Learning Centre

Maaginen kuva : rituaalinen käyttäytyminen kuvataiteessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaitaro, Timo
dc.contributor.author Tuominen, Tapio
dc.date.accessioned 2013-11-25T10:00:25Z
dc.date.available 2013-11-25T10:00:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4928-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4927-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11452
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee rituaalista käyttäytymistä kuvataiteen tekemisessä ja kuvataidemaailmassa. Ennakkokäsityksenä oli, että kuvataiteen tekeminen kuuluu rituaalisen käyttäytymisen piiriin. Tutkimuksessa kysyttiin, miten taiteilija kokee luovan toiminnan, ja missä eri muodoissa rituaalinen käyttäytyminen on havaittavissa taiteessa ja taiteellisessa työskentelyssä. Tutkimus tarkastelee näitä kysymyksiä tutkijan oman taiteellisen työskentelyn ja kuvataidemaailmasta saatujen kokemusten avulla. Usko sellaisten kokemusten olemassaoloon, joiden tavoittaminen muuten kuin itse kuvia tekemällä on vaikeaa, johti oman taiteellisen työskentelyn valitsemiseen yhdeksi tiedon hankinnan kohteista. Taiteellisen työskentelyn aikana koettuja elämyksiä havainnoineiden ja muistiin merkiten pyrittiin selvittämään, mitä taiteilijan mielessä taiteen tekemisen aikana tapahtui. Tutkimuksessa taiteelliseen työskentelyyn luetaan varsinaisen kuvanteko, siihen liittyvät esivalmistelut ja sitä seuraavat näyttelyt. Taiteellinen työskentely jakautui kahteen osaan. Ensimmäinen osa toteutui piirtämällä, ja päättyi vuonna 2004 Lönnströmin taidemuseossa pidettyyn näyttelyyn. Toinen osa toteutui maalaamalla ja se oli esillä Galleria Huudossa vuonna 2004. Taiteellista työskentelyä lähestyttiin tulkitsemalla sitä uudelleen rituaalisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimuksen kannalta merkittävimmät teoreetikot, Émile Durkheim (1858–1917), Marcel Mauss (1872–1950) ja Mary Douglas (1921–2007), opastivat rituaalisen käyttäytymisen ymmärtämisessä, havaitsemisessa ja kategorisoimisessa. Tutkittavan ilmiön viitekehyksenä toimi kuvataidemaailma 2000-luvun alun Suomessa. Jotta tulkinnan kannalta tarpeellinen etäisyys omaan taiteelliseen työskentelyyn tuli mahdolliseksi, paljastettiin ensin, miten rituaalinen käyttäytyminen kuvataidemaailmassa vaikuttaa. Tämä helpotti taiteellisen työskentelyn sisältämien laajempien asiayhteyksien oivaltamista. Tutkimus paljasti sekä kuvataidemaailman että yksittäisen taiteilijan taiteellisen työskentelyn sisältävän rituaalista käyttäytymistä monissa eri muodoissa. Se osoitti arkaaisten ajattelun ja toiminnan muotojen kätketysti vaikuttavan kuvataidemaailmaan ja taiteen tekemiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa, kuvataideopetuksessa ja kuvataideterapian alueella. fi
dc.description.abstract This study explores ritualistic behavior during the creation of visual artworks. The hypothesis was that the creation of visual artworks falls within the sphere of ritualistic behavior. The study asked what emotions an artist experiences during creative activities and in what forms ritualistic behaviors manifest themselves in art and artistic work. The study explores these questions through the author’s own artistic work and experiences gained from the world of visual arts. A belief that it is difficult to experience something without making pictures yourself has led the author to selecting his own artistic work as one of the channels through which information was collected. The aim was to figure out what happens in an artist’s mind when creating art by observing and writing down what is experienced during the creation of the artistic work. For the purposes of this study, artistic work includes the actual making of a picture as well as the related preparations and the subsequent exhibitions. The artistic work was divided into two parts - drawing and painting. A series of pictures was drawn for an exhibition held at the Lönnström Art Museum in 2004 and a series of paintings were completed and displayed at Galleria Huuto that same year. The most significant theorists for the study, Émile Durkheim (1858–1917), Marcel Mauss (1872–1950) and Mary Douglas (1921–2007), provided an insight into understanding, observing and categorizing ritualistic behavior. The frame of reference for the studied phenomenon was the world of visual arts in Finland during the early 2000s. In order to gain enough distance from one’s own artistic work in terms of interpretation, the impact of ritualistic behavior on the world of visual arts must first be understood. This made it easier to understand the wider contexts within the artistic work. The study showed that both the world of visual arts and the artistic work of an individual artist contain ritualistic behavior in many different forms. It showed that archaic ways of thinking and acting have a hidden effect on the world of visual arts and the creation of art. The results of the study could be utilized to produce further studies, as part of visual arts education and in the field of art therapy. en
dc.format.extent 248
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu en
dc.publisher School of Arts, Design, and Architecture fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 2/2013
dc.subject.other Visual arts en
dc.title Maaginen kuva : rituaalinen käyttäytyminen kuvataiteessa fi
dc.title A magical picture : ritualistic behavior in visual arts en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword rituaalinen käyttäytyminen fi
dc.subject.keyword taiteellinen työskentely fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword kuvataidemaailma fi
dc.subject.keyword kuvataiteilijat fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4928-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Varto, Juha, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland en
dc.opn Ihanus, Juhani, dos., University of Helsinki, Finland
dc.subject.helecon ritualistic behavior
dc.subject.helecon artistic work
dc.subject.helecon experience
dc.subject.helecon world of visual arts
dc.date.defence 2013-02-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse