Learning Centre

A comparative study between the medicinal mushrooms Inonotus obliquus and Ganoderma lucidum - An analysis between polysaccharides, triterpenes and their functions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ojamo, Heikki
dc.contributor.advisor Lötjönen, Atte
dc.contributor.author Ingo, Caroline
dc.date.accessioned 2014-01-10T10:31:27Z
dc.date.available 2014-01-10T10:31:27Z
dc.date.issued 2013-12-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12064
dc.description.abstract Målet med det här diplomarbetet var att jämföra läkesvamparna Inonotus obliquus och Ganoderma lucidum. De viktigaste kemiska ämnena för dem båda är polysackarider och triterpener. Föreningarna är relativt likadana och deras egenskaper liknar varandra, trots att de skiljer sig på flera sätt. I teoridelen presenteras basfakta om läkesvampar samt deras polysackarider och triterpener. Inonotus obliquus och Ganoderma lucidum introduceras lite mer omfattande samt deras kemiska föreningar och egenskaper. Analysdelen jämför svamparnas uppbyggnadskomponenter samt de egenskaper svamparna har beroende på om det är polysackarider eller triterpener som har alstrat dem. Både likheter och olikheter mellan svamparna granskas. Analysen visar att både Inonotus obliquus och Ganoderma lucidum innehåller β-glukaner som de viktigaste polysackariderna. Det finns vissa skillnad mellan deras glukaner, men de verkar långt på samma sätt genom att stimulera immunförsvaret, inneha antioxidanta effekter och sänka kolesterol nivån och blodsockret. Inonotus obliquus innehåller en betydligt större mängd kolhydrater jämfört med Ganoderma lucidum, detta pekar på att den även innehåller större mängd polysackarider och är således effektivare, speciellt som immunstimulerare. Triterpenerna hos de båda svamparna är olika, men de flesta har samma bas. Bådas triterpener har antioxidanta, anticancer, antivirala och antifungala effekter, samt kolesterol sänkande effekter. Utöver det har triterpener från Ganoderma lucidum även adaptogena och antiallergiska effekter, samt inhiberande effekter på skadliga kardiovaskulära aktiviteter. Ganoderma lucidum har visat sig innehålla mer lipider än Inonotus obliquus, vilket tyder på att den har starkare egenskaper alstrade av triterpener. Olikheterna i svamparnas grundkomponenter ger skillnader i deras i övrigt likande egenskaper. sv
dc.description.abstract The object for this master’s thesis was to compare the medicinal mushrooms Inonotus obliquus and Ganoderma lucidum. The most important compounds for both of them are polysaccharides and triterpenes. Both the compounds and the properties of the mushrooms are similar, despite that they are different in several ways. In the theoretical part are some basic facts about medicinal mushrooms presented together with the compounds. Inonotus obliquus and Ganoderma lucidum are introduced more extensively with their compounds and properties. The analytical part compares the contents of the mushrooms, and the properties they have depending on if polysaccharides or triterpenes induce them. Both similarities and differences between the mushrooms are reviewed. The analysis shows that Inonotus obliquus and Ganoderma lucidum contain β-glucans as the most important polysaccharides. There are some differences between the glucans, but in general they act in the same way by having immunostimulating and antioxidative activities, as well as lowering the blood glucose and cholesterol levels. Inonotus obliquus contains much more carbohydrates than Ganoderma lucidum that affects the amount of polysaccharides and makes it for instance a stronger immunostimulator. The triterpenes of both mushrooms are different, but most of them have the same base. They have antioxidative, anti-cancer, antivirus and anti-fungal effects, as well as lowering cholesterol effects. Triterpenes from Ganoderma lucidum have also adaptogenic and anti-allergical effects, and can inhibit harmful cardiovascular activities. Ganoderma lucidum contains more lipids than Inonotus obliquus,which indicates that it has stronger properties induced by triterpenes. The dissimilarity in the contents of the mushrooms gives differences in their otherwise similar properties. en
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A comparative study between the medicinal mushrooms Inonotus obliquus and Ganoderma lucidum - An analysis between polysaccharides, triterpenes and their functions en
dc.title En jämförelsestudie mellan läkesvamparna Inonotus obliquus och Ganoderma lucidum – En analys mellan polysackarider, triterpener och deras funktioner sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword medicinal mushrooms en
dc.subject.keyword Inonotus obliquus en
dc.subject.keyword Ganoderma lucidum en
dc.subject.keyword polysaccharides en
dc.subject.keyword triterpenes en
dc.subject.keyword läkesvamp sv
dc.subject.keyword polysackarider sv
dc.subject.keyword triterpener sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401111117
dc.programme.major Biological Chemistry and Biomaterials fi
dc.programme.mcode KE3005 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ojamo, Heikki
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89981
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48444
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics