Learning Centre

Analysis of noise emissions of solar inverters

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Roivainen, Janne
dc.contributor.author Malén, Joni
dc.date.accessioned 2014-01-10T07:46:15Z
dc.date.available 2014-01-10T07:46:15Z
dc.date.issued 2013-10-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12007
dc.description.abstract Frequency converters and solar inverters are becoming more commonplace, yet there is little to no literature concerning their noise emissions or noise generation mechanisms. There neither exists a standard procedure to measure or to verify their noise emissions. This thesis aims to rectify this situation. Eight on-market solar inverters were examined to find their noise emissions and the voltage- and power-related variability in those noise emissions. Additionally, a Generic Device was partially disassembled to reveal the contributions of various noise sources. All measured devices exhibit a positive correlation between operating power and noise emission. Conversely, no such correlation exists between operating voltage and noise emission. The cooling fan is responsible for the majority of noise emission below 10 kHz, whereas the chokes are the major sources of noise above 10 kHz. For the majority of devices, noise above 10 kHz represents a significant portion of total noise, and must be included in sound power measurements. Emission sound pressure levels exhibit great variability in space and thus must be determined empirically at specified positions. en
dc.description.abstract Taajuusmuuttajat ja aurinkosähkölaitteet yleistyvät, mutta ei ole olemassa kirjallisuutta koskien niiden melupäästöjä eikä niiden melunsyntymekanismeja. Myöskään ei ole olemassa standardoitua menetelmää niiden melupäästöjen mittaamiseksi tai todentamiseksi. Tämän opinnäytteen tarkoituksena on paikata tätä vajetta. Kahdeksan markkinoilla olevaa aurinkosähkömuuttajaa tutkittiin niiden melupäästöjen selvittämiseksi. Lisäksi tutkittiin melupäästöjen riippuvuutta laitteen käyttöjännitteestä ja -tehosta. Näiden lisäksi tyypillinen laite purettiin osittain taajuusmuuttajien melunlähteiden selvittämiseksi. Kaikilla mitatuilla laitteilla havaittiin positiivinen riippuvuussuhde laitteen käyttötehon ja melupäästön välillä. Sen sijaan laitteiden käyttöjännitteen ja melupäästön välillä ei havaittu selvää riippuvuussuhdetta. Laitteiden jäähdytyspuhallin vastaa pääosasta laitteiden melupäästöä 10 kHz:a pienemmillä taajuuksilla, kun taas laitteen kuristin on tärkein melulähde 10 kHz:n yläpuolella. Valtaosalla laitteista 10 kHz:n yläpuolinen taajuusalue on merkittävä osa kokonaismelupäästöä, ja se tulee sisällyttää kaikkiin äänitehomittauksiin. Päästöäänenpainetasoissa havaittiin merkittäviä paikkariippuvaisuuksia, ja ne tulee määrittää empiirisillä mittauksilla erikseen määritellyissä paikoissa. fi
dc.format.extent 9+75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Analysis of noise emissions of solar inverters en
dc.title Aurinkosähkövaihtosuuntaajien melupäästöjen analyysi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword frequency converter en
dc.subject.keyword solar inverter en
dc.subject.keyword audible noise en
dc.subject.keyword noise analysis en
dc.subject.keyword noise control en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401101081
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05498
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48415
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics