Learning Centre

Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suominen, Anniina fi
dc.contributor.author Kallio-Tavin, Mira
dc.date.accessioned 2013-12-03T10:01:37Z
dc.date.available 2013-12-03T10:01:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5123-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5122-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11799
dc.description.abstract This doctoral thesis explores art pedagogical dimensions of dialogue and encountering with the Other. The Other is understood as radically ‘Other’ and therefore always strange. Consequently, other’s otherness has nothing to do with person’s abilities or characteristics. The ethical face-to-face encounter between two people is extended to discuss pedagogical ideals, justice, public and the political realm in the light of Emmanuel Levinas’s notion of the Third. The study relies on Martin Buber’s and Levinas’s ethical philosophy. The central notion of ‘being-aside’ is developed throughout the thesis in the light of Jean-Luc Nancy’s thinking. The thesis challenges art educational constructivist-cognitive notions of learning and becoming educated, and, consequently, the pedagogical notions and boundaries are challenged. Pedagogy is claimed to be a balance between ambitious ethical goals, that are passivity, asymmetry, responsibility, openness and vulnerability in front of the Other and counter transference affects and defences that inevitably influence behaviour. The pedagogical affects, the educational pre-notions and their regulations in an art educational situation, are discussed theoretically and presented visually via a video production. The thesis explores an artistic and art-educational project grounded in the collaborative art practice of a person with autism and an art pedagogue. Often, working with people with disabilities is understood as something different or ‘special’, as ‘special education’, and therefore rather exclusive and separate from other pedagogical situations. In this thesis, the knowledge formed as a result of encounters between two people is informative for other pedagogical situations. In addition, the collaborative efforts in community-[arts-]based projects are problematised using Nancy’s critical thoughts on community. The research material consists of video recordings from two years of collaborative work. The use of visual research method generated a more complex and versatile interpretation of the collaborative art practice. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan dialogisuuden ja Toisen kohtaamisen ulottuvuuksia taidepedagogiikassa. Toinen (Other) nähdään radikaalisti ’Toisena’ ja siksi itselle aina vieraana. Siten Toisen toiseus ei liity henkilön piirteiseen, kykyihin tai ominaisuuksiin. Kahden ihmisen välinen eettinen kohtaaminen laajennetaan pedagogisten ideaalien, oikeudenmukaisuuden, julkisen ja poliittisen tarkasteluksi Emmanuel Levinasin kolmannen (the Third) käsitteen valossa. Työssä nojataan Martin Buberin ja Levinasin eettiseen filosofiaan. Väitöskirjan keskeistä käsitettä, ’being-aside’, kehitellään Jean-Luc Nancyn ajattelun avulla. Tutkimus haastaa taidekasvatukselliset kognitiivis-konstruktionaliset käsitykset oppimisesta ja kasvatetuksi tulemisesta jolloin pedagogiset käsitykset tulevat uudelleen arvioitaviksi. Työssä pedagogiikan väitetään tasapainottelevan kunnianhimoisten eettisten tavoitteiden, kuten epäsymmetrisyyden, vastuullisuuden, passiivisuuden, avoimuuden ja haavoittuvaisuuden sekä vasta-affektien ja -tunteiden välissä, jotka vääjäämättömästi vaikuttavat käyttäytymiseen ja reagointeihin. Pedagogiset affektit ja kasvatukselliset ennakkonäkemykset tulevat työssä tarkastelluiksi sekä teoreettisesti että visuaalisesti. Tutkimuksessa paneudutaan autistisen henkilön ja taidepedagogin väliseen taiteellisen yhteistyöhön. Työskenteleminen autistisen henkilön kanssa nähdään usein erilaiseksi tai erityiseksi, ja siten muille pedagogisille tilanteille ulkopuoliseksi. Tässä tutkimuksessa kahden ihmisen välisessä kohtaamisessa synnytetty ymmärrys käsitetään informatiiviseksi myös muita pedagogisia tilanteita ajatellen. Lisäksi, tutkimus selvittää mahdollisuuksia eettiseen kohtaamiseen yhteisötaideperustaisessa hankkeessa Nancyn yhteisökriittisen ajattelun valossa. Tutkimusaineisto käsittää videotaltiointeja kahden vuoden mittaisesta työskentelyajanjaksosta. Visuaalinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa kompleksisemman ja monipuolisemman tulkintamahdollisuuden taiteelliselle yhteistyölle. fi
dc.format.extent 238
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 63/2013
dc.subject.other Art education en
dc.title Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword disability studies en
dc.subject.keyword autism en
dc.subject.keyword Levinas en
dc.subject.keyword Buber en
dc.subject.keyword art pedagogy en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5123-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Varto, Juha, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland en
dc.opn Göthlund, Anette, Prof., Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden
dc.rev Jagodzinski, Jan, Prof., University of Alberta, Department of Secondary Education, Canada
dc.rev Blandy, Doug, Prof. University of Oregon, Arts and Administration Program, USA
dc.date.defence 2013-05-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics