Computational study of isovalent group-V impurity doping and native point defects of III-V compound semiconductors

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Havu, Ville, D.Sc., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.contributor.author Virkkala, Ville
dc.date.accessioned 2014-01-17T10:00:07Z
dc.date.available 2014-01-17T10:00:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5547-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5546-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12106
dc.description.abstract In the 1990s it was observed that the optical properties of III-V compound semiconductors can be significantly modified by substituting the V component by just a small fraction of nitrogen causing the narrowing of the band gap of the material. This observation led to a huge interest towards these alloys. The interest stems from the fact that these materials can be used in high-efficiency solar cell applications by tuning the band gap of the alloy to harvest photons with certain energy as well as a base material for long-wavelenght lasers. Currently the most widely accepted theories explain the band gap narrowing with increasing nitrogen concentration by the interaction between the host material states and the nitrogen-induced states, which causes either the host material conduction band edge or nitrogen-induced states close to the bottom of the conduction band to shift into lower energies. However, it is also often suggested that the nitrogen-nitrogen interactions in these alloys lead to the broadening of the nitrogen-induced states which would then cause the band gap narrowing, even though the actual mechanism for the nitrogen-nitrogen interactions is unknown. Alongside with the band gap engineering of III-V-N compound semiconductors, defects play a crucial role in the electrical properties in these materials. GaSb is a promising material for optoelectronic applications and undoped GaSb is known to be of p-type irrespective of growth conditions. The p-type conductivity is often connected to native point defects, but the origin of p-type conductivity is still largely debated. The main result of this thesis is the development and implementation of a quantum mechanical model to describe the nitrogen-nitrogen interactions and the resulting broadening of the nitro-gen-induced states in III-V compound semiconductors. The model is further extended to GaAs1-xBix alloys. Our model reproduces qualitatively and quantitatively the experimentally observed band gap behavior as a function of nitrogen or bismuth concentration. In this thesis also the native point defect energetics in GaSb is studied using an advanced hybrid functional of the density functional theory. Special focus is given to an accurate treatment of charged defects by implementing a recently published correction scheme for electrostatic energy in periodic systems. en
dc.description.abstract 1990-luvulla huomattiin, että III-V yhdistepuolijohteiden optisia ominaisuuksia voidaan merkittävästi muuttaa korvaamalla osa viidennen ryhmän atomeista typellä, jolloin materiaalin energia-aukko pienenee. Tämän havainnon vuoksi nämä materiaalit saivat osakseen paljon huomiota, koska niitä voitaisiin käyttää suuren hyötysuhteen aurinkokenno sovelluksissa säätämällä materiaalin energia-aukko keräämään tietyn energian fotoneita. Lisäksi säätämällä näiden materiaalien energia-aukko sopivaksi voitaisiin niitä käyttää pitkillä aallonpituuksilla toimivissa puolijohdelasereissa. Tällä hetkellä useimmissa teoreettisissa malleissa materiaalin energia-aukon pieneneminen typen määrän kasvaessa selitetään typen ja puolijohteen materiaalin tilojen välisellä vuorovaikutuksella, joka johtaa joko puolijohteen johtavuusvyön pohjan tai johtavuusvyön pohjan lähellä olevien typen tilojen siirtymiseen alemmille energian arvoille. Usein ilmiön on myös ehdotettu johtuvan typpiatomien välisien vuorovaikutuksien aiheuttamasta typen tilojen leviämisestä, vaikka tarkkaa mekanismia typpiatomien väliselle vuorovaikutukselle ei tunneta. Energia-aukon säätämisen ohella myös pistevirheillä on merkittävä vaikutus III-V yhdiste-puolijohteiden elektronisiin ominaisuuksiin. GaSb on lupaava materiaali optoelektroniikan sovelluksiin ja sen tiedetään olevan johtavuudeltaan aina p-tyyppistä riippumatta kasvatusolosuhteista. P-tyypin johtavuuden on usein esitetty liittyvän itseispistevirheisiin GaSb:ssä, mutta tästä on vielä paljon eriäviä mielipiteitä. Tämän väitöskirjan merkittävin tulos on kvanttimekaanisen teorian kehittäminen ja toteuttaminen kuvaamaan typpiatomien välisiä vuorovaikutuksia III-V yhdistepuolijohteissa ja näistä johtuvaa typen tilojen leviämistä. Malli laajennettiin koskemaan myös GaAs1-xBix seoksia. Työssä kehitetty malli ennustaa määrällisesti ja laadullisesti oikein energia-aukon suuruuden typen tai vismutin määrän funktiona verrattuna kokeellisiin tuloksiin. Tässä työssä tutkittiin myös GaSb:n itseispistevirheitä käyttämällä tiheysfunktionaaliteoriaa ja edistyksellistä hyb-ridifunktionaalia. Työssä kiinnitettiin erityistä huomioita varattujen pistevirheiden mallintamiseen toteuttamalla äskettäin julkaistu sähköstaattisen energian korjausmenetelmä periodisissa rakenteissa. fi
dc.format.extent 64 + app. 38
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 13/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: V. Virkkala, V. Havu, F. Tuomisto, M. J. Puska. Hybrid functional study of GaAs1−xNx and GaSb1−xNx alloys. Physical Review B, 85, 085134, February 2012. DOI: 10.1103/PhysRevB.85.085134.
dc.relation.haspart [Publication 2]: V. Virkkala, V. Havu, F. Tuomisto, M. J. Puska. Origin of the band gap bowing in GaAs1−xNx and GaP1−xNx alloys. Physical Review B, 88, 035204, July 2013. DOI: 10.1103/PhysRevB.88.035204.
dc.relation.haspart [Publication 3]: V. Virkkala, V. Havu, F. Tuomisto, M. J. Puska. Density functional theory study of GaAs1−xBix alloys. Physical Review B, 88, 235201, December 2013. DOI: 10.1103/PhysRevB.88.235201.
dc.relation.haspart [Publication 4]: V. Virkkala, V. Havu, F. Tuomisto, M. J. Puska. Native point defect energetics in GaSb: Enabling p-type conductivity of undoped GaSb. Physical Review B, 86, 144101, October 2012. DOI: 10.1103/PhysRevB.86.144101.
dc.subject.other Physics en
dc.title Computational study of isovalent group-V impurity doping and native point defects of III-V compound semiconductors en
dc.title Laskennallinen tutkimus III-V yhdistepuolijohteiden saostamisesta isovalenteilla ryhmän V epäpuhtausatomeilla ja itseispistevirheistä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword density functional theory en
dc.subject.keyword semiconductor en
dc.subject.keyword band gap engineering en
dc.subject.keyword dilute nitrides en
dc.subject.keyword tiheysfunktionaalteoria fi
dc.subject.keyword puolijohde fi
dc.subject.keyword energia-aukon suunnittelu fi
dc.subject.keyword laimeat nitridit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5547-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Puska, Martti, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.opn Walsh, Aron, Prof., University of Bath, Department of Chemistry, United Kingdom
dc.date.dateaccepted 2014-02-14
dc.contributor.lab COMP en
dc.rev Rantala, Tapio, Prof., University of Tampere, Department of Physics, Finland
dc.rev Freysoldt, Christoph, D.Sc., Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Germany
dc.date.defence 2014-02-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse