Learning Centre

Disabling Empowerment : The Powerless Subject in the Empowerment Rhetoric of Finnish Art Education

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eisenhauer, Jennifer
dc.contributor.author Koivisto, Mikko
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:33:26Z
dc.date.available 2013-11-20T09:33:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11426
dc.description.abstract Tutkin suomalaisen taidekasvatuskeskustelun voimauttamisretoriikkaa, joka on osa laajempaa keskustelua kuvataidekasvatuksen ja terapeuttisuuden suhteesta. Tutkimusaineisto koostuu taidekasvatuksen piirissä tuotetuista voimauttamista ja voimautumista käsittelevistä kirjallisista teoksista ja artikkeleista. Suurin osa aineistosta käsittelee tai vähintäänkin sivuaa Miina Savolaisen Maailman ihanin tyttö –projektia ja voimauttavan valokuvan menetelmää, mutta niiden tarkastelemisen sijaan keskityn ainoastaan voimauttamisen ympärille muotoutuneisiin retorisiin käytäntöihin. Tutkielma nojaa kriittisen vammaistutkimuksen kysymyksenasetteluihin koskien vammaisuuden representaatioita. Tätä näkökulmaa täydentää Michel Foucault’n tulkinta psykiatrian historiasta sekä hänen teoriansa vallan ja tiedon suhteesta. Aineiston käsittelyssä sovellan kriittiseen diskurssianalyysiin pohjautuvaa retoriikka-analyysiä. Aineiston tulkinta keskittyy tapoihin, joilla voimautuja- ja voimauttajasubjektin sekä voimautumisprosessin kuvaukset kytkeytyvät vammaistutkimuksen kritisoimiin tapoihin, joilla vammaisuutta kaavamaisesti kuvataan ja käsitellään erilaisissa diskursseissa. Käsittelen vallan ongelmaa liittyen voimauttajasubjektin kykyyn tunnistaa voimautumisen tarve toisessa subjektissa ja tarkastelen voimauttamisretoriikan asettamia rajoituksia ja haasteita voimautujan subjektiuden ymmärtämiselle. fi
dc.description.abstract I approach the empowerment rhetoric of Finnish art education as a part of a broader dis- cussion on the relation between art education and therapeuticity. The data consists of arti- cles and works from the field of art education that explicitly discuss empowerment. A ma- jority of the data includes references to the Loveliest Girl in the World project and the method of Empowering photography, but the focus of this thesis is solely on the rhetorical conventions used in the representations of empowerment. The analysis is based on the sociocultural problematizations of disability posed by critical disability studies. This perspective is combined with Michel Foucault’s work on the history of psychiatry and on his theory of the relation of power and knowledge. The data is inter- preted through rhetorical analysis, which is based on critical discourse analysis. The data analysis examines how the portrayals of the empoweree, the empowerer, and the empowerment process adhere to certain discourses of disability that are considered problematic from the perspective of disability theory. I elaborate on the question of power with regard to the empowerer-subject’s ability to recognize the need for empowerment in another subject, and examine the problematic implications the empowerment rhetoric poses for understanding the subjectivity of the empoweree. en
dc.format.extent 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.subject.other Art education en
dc.title Disabling Empowerment : The Powerless Subject in the Empowerment Rhetoric of Finnish Art Education en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Disability studies en
dc.subject.keyword rhetoric en
dc.subject.keyword empowerment en
dc.subject.keyword power en
dc.subject.keyword well-being en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107518
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tavin, Kevin
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse