiskunta tuottaa äideille? Miten ohjattu kuvataidetoiminta sopii leikkipuistoon, ja osaksi perhetyötä? Työpajan aikana tehtiin erilaisia harjoituksia, kuten havaintopiirustusta, ”täydellisen äidin” kollaasikuva ja mustemaalausta. Loppua kohden painottuivat äitien omat pidempikestoiset projektit. Odotin, että työpajassa käsiteltäisiin äitiyden herättämiä kielteisiä tuntemuksia, ja että tekemisessä painottuisi ekspressiivisyys ja tunteiden ilmaisu. Kuitenkin työpajan äidit halusivat kehittyä myös taidoissa ja kokivat mielikuvitukselliset aiheet vaikeiksi sekä energiaa vieviksi. Tärkeimmiksi teemoiksi pohdinnassani nousivat kauneuden kokeminen ja eheyttävän tekemisen merkitys työpajaan osallistuneille äideille. Myös oman lapsen valokuva osoittautui heille merkitykselliseksi ja innostavaksi lähtökohdaksi kuvan tekemisessä. Nousi myös tärkeäksi pohtia taidekasvatuksen paikkaa leikkipuistossa ja toiminnassa ilmeneviä oman ohjaajuuden ja taidekasvatuskäsitysten ristiriitoja. Äitien kuvan tekemisen ohella sivujuonteeksi tutkimuksessa muodostuikin pohdinta omasta ammatti-identiteetistäni, sekä sosiaalialan ja taidemenetelmien välisestä suhteesta. Tutkimus sijoittuu osaltaan keskusteluun taidekasvatuksen soveltamisesta hyvinvointia edistävään työhön. fi
dc.description.abstract For my Master’s Thesis I organized an art workshop for mothers. This pedagogical experiment was carried out in family-playground in Helsinki at autumn 2012. During that time we had twelve meetings. Eight women took part in the workshop, and I developed it in cooperation with the participants. The objective of my work was to find out what kind of art pedagogical activities are useful in a playground environment, and what things turn out to be meaningful for mothers. One point was to explore how media images affect to mothers’ idea of themselves as “good mothers”. As theory I use sosiocultural animation, empowerment, dialogue, identity and aesthetics. I also look issues from the perspective of woman’s studies and family research in Finland. My research material includes a research journal I used for making notes during the researching period. As research material I have also used questionnaires the women filled in during and after classes and two interviews. The course included different kinds of exercises and material experiments, eg. looking art historical works, drawing, painting with indian ink and collage in the base of family photos. After these common tasks women started to work on their own topics. The most important themes in this workshop turned out to be seeking beauty and the feeling of wholeness as a mother. The photograph of a child was meaningful and good start to one’s creative and artistic process. In my research, I also deal with the complex and ambiguous area between social services and art education, and reflect my role in between. In my conclusion I make suggestions about the way art education could be useful in work with families. en
dc.format.extent 109
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title “On tää näillä voimavaroilla ihan hyvä” Kuvataiteen toimintatutkimus leikkipuiston äideille fi
dc.title “It´s good enough” Art educational action research with playground-mothers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword äitiys fi
dc.subject.keyword toimintatutkimus fi
dc.subject.keyword sosiaaliala fi
dc.subject.keyword voimaantuminen fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword dialogi fi
dc.subject.keyword art education en
dc.subject.keyword action research en
dc.subject.keyword empowerment en
dc.subject.keyword dialogue en
dc.subject.keyword motherhood en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402081361
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics