Contractual and relational governance in family firms : effects on strategic decision-making quality and firm performance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mustakallio, Mikko A.
dc.date.accessioned 2011-12-20T10:45:09Z
dc.date.available 2011-12-20T10:45:09Z
dc.date.issued 2002-06-07
dc.identifier.isbn 951-22-6333-5
dc.identifier.issn 1457-6929
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1211
dc.description Väitöskirja käsittelee perheyritysten hallintaa lähtien niiden erityispiirteistä. Tutkimuksessa perheyrityksellä tarkoitetaan perheen tai suvun omistushallinnassa olevaa osakeyhtiötä. Perheyrityksille on tyypillistä muun muassa perheenjäsenten monet roolit yrityksessä, ristiriitatilanteet perheen ja yrityksen välillä, tunteiden vaikutus päätöksentekoon ja omistuksen epälikvidisyys. Tutkimuksessa osoitetaan, että omistajien ja johdon suhteiden hallinta (corporate governance) vaikuttaa merkittävästi perheyritysten menestykseen. Väitöskirjassa tutkitaan erilaisten hallintamekanismien esiintymistä sekä niiden vaikutusta strategiseen päätöksentekoon ja yrityksen tuloksiin. Perinteinen corporate governance -tutkimus on kohdistunut suuriin julkisesti noteerattuihin yrityksiin, joissa omistus on levinnyt laajalle ja omistajat toimivat pääsääntöisesti pelkästään investoijina. Perheyritysten hallintaa on sitä vastoin tutkittu vähän. Perheyritysten erityispiirteistä johtuen niiden hallinta poikkeaa julkisesti noteerattujen, laajasti omistettujen yritysten hallinnasta. Perheyrityksille on tyypillistä ulkoisten hallintamekanismien puute tai tehottomuus (esim. osakemarkkinat) ja omistajien läheinen suhde yritykseen. Väitöskirjan teoreettisina viitekehyksinä käytetään agenttiteoriaa ja sosiaalisen pääoman teoriaa. Agenttiteoriaa sovelletaan hallintamallin osassa, joka kohdistuu muodollisiin hallintamekanismeihin ("contractual governance") ja niiden vaikutuksesta strategisen päätöksenteon laatuun. Vastaavasti sosiaalisen pääoman teoriaa sovelletaan hallintamallin osassa, jonka avulla tutkitaan epämuodollisen hallinnan ("relational governance") vaikutusta strategisen päätöksenteon laatuun. Mallin avulla tutkitaan myös kuinka strategisen päätöksenteon laatu vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja kasvuun. Teoreettisia malleja testattiin 192 suomalaisista perheyrityksistä kirjallisten kyselyjen ja puhelinhaastattelujen avulla saaduilla tiedoilla. Käytetyistä tilastollisista menetelmistä tärkeimmät ovat faktori- ja regressioanalyysit. Tulosten validiteettiin ja luotettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Empiirinen tutkimus tukee malleissa esitettyjä hypoteeseja hyvin. Strategisen päätöksenteon laatuun (päätösten laatu ja päätöksiin sitoutuminen) vaikuttavat merkittävästi sekä yrityksen hallituksen työskentely (johdon valvonta ja neuvonpito strategisessa kysymyksissä) että perheessä ja johdossa oleva sosiaalinen pääoma (yhteinen visio ja luottamus). Muodollisen hallinnan osalta tulokset osoittivat myös, että omistusrakenne vaikuttaa perheen ja yritysjohdon ulkopuolelta tulevien hallituksen jäsenten suhteelliseen määrään. Tämä puolestaan vaikuttaa hallituksen kykyyn valvoa toimivaa johtoa ja toimia tälle kaikupohjana strategisessa päätöksenteossa. Epämuodollisen hallinnan kulmakivenä toimii perheenjäsenten sosiaalinen vuorovaikutus, joka auttaa yhteisen vision luomisessa ja luottamuksen lisäämisessä. Tulokset osoittivat myös, että perheen koko pienentää sosiaalista vuorovaikutusta, kun taas erilaisten perheinstituutioden (esim. perheneuvosto) olemassaolo lisää sitä. Tulokset tukevat myös hypoteesia, jonka mukaan muodolliset ja epämuodolliset hallintamekanismit täydentävät toisiaan. Lisäksi strategisen päätöksenteon laadun ja perheyrityksen kannattavuuden ja kasvun välillä havaittiin yhteys. Tutkimus tukee kirjallisuudessa esitettyjä vaatimuksia siitä, että menestykselliseen perheyrityksen hallintaan ei riitä pelkkä ammattimainen hallitustyöskentely ja liiketoiminnan johtaminen, vaan lisäksi tarvitaan suurimman omistajaryhmän eli perheen hallintaa perheen sisäisin prosessein sekä perheen ja yrityksen vuorovaikutuksen kehittämistä. Väitöskirjan lopussa esitetään tutkimuksen tuoma teoreettinen ja empiirinen lisätieto, suosituksia perheyritysten hallintaan käytännössä, tutkimuksen rajoitukset ja suuntia uusille tutkimuksille. fi
dc.description.abstract This dissertation aims to contribute to research on family firm governance, an area that has attracted only little attention in the past. Governance of family firms differs from corporate governance of diffusely-owned, large corporations because important owners, i.e. the owner family members, may have multiple roles in the business, and because relationships between key stakeholders are enduring, and the shares of family firms are, to a degree, illiquid. Because of such characteristics, the governance of family firms presents a distinctive challenge for research and practice. The overall research question of the dissertation is: What are the impacts of the governance mechanisms on the performance of family firms? The study specifically focuses on relationships between family firm governance and strategic decision-making quality, defined in terms of decision quality and decision commitment. This study develops and tests two models of family firm governance, one focusing on "contractual", and the other on "relational", governance. Mirroring the prescriptions of agency theory, contractual governance addresses aspects of the formal control exercised by the boards of directors. The contractual governance model argues that ownership structure determines the composition of the board of directors, and that representation of outside members on the board influences how the board functions and affects strategic decision-making quality. A relational governance perspective is used because the social ties are strong in family firms, providing potential for social control. Drawing on social capital theory, the relational governance model addresses different forms of social capital embedded in social relationships. The relational governance model argues that social interaction is a key factor influencing the formation of a shared vision and trust; these in turn, improve the strategic decision-making quality. The model also posits that social interaction within the owner family can be increased by establishing various family institutions. Decision quality and decision commitment are used as dependent variables in the models. Constructs related to both contractual and relational governance are employed as independent and mediating variables. Links between decision-making quality and overall firm performance are tested in a third model. The hypotheses are tested using mail survey data from 192 family firms in Finland. The study uses confirmatory factor analysis to validate the constructs and multiple regression analysis to test the hypothesized relationships. For multi-item constructs, previously validated operationalizations are used whenever possible. The validity and reliability of the constructs are further checked using secondary proxies obtained through telephone interviews. The hypotheses on governance mechanisms, as well as those on the influence of these on decision-making quality, are mostly supported in the empirical analyses. Also, the results suggest that contractual and relational governance mechanisms are complementary rather than mutually exclusive. Hypotheses on the relationship between the decision-making quality variables and the overall family firm performance received partial support. This dissertation contributes to the understanding of how family firms are governed and of the impacts of various governance mechanisms on family firm performance. The results of the dissertation support the claim in the extant literature that family firms need to address the governance of the family in addition to the governance of the business. The dissertation proposes relevant practical implications for family firm owners and executives, and suggests directions for future research. en
dc.format.extent 250
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Doctoral dissertations / Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business en
dc.relation.ispartofseries 2002 / 2 en
dc.subject.other Economics en
dc.title Contractual and relational governance in family firms : effects on strategic decision-making quality and firm performance en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword family business en
dc.subject.keyword corporate governance en
dc.subject.keyword agency theory en
dc.subject.keyword social capital en
dc.subject.keyword strategic decision making en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-000021
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.supervisor Autio, Erkko; Prof.
dc.opn Huse, Morten; Prof.
dc.contributor.lab Institute of Strategy and International Business en
dc.contributor.lab Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse