Velkojan asema konkurssimenettelyssä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Harri, Ilkka
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:20:02Z
dc.date.available 2014-01-31T07:20:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12258
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata velallisen asema konkurssimenettelyssä. Tähän pyritään erityisesti tutkimalla oikeutta liiketalouden näkökulmasta. Tutkimuskysymykset, joihin tämä työ vastaa, ovat: mitkä ovat velkojan juridiset oikeudet ja velvollisuudet sekä mitä velkoja voi tehdä saataviensa perimiseksi. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi konkurssimenettelyprosessi pääpiirteittäin sekä esitellään tilastotietoa konkurssien määrästä Suomessa. Toinen luku esittelee tutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymykset rajauksineen. Velkojan asemaan ennen konkurssia keskitytään tutkielman kolmannessa luvussa. Siinä käydään läpi tilinpäätökseen pohjautuvaa tunnuslukuanalyysiä, tutustutaan tiettyjen tunnuslukujen arvoihin ja käydään läpi eri keinoja konkurssitappioiden vähentämiseen ennen konkurssia. Neljäs luku keskittyy velkojan asemaan konkurssin jälkeen. Siinä esitellään konkurssilainsäädäntöön liittyvää termistöä ja oikeustoimia. Erityispaino annetaan toimenpiteille, joilla velkoja voi yrittää pienentää konkurssitappioitaan konkurssin jälkeen. Seuraavassa luvussa käsitellään yrityssaneerausmenettelyä. Luvussa kuusi käydään käytännönläheisesti läpi aiemmin esille tulleita seikkoja todellisten case-yritysten tietojen valossa. Case-yrityksiksi on valittu yksi yrityssaneerauskohde ja kaksi konkurssiin ajautunutta yhtiötä. Haastattelututkimuksen avulla on pyritty saamaan esiin sellaista tietoa, jota ei kirjoitetusta lähdeaineistosta ole saatavilla. Konkurssilaissa konkurssi määritellään seuraavasti: "Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin siten kuin tässä laissa säädetään. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan." Yrityssaneeraus poikkeaa konkurssimenettelystä ja sen perimmäinen tarkoitus on välttää yhtiön konkurssi ja tervehdyttää yhtiön rahoituksellista asemaa. Laki yritysten saneerauksesta (YrSanL) määrittelee kaksi tarkoitusta: jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämisen ja tällaisen yritystoiminnan edellytysten turvaamisen. Käytännössä yrityssaneerauksessa pyritään suorittamaan yrityksen kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja käytännössä usein joudutaan velkoja leikkaamaan. Yhtiön velkoja voidaan leikata ja/tai niiden maksuaikatauluja sekä lainakorkoja voidaan muuttaa. Insolvenssioikeus konkurssimenettelyineen ei ole jokapäiväistä ja se on heikosti tunnettua lainsäädäntöä alan ammattilaisten ulkopuolella. Konkurssimenettelyyn liittyen on usein enemmän luuloja kuin tietoja. Tällöin asiantuntija-avun käyttö on perusteltua. fi
dc.format.extent 87
dc.language.iso fi en
dc.title Velkojan asema konkurssimenettelyssä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword konkurssimenettely
dc.subject.keyword konkurssi
dc.subject.keyword maksukyvyttömyys
dc.subject.keyword yrityssaneeraus
dc.subject.keyword velkoja
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401311306
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon yhtiöoikeus
dc.subject.helecon company law
dc.subject.helecon konkurssit
dc.subject.helecon bankruptcy
dc.subject.helecon velat
dc.subject.helecon debt
dc.ethesisid 13493
dc.date.dateaccepted 2014-01-10
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account